LP/2021/206 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodne
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 22230/2021/SCLVD/115508-M
Podnet: Na základe úlohy B.14. z uznesenia vlády SR č. 468/2020.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.10.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/206
Dátum začiatku MPK: 30.04.2021
Dátum konca MPK: 20.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 30.04.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.04.2021
Ukončenie štádia: 20.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.05.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 24.09.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.09.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 13.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.10.2021
Ukončenie štádia: 18.10.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.10.2021
Ukončenie štádia: