LP/2021/222 Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/002505
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 513 zo 16. novembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti predloženia na rokovanie vlády Slovenskej republiky
Posledná zmena: 21.05.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/222
Dátum začiatku MPK: 06.05.2021
Dátum konca MPK: 12.05.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 06.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2021
Ukončenie štádia: 12.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)