LP/2021/153 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 63771/2021-2062-95606
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: V dôsledku vyhláseného núdzového stavu a s ním spojeného zákazu vychádzania nie je možné plnohodnotne vykonávať odpočet z meračov tepla, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ktoré nie sú vybavené funkciou diaľkového odpočtu. Ustanovenú lehotu do 31. mája tak nie je objektívne možné dodržať. V záujme eliminácie vzniku z toho vyplývajúcich značných hospodárskych škôd sa návrh vyhlášky predkladá na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 21.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/153
Dátum začiatku MPK: 01.04.2021
Dátum konca MPK: 13.04.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.04.2021
Ukončenie štádia: 01.04.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.04.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia: 21.04.2021
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.04.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)