LP/2021/196 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S13660-2021-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.06.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/196
Dátum začiatku MPK: 26.04.2021
Dátum konca MPK: 14.05.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 26.04.2021
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.04.2021
Ukončenie štádia: 14.05.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)