LP/2021/217 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: k návrhu vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 22778/2021/SBPSMR/70760-M
Podnet: Podľa § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Schválená novela zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov (tlač 452) nadobúda účinnosť 1. júla 2021. Z dôvodu možnosti podať žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie zariadenia sociálnych služieb ešte v tomto roku (termín podania žiadosti do 31. augusta) je nevyhnutné, aby 1. júla 2021 nadobudla účinnosť aj novela vykonávacej vyhlášky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.
Posledná zmena: 16.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/217
Dátum začiatku MPK: 13.05.2021
Dátum konca MPK: 21.05.2021
Novelizované predpisy: 284/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia: 13.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.05.2021
Ukončenie štádia: 21.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.05.2021
Ukončenie štádia: 31.05.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.05.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: 16.06.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2021
Ukončenie štádia: