LP/2021/231 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 68940/2021-2110-110960
Podnet: Iniciatívny návrh.
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Urýchlené zabezpečenie financovania výdavkov kapitoly Ministerstva hospodárstva SR uvedených v predloženom materiály.
Posledná zmena: 17.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/231
Dátum začiatku MPK: 10.05.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 10.05.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)