LP/2021/190 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 224/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 V bode 3 vypustiť opakovaný odkaz 23a. Odôvodnenie: Bod 22.3. prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 4 V bode 4 v nadpise § 12a slovo „ustanovenia“ nahradiť slovom „ustanovenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 2 V bode 2 spojku „a“ nahradiť bodkočiarkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi doplniť časť 9. a vyznačiť vplyvy na služby verejnej správy pre občana na základe informácií uvedených v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi neuvádzať dátum začiatku a konca PPK, keďže materiál nebol predmetom PPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.5.2021 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti navrhujeme doplniť predkladateľa návrhu a názov návrhu právneho predpisu. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú pripomienku. V súlade s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR navrhujeme do prvého a druhého bodu doložky zlučiteľnosti doplniť absentujúce údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.5.2021 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V piatom bode doložky vybraných vplyvov navrhujeme slovo „prekladania“ nahradiť slovom „predkladania“. Odôvodnenie: Ide o formálno-technickú pripomienku týkajúcu sa odstránenia chyby v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.5.2021 Detail
SEAS (Slovenské elektrárne, a.s.) Čl. I nový bod 2 (§ 4 ods. 3) V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie: "2. V § 4 ods. 3 (tabuľka) sa menia hodnoty rozdelenia využívania skupín majetku v stĺpci "Vodné diela s energetickým využitím" nasledovne: o Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov z hodnoty "85" na hodnotu "42,5" o Poskytovanie služieb v oblasti ochrany pred povodňami z hodnoty "8" na hodnotu "42,5".". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú Odôvodnenie: Máme za to, že doterajšie rozdelenie využívania vodných diel s energetickým využitím je nastavené nesprávne. Vychádzame z toho, že pri výstavbe vodných diel s energetickým využitím boli úlohy vodných diel pri výrobe elektriny a ochrane obyvateľstva a majetku rovnocenné a máme za to že táto skutočnosť platí aj dnes o to viac, že spoločenská hodnota úloh pri ochrane obyvateľstva a majetku v poslednej dobe vzrastá aj z dôvodu eliminácie vplyvov klimatických zmien. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v bode 3 § 11 ods. 2 vypustiť slovo „úradu“ ako nadbytočné a v bode 4 nadpise § 12a slovo „ustanovenia“ nahradiť slovom „ustanovenie“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.5.2021 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) k Čl. I bodu 2 Odporúčame v § 7 ods. 3 slovo "prekladá" nahradiť slovom "predkladá", vzhľadom na to, že ide o zjavnú chybu v písaní. Ďalej odporúčame sprecizovať ustanovenie vzhľadom na to, že podľa návrhu ustanovenia nie je zrejmé, v akej podobe sa predkladá návrh ceny prostredníctvom elektronickej schránky (elektronické podanie, elektronický formulár a pod.), je však potrebné v súvislosti s predkladaním návrhu ceny prostredníctvom elektronickej schránky upraviť okrem "formy" aj spôsob. Ďalej odporúčame v ustanovení upraviť odkaz na "vyplnené tabuľky", vzhľadom na to, že § 6 neobsahuje len vzory tabuliek na vyplnenie údajov k návrhu ceny. Napokon odporúčame v ustanovení § 7 ods. 3 vypustiť slovo "aj", vzhľadom na to, že z návrhu ustanovenia nie je jasné, či sa "vyplnené tabuľky" majú predkladať v porovnaní s návrhom ceny aj v ďalšej podobe, alebo ide len o predkladanie "v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe". V takom prípade by nešlo v porovnaní s návrhom ceny o ďalšiu požiadavku v súvislosti s podobou, v akej sa tieto tabuľky predkladajú. Ďalšia požiadavka k vyplneným tabuľkám vyplýva len vo vzťahu k formátu. Vzhľadom na uvedené odporúčame návrh ustanovenia preformulovať nasledovne: "Návrh ceny sa predkladá v listinnej podobe alebo prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky a údaje vyplnené v tabuľkách podľa prílohy č. 1 a 2 sa predkladajú vo formáte, ktorý zachováva úplnú funkčnosť tabuľkového editora.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail