LP/2021/230 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 1. štvrťroku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 4012/2021/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 792 zo dňa 16.12.2020 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Jakab, Július
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/230

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.05.2021
Ukončenie štádia: 11.05.2021
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)