LP/2021/234 Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Pridať
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
č. 1/2021 zo dňa ........., ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa
a
tretia časť
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:
Pridať
Príloha č. 1 k opatreniu č. /2021 R. o.
Pridať
Príloha č. 2 k opatreniu č. /2021 R. o.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v názve návrhu opatrenia na konci vypustiť bodku, v úvodnej vete návrhu opatrenia vypustiť slová „v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“ ako nadbytočné, v čl. I vypustiť označenie novelizačného bodu 1, pretože návrh ďalšie novelizačné body neobsahuje). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.5.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje, a to tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Predkladateľ označil v doložke vybraných vplyvov informácie v bode 5. Alternatívne riešenia ako „žiadne“ a v bode 12. Zdroje neuviedol žiadne informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K úvodnej vete Odporúčame slová "(ďalej len "zákon")" vypustiť z dôvodu, že uvedená legislatívna skratka sa ďalej v texte návrhu opatrenia neopakuje. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K čl. 1 Odporúčame v čl. I vypustiť číslovanie novelizačného bodu "1", vzhľadom na to, že ak ide len o jeden novelizačný bod, nečísluje sa. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.5.2021 Detail