LP/2021/179 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II úvodnej vete K čl. II úvodnej vete: Navrhujeme za slová „o správnych poplatkoch znení“ vložiť slová „neskorších predpisov v znení“. V úvodnej vete sa právny predpis cituje tak, že sa uvádza úplný názov. Úplný názov zákona je zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 21 a 28 K čl. I bodom 21 a 28: Navrhujeme vypustiť slovo „následkov“. Vzhľadom na to, že bol upravený v návrhu zákona pojem „štátne hmotné rezervy“ a jeho naviazanie na mimoriadnu situáciu, a nie mimoriadnu udalosť. Mimoriadnou situáciou podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Postačujú slová „na riešenie mimoriadnej situácie“ obdobne ako slová „na riešenie krízovej situácie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 K čl. I bodu 23: V poznámke pod čiarou k odkazu 11a navrhujeme slová „zákona č. 117/1998 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“. Ak citovaný právny predpis bol viackrát novelizovaný, vyjadruje sa to dodatkom „v znení neskorších predpisov. § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva bol novelizovaný aj zákonom č. 568/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 58 § 30 odsek 1 V Čl. I bode 58 § 30 odsek 1 žiadame upraviť takto: „ (1) Správa rezerv uloží pokutu a) podnikateľovi, rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú právnickými osobami štátu, obci alebo vyššiemu územnému celku za použitie štátnych hmotných rezerv vo väčšom množstve, ako rozhodla vláda alebo Správa rezerv, vo výške päťnásobku účtovnej hodnoty neoprávnene použitého väčšieho množstva a pri opätovnom neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv vo výške desaťnásobku hodnoty neoprávnene použitého väčšieho množstva, b) podnikateľovi za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 14 vo výške 350 eur, c) podnikateľovi za porušenie povinnosti dodržiavať podmienky podľa § 13 ods. 2 vo výške zistenej škody na mobilizačných rezervách skladovaných v rozpore s podmienkami ochraňovania, d) podnikateľovi za porušenie povinností ustanovených v § 13 ods. 6 vo výške 350 eur, e) podnikateľovi za porušenie povinnosti ustanovenej v § 14 ods. 1 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob, f) podnikateľovi za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 1 vo výške účtovnej hodnoty predmetných neúčelných zásob, g) orgánu krízového riadenia, Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky alebo Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky za porušenie povinnosti ustanovenej v § 19 ods. 17 vo výške účtovnej hodnoty predmetných zásob, h) podnikateľovi za porušenie povinností ochraňovateľa podľa § 28 ods. 3 písm. a) do výšky 35 000 eur, i) podnikateľovi za porušenie povinností ochraňovateľa podľa § 28 ods. 4 písm. a) vo výške 10 000 eur, j) podnikateľovi za porušenie povinností ochraňovateľa podľa § 28 ods. 4 písm. b) vo výške 350 eur, k) podnikateľovi za porušenie povinností ochraňovateľa podľa v § 28 ods. 1 písm. d) vo výške trojnásobku účtovnej hodnoty zadržiavaných zásob.“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Sankcie uvedené v navrhovanom znení zákona sú v mnohých prípadoch neprimerane vysoké, čo má za následok neochotu subjektov hospodárskej mobilizácie stať sa ochraňovateľmi mobilizačných rezerv. Voči Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej Republiky (ďalej len „Správa rezerv“) majú povinnosti, ktoré im neumožňujú vytvárať žiadny zisk, a za ktoré pri neplnení môžu byť neadekvátne pokutovaní. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 47 V Čl. I odporúčame vypustiť bod 47. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 36 V Čl. I žiadame vypustiť bod 36. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predmetný bod je potrebné vypustiť v kontexte odôvodnenia predchádzajúcej pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 57 § 29 ods. 4 písm. b) V Čl. I bode 57 § 29 ods. 4 písm. b) žiadame za slovo „rezerv“ doplniť slová „skladovaných v skladoch ochraňovateľa“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Analytickú a operatívnu evidenciu je povinný viesť hmotne zodpovedný ochraňovateľ. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu Nad rámec návrhu odporúčame Správe rezerv upraviť i podmienky obmeny mobilizačných rezerv podľa § 14. § 14 ods. 5 ustanovuje povinnosť ochraňovateľovi zložiť finančnú zábezpeku na bežný účet Správy rezerv. Uvedená povinnosť je z pohľadu ochraňovateľa nevykonateľná, ak ochraňovateľ o obmieňané mobilizačné rezervy nemá záujem a tieto i obmenené sú neustále vo vlastníctve štátu. Najvýraznejšie sa to prejavuje u Železníc Slovenskej republiky, kde v najbližších rokoch je potrebné obmeniť nasledujúce množstvo drevených podvalov: Názov materiálu Počet ks Evidenčná cena Priečne podvaly 30 003 807 422,46 Výhybkové podvaly 1 140 37 793,10 Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 30 V Čl. I bode 30 nesúhlasíme s navrhovaným znením. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Predmetný návrh ustanovuje ústredným orgánom štátnej správy novú kompetenciu, ktorú doteraz nemali. Vytvorenie nového inštitútu v rámci systému tvorby a správy štátnych hmotných rezerv zásadným negatívnym spôsobom koliduje s už existujúcimi právnymi inštitútmi, najmä inštitútom príkazu na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a inštitútom vecného plnenie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, či povinnosťou poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane štátu v znení neskorších predpisov alebo inštitútu vecného plnenia podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 57 (§ 29) V bode 57 odporúčame aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 22 a uviesť ju v tomto znení: „22) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. V poznámke pod čiarou k odkazu 22 a v osobitnej časti dôvodovej správy k bodom 56 a 57 (§ 28 a 29) je uvedená citácia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1. januára 2016 zrušený a nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu odporúčame aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 22 a upraviť text osobitnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 29 (§ 10a ods. 1) V súlade s pripomienkami k bodom 18 a 24 návrhu zákona žiadame preformulovať celé znenie § 10a návrhu. Kúpa hmotných rezerv sa nerealizuje podľa zákona o správe majetku štátu. Za vhodnejšie preto považujeme použitie pojmu „nadobudnutie a prevod“ hmotných rezerv. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 24 (§ 7 písm. c)) Vzhľadom na skutočnosť, že Správa štátnych hmotných rezerv SR má nadobúdať hmotné rezervy do vlastníctva štátu aj podľa zákona o správe majetku štátu (prevodom správy, zámenou správy alebo zámenou), žiadame v § 7 písmeno c) preformulovať takto: „c) nadobudnutie a prevod hmotných rezerv,“. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 28 (§ 10) Ak sa má poskytnutie štátnych hmotných rezerv v súlade s bodom 4 návrhu zákona [§ 2 písm. b) piaty bod] realizovať bezodplatne, žiadame aspoň druhovo určiť subjekty, ktorým možno štátne hmotné rezervy bezodplatne poskytnúť. Nesúhlasíme s tým, aby sa majetok štátu mohol bezodplatne prevádzať neobmedzene. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 9 (po prečíslovaní v bode 8 § 3 ods. 3) Podľa druhej vety § 3 ods. 3 návrhu zákona môžu byť štátne hmotné rezervy, ktorými sú hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné zásoby, aj vo vlastníctve podnikateľa. Žiadame zosúladiť uvedené ustanovenie s platným znením § 11 ods. 1 druhou vetou zákona o štátnych hmotných rezervách, podľa ktorého mobilizačné rezervy, ako zložka štátnych hmotných rezerv, sú len vo vlastníctve štátu a v správe Správy štátnych hmotných rezerv SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 8 (§ 3 ods. 3) Novelizačný bod 8 žiadame preformulovať takto: „8. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“. Podľa platného znenia § 3 ods. 3 zákona o štátnych hmotných rezervách sa pri správe a nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“), ak zákon o štátnych hmotných rezervách neustanovuje inak. Z dôvodu právnej istoty žiadame uvedené ustanovenie v zákone ponechať s tým, že sa vypustia slová „ak tento zákon neustanovuje inak“, pretože zákon o štátnych hmotných rezervách neobsahuje osobitnú právnu úpravu nakladania s nehnuteľným majetkom štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 54 (§ 27 ods. 5 pôvodný odsek 6) sa uvádza, že „ustanovenie poskytuje riešenie vysporiadania preddavkov v súlade s potrebami financovania štátnych hmotných rezerv, čím sa vylúči aplikácia § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. Upozorňujeme, že už podľa platnej právnej úpravy Správa štátnych hmotných rezerv SR ako subjekt verejnej správy pri poskytovaní preddavkov nepostupuje podľa § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. Z uvedeného dôvodu odporúčame upraviť odôvodnenie k bodu 54. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 18 (§ 5 ods. 3) Žiadame preformulovať znenie poznámky pod čiarou k odkazu 11. Nadobúdať majetok do vlastníctva štátu podľa zákona o správe majetku štátu je možné len prevodom správy (zmluvou o prevode správy), zámenou správy (zmluvou o zámene správy) a výmenou majetkov (zámennou zmluvou). Pri tvorbe štátnych hmotných rezerv vo vlastníctve štátu napríklad prevodom vlastníctva na základe kúpnej zmluvy sa nepostupuje podľa zákona o správe majetku štátu. Ak budú štátne hmotné rezervy tvoriť podnikatelia, títo nenadobúdajú majetok podľa zákona o správe majetku štátu, ani podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v bode 5 slová „pripájajú slová“ nahradiť slovami „pripájajú tieto slová:“, v bode 12 pred slovo „a“ vložiť slovo „ústredných“, v bode 20 § 5a za slovo „vlády“ vložiť slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“ a vypustiť túto legislatívnu skratku z § 6 ods. 2 platného zákona, v bode 35 slovo „slovo“ nahradiť slovom „číslo“, v bode 37 nevypúšťať legislatívnu skratku „(ďalej len „vypožičiavateľ“)“, pretože sa naďalej v platnom znení zákona používa, v bode 43 poznámke pod čiarou k odkazu 18a uviesť skrátenú citáciu ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., v bode 46 § 19 ods. 10 druhej vete slovo „rezerv“ nahradiť slovom „zásob“, v bode 57 § 29 nadpise za slovo „Ochraňovanie“ vložiť slová „štátnych hmotných rezerv“, v § 29 ods. 2 za slovo „Ochraňovaním“ vložiť slová „štátnych hmotných rezerv“, v § 29 ods. 4 úvodnej vete za slovo „ochraňovania“ vložiť slová „štátnych hmotných rezerv“ a za slovom „ochraňovateľ“ vypustiť slová „štátnych hmotných rezerv“ z dôvodu zavedenia základného pojmu v § 2 písm. e) platného zákona, v bode 59 na konci pripojiť túto vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.“, v bode 60 § 32 vypustiť slová „tohto zákona“ ako nadbytočné). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 13. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 61 a 62 – Prechodné a záverečné ustanovenia Navrhované znenie neobsahuje riešenie právneho stavu s ohľadom na existujúce zmluvy o ochraňovaní. Predpokladáme, že niektoré ustanovenia platných záväzkových vzťahov sa môžu dostať do rozporu s navrhovaným znením zákona a teda by bolo vhodné aby zákon uviedol právnu úpravu, ktorá by rešpektovala existujúce záväzkové vzťahy a riešila ich kontinuitu. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 51 V § 27 ods. 3 ponechať v aktuálne platnom znení Odôvodnenie: V prípade pôžičky môže ísť o mimoriadny kladný výnos (napr. z dôvodu prepadnutia záruky). Zásadná pripomienka Odoslaná 7.5.2021 Detail