LP/2021/156 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) k Čl. I KOZ SR podporuje iniciatívu poslancov NR SR na ustanovenie výšky materského poberaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z. obdobne ako je stanovená výška materského poberaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Avšak, aby bol dosiahnutý tento cieľ, je potrebné zjednotiť nielen percentuálnu výšku materského, ale aj určenie vymeriavacieho základu, z ktorého sa materské vypočítava. V dôsledku určenia rôzneho vymeriavacieho základu pre výpočet materského podľa zákona č. 461/2003 Z. z. a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. dochádza k situácii, že materské v zmysle všeobecných predpisov o sociálnom poistení dosahuje výšku čistej dennej mzdy poberateľa pred materskou, zatiaľ čo materské pre poberateľov z radov ozbrojených zborov bude, aj po prijatí predloženého poslaneckého návrhu zákona, predstavovať sumu o 25 % nižšiu ako je čistý služobný plat. Na základe uvedených skutočností KOZ SR žiada v Čl. I, predloženého poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444), zmeniť jeho znenie takto: „V § 10 ods. 18 a 19 sa slová „vo výške nemocenského podľa § 8“ nahrádzajú slovami „vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12“. Odôvodnenie: Cieľom predloženého poslaneckého návrhu zákona je zvýšiť výšku materského poberaného policajtkou, policajtom, profesionálnou vojačkou alebo profesionálnym vojakom z doteraz ustanovených 70 % čistého denného služobného platu na 75 % čistého denného služobného platu. Ak je ale cieľom aj reálne zrovnanie s civilným sektorom, je potrebné materské pre poberateľov dávky vyplácať vo výške 100 % čistého služobného platu. Tým by sa odstránil rozdiel vo výške poberanej dávky s civilným sektorom. V záujme vyrovnania výšky materskej dávky poskytovanej v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. a zákona č. 328/2002 Z. z. KOZ SR navrhuje, aby sa materské policajtke, policajtovi, profesionálnej vojačke alebo profesionálnemu vojakovi poskytovalo vo výške 100 % čistého denného služobného platu. Zároveň sa KOZ SR domnieva, že súčasné rozdielne znenie obidvoch zákonov, upravujúcich sociálne práva poberateľov materského, diskriminuje príslušníkov ozbrojených zborov. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.4.2021 Detail
KVOP (Kancelária verejného ochrancu práv) všeobecne k novele Navrhujeme, aby došlo k dorovnaniu materského v osobitnom a všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia alebo aspoň k podstatnejšiemu zvýšeniu materského v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia približujúcemu sa k 100 % čistého denného služobného platu policajta/policajtky, vojaka/vojačky (čo by približne zodpovedalo 75% denného hrubého platu, resp. materskému iných zamestnancov vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia). V súvislosti s predloženým poslaneckým návrhom novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov vítame, že dochádza k zvýšeniu výšky materského v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Považujeme však za potrebné poukázať na skutočnosť, že táto novela v celku nerieši ústavnoprávny problém nachádzajúci sa v dotknutej právnej úprave. Ústava Slovenskej republiky v čl. 12 ods. 1 a 2 garantuje princíp rovnosti a zákazu diskriminácie. Ich podstatou je okrem iného požiadavka, aby sa s osobami porovnateľnom postavení nezaobchádzalo neodôvodnene alebo z neprípustných dôvodov rozdielne. Tento princíp sa vzťahuje na všetky základné práva a slobody, vrátane práva podľa čl. 39 ods. 1 Ústavy (právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu) a podľa čl. 41 ods. 4 Ústavy (právo na pomoc štátu rodičom, ktorí sa starajú o dieťaťa). V tejto súvislosti je preto potrebné uviesť, že čl. 12 ods. 1 a 2 Ústavy v spojení s čl. 39 ods. 1 a čl. 41 ods. 4 Ústavy bránia tomu, aby sa s porovnateľnými osobami zaobchádzalo rozdielne aj v prístupe k materskému, prípadne vo vzťahu k jeho výške. Zastávame názor, že tak príslušníci a príslušníčky ozbrojených zborov ako aj iní zamestnanci sú vo vzťahu k potrebe finančného zabezpečenia počas obdobia tehotenstva ženy a obdobia krátko po narodení dieťaťa v porovnateľnom postavení, majú porovnateľné potreby vrátane potreby vykrytia výpadku príjmu. Skutočnosť, že niekto vykonáva povolanie policajta/policajtky alebo vojaka/vojačky môže byť rozumným dôvodom na zlepšenie jeho sociálneho zabezpečenia (s ohľadom na riziko, psychickú záťaž spojenú s týmto povolaním ako aj rôzne motivačné faktory), avšak nie na zhoršenie úrovne jeho sociálneho zabezpečenia v porovnaní s inými zamestnancami. Štát preto musí zabezpečiť, aby bol systém realizácie práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti vojakov/vojačiek, policajtov/policajtiek na prácu z dôvodu tehotenstva a následne osobnej starostlivosti o dieťa po narodení (materstva) minimálne porovnateľný so systémom sociálneho poistenia, ktorý toto zabezpečenie garantuje pre iných zamestnancov. Súčasná právna úprava tieto princípy nerešpektuje a stáva sa, že niektoré policajtky/vojačky môžu mať aj o viac ako 30% nižšie materské ako rovnako zarábajúce a rovnako odvodovo zaťažené matky z iných povolaní. Vzniknutý problém však navrhovaná novela neodstraňuje. Dôvodom vzniku súčasnej situácie je najmä to, že zákonodarca pôvodne pri prijímaní zákona o sociálnom zabezpečení policajtov reflektoval špecifiká ich povolania a určil výšku materského vo výške 100 % čistého denného služobného platu policajta a policajtky (§ 10 ods. 19 v spojení s § 6 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov v znení účinnom do 1. júla 2002). Novelou zákona o sociálnom zabezpečení policajtov účinnou od 1. januára 2005 (zákon č. 732/2004 Z. z.) došlo k úprave výšky materského policajtov tak, že táto bola s ohľadom aj na výšku materského vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia znížená na 70 % čistého denného služobného platu policajta. V tomto období bola výška materského policajtov porovnateľná, prípadne vyššia ako vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia. Bolo tomu tak preto, že vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia bola výška materského vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (podielu súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia) podľa § 53 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. decembra 2010. Následne však došlo viacerými novelami zákona o sociálnom poistení k postupnému zvyšovaniu materského na 60 % denného vymeriavacieho základu (zákon č. 543/20120 Z. z. účinný od 1. januára 2011), 65 % denného vymeriavacieho základ (zákon č. 521/2011 Z. z. účinný od 1. januára 2012), 70 % denného vymeriavacieho základu (zákon č. 407/2015 Z. z. účinný od 1. januára 2016) až po 75 % denného vymeriavacieho základu (zákon č. 85/2017 Z. z. účinný od 1. mája 2017). Hoci v roku 2011 bol zavedený aj maximálny vymeriavací základ pre výpočet materského (zákon č. 543/2010 Z. z. účinný od 1. januára 2011), tento bol následne v roku 2017 zvýšený (zákon č. 285/2016 Z. z. účinný od 1. januára 2017), v spojení s rastúcou priemernou mzdou tento limit vo vzťahu k prevažnej časti populácie negatívne neovplyvnil rast výšky materského. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že policajti a policajtky neboli opomenutí len pri poslednej valorizácii materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia (v roku 2017), ale opakovane aj predtým v roku 2011, 2012 a 2016. Predložená novela navrhuje, aby došlo k zvýšeniu sumy materského v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia tak, že toto bude vo výške 75% čistého denného služobného platu. Toto navýšenie však v podstatnej miere neodstraňuje krivdu, ktorá sa policajtom/policajtkám, vojakom/vojačkám s priemernými príjmami v tomto sektore pri realizácii práva na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu z dôvodu tehotenstva a materstva deje. Je tomu tak preto, že 75 % čistého denného služobného platu v prípade policajtov/policajtiek, vojakov a vojačiek nepredstavuje výšku materského iných zamestnancov vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý sa určuje z hrubého platu zamestnanca/zamestnankyne. Opätovne poukazujeme na to, že odvodové zaťaženie týkajúce sa nemocenského zabezpečenia a nemocenského poistenia, ako aj podmienky vzniku nároku na materské, doba jeho čerpania a spôsob vyplácania sú v oboch systémoch (tak v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia policajtov ako aj vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia) obdobné, resp. rovnaké. S ohľadom na vyššie uvedené je preto potrebné, aby došlo k dorovnaniu materského v osobitnom a všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia alebo aspoň k podstatnejšiemu zvýšeniu materského v osobitnom systéme sociálneho zabezpečenia približujúcemu sa k 100% čistého denného služobného platu policajta/policajtky, vojaka/vojačky (čo by približne zodpovedalo 75% denného hrubého platu, resp. materskému iných zamestnancov vo všeobecnom systéme sociálneho zabezpečenia). Zásadná pripomienka Odoslaná 14.4.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu K predmetnému návrhu zákona, zverejnenému na pripomienkové konanie od 06.04.2021 do 14.04.2021 pod rezortným číslom SL-OBL-2663/2021 neuplatňujeme žiadne pripomienky a stotožňujeme sa so stanoviskom predkladateľa uvedením v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčam v časti A.3 Poznámky v doložke vybraných vplyvov, v prvom odseku druhú vetu nahradiť vetou, ktorá znie: „V roku 2021 sa v nadväznosti na navrhované zvýšenie percenta čistého denného služobného platu o 5 percentuálnych bodov zo súčasných 70 % na 75 % čistého denného služobného platu policajta alebo vojaka predpokladá dopad na rozpočet verejnej správy vo výške približne 166 000 eur.“. Odôvodnenie: Zmena čistého denného služobného platu zo 70 % na 75 % nepredstavuje zvýšenie materského o 5 %, ale o približne 7,14 %. V prípade, že zámerom predkladateľa bolo uviesť rozdiel medzi aktuálnym a navrhovaným percentom čistého denného služobného platu, je potrebné tento rozdiel uvádzať v percentuálnych bodoch a nie percentách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Zásadne žiadam, aby v predkladacej správe k návrhu zákona bol uvedený rozpor Čl. I § 10 ods. 18 a 19 so všeobecnou časťou dôvodovej správy druhým odsekom poslednou vetou. Zároveň upozorňujem, že v predkladacej správe časti „Všeobecne“ sa opakuje konštatovanie uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy v druhom odseku poslednej vete. Odôvodnenie: Podľa navrhovaného Čl. I sa v § 10 ods. 18 a 19 slová „vo výške nemocenského podľa § 8“ nahrádzajú slovami „vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12“. Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k Čl. I sa zvyšuje výška materského poberaného policajtkou, policajtom, profesionálnou vojačkou alebo profesionálnym vojakom zo 70 % čistého denného služobného platu na 75% čistého denného služobného platu. Vo všeobecnej časti dôvodovej správy v druhom odseku posledná veta znie: „Na základe uvedeného bude výška materského poberaného podľa zákona č. 328/2002 Z. z. ustanovená obdobne, ako je stanovená výška materského poberaného podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.“. S uvedeným zdôvodnením vo všeobecnej časti dôvodovej správy druhom odseku zásadne nesúhlasím z dôvodu, že v zmysle § 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je výška materského 75% denného vymeriavacieho základu - hrubej mzdy a teda predkladaným návrhom zákona navrhované stanovenie výšky materského v Čl. I nie je obdoba materského v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tak ako sa uvádza vo všeobecnej časti dôvodovej správy a v predkladacej správe. Považujem za nevyhnutné na uvedený rozpor upozorniť s cieľom zamedziť výkladovým problémom v budúcnosti. Je potrebné upraviť zdôvodnenie vo všeobecnej časti dôvodovej správy tak, aby bolo v súlade s navrhovaným znením Čl. I, alebo v prípade, ak je cieľom predkladaného návrhu zákona upraviť výšku materského obdobne ako je ustanovené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je potrebné primerane upraviť znenie Čl. I. Zásadná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Taktiež materiál neobsahuje vyjadrenie vzťahu medzi predloženým návrhom zákona a Koncepciou manažmentu vojenského personálu, prípadne inými strategickými materiálmi Ministerstva obrany SR, vzhľadom na to, že Koncepcia manažmentu vojenského personálu prijatá minulý rok výšku dávky počas materskej dovolenky neidentifikuje ako zásadný problém a neponúka v tejto oblasti žiadne opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že materiál neobsahuje špecifikáciu problému, ktorý má predložená novela zákona riešiť a cieľ, ktorý sa plánuje dosiahnuť a zhodnotenie, či sa určený cieľ predkladanou zmenou zákona môže dosiahnuť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Podľa časti A.3. doložky vybraných vplyvov bude mať predložený návrh negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v sume približne 166 000 eur ročne od roku 2021 v súvislosti s navrhovaným zvýšením materského zo 70 % na 75 % čistého denného služobného platu, pričom predkladateľ neuvádza spôsob krytia zvýšených výdavkov. V nadväznosti na uvedené a v súlade s § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné do materiálu doplniť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov. Keďže sa navrhuje účinnosť zákona od 1. júna 2021, je potrebné v časti A.3. doložky vybraných vplyvov primerane znížiť vplyv na rok 2021. Upozorňujeme, že predkladateľ kvantifikuje vplyv v roku 2021 na celoročnej báze, pričom po schválení návrhu zákona a nadobudnutí jeho účinnosti sa bude materské vyplácať v navrhovanej úrovni len šesť mesiacov roku 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR K bodu B.1. Odporúčame slová "Narodenej rady" nahradiť slovami "Národnej rady". ODÔVODNENIE: Formálna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.4.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Navrhujem vytvoriť 2 nové body a pôvodný návrh očíslovať na Bod č. 3: Bod č. 1: V § 10 ods. 10 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „ odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti”. Bod č. 2: V § 10 ods. 11 sa vkladá nové písmeno e), ktoré znie: „e) otec dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.” Odôvodnenie: Navrhované zmeny reagujú na pretrvávajúcu diskrimináciu príslušníkov ozbrojených a záchranných zborov - napr. policajti, profesionálni vojaci, hasiči a i. (muži), ktorí nemôžu poberať materské (až na výnimočné prípady - napr. úmrtie matky dieťaťa), tak ako je to umožnené iným mužom, na ktorých sa vzťahuje § 49 ods. 2 písm. d) z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Uvedenou diskrimináciou sa zaoberá aj Verejná ochrankyňa práv (viď https://www.vop.gov.sk/files/2020_09_TS_VOP_informuje_noveho_ministra_vnutra_o_agende_LP_1.pdf) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe Informáciu, že návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, odporúčame predkladateľovi uviesť v predkladacej správe, a nie v dôvodovej. Takisto odporúčame uviesť odôvodnenie dátumu účinnosti návrhu zákona. Odôvodnenie: dosiahnutie súladu s čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.4.2021 Detail