LP/2021/141 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K § 86 (1) písm. g Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia: „zabezpečiť podmienky, aby technická kontrola bola vykonávaná v súlade s týmto zákonom, s vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík schválených a vydaných typovým schvaľovacím orgánom.“ Odôvodnenie: Navrhované zmeny § 86 a § 148 Zákona adresujú významný nedostatok v rovnováhe a rozumnej alokácii povinností a zodpovednosti oprávnených osôb a technikov podľa Zákona. Cieľom je prispieť k tomu, aby neboli oprávnené osoby automaticky, resp. bez dostatočného preskúmania všetkých okolností sankcionované za to, že zlyhá výlučne ľudský faktor na strane technika (či už v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyslu). Postavenie a činnosť technikov je prísne regulované. Technik musí spĺňať prísne podmienky na to, aby mohol vykonávať kontrolu, predovšetkým musí absolvovať školenia a vyhovieť skúške z odbornej spôsobilosti – tieto podmienky nemôže za technika splniť oprávnená osoba. Skutočnosť, že v dôsledku súčasného nastavenia právnej úpravy pôsobia technici v pracovnom pomere s oprávnenými osobami nesmie mať vplyv na ich samostatnú zodpovednosť za riadny výkon kontroly. Prenášanie či rozkladanie zodpovednosti za porušenie povinností technika (ktorý je sám certifikovane odborne spôsobilý) na oprávnenú osobu spôsobuje deformáciu prostredia a nevedie k jeho zlepšeniu. Oprávnené osoby technickej kontroly musia byť v plnej miere zodpovedné za správne nastavenie a udržiavanie technických, organizačných a ďalších podmienok pre výkon kontroly (viď navrhované znenie § 86 ods. 1 písm. g) Zákona) – tejto zodpovednosti, ktorá je podstatou činnosti oprávnených osôb sa nesmú zbavovať ani nesmie byť zúžená. Ak je oprávnená osoba spoluzodpovedná za porušenie povinností pri výkone kontroly, tiež nie je dôvod na to, aby neniesla zodpovednosť. Na druhej strane neexistuje právny, ale ani regulačný racionálny dôvod na to, aby oprávnené osoby niesli zodpovednosť za také porušenia pri výkone kontroly, ktoré majú pôvod výlučne v porušení povinností technika (viď navrhované znenie § 148 ods. 12 písm. b) Zákona) Navrhované znenie rieši uvedenú problematiku len vo vzťahu k oprávneným osobám technickej kontroly, je ju však možné jednoduchým spôsobom rozšíriť aj na ostatné typy kontrol. Legislatívne by bolo optimálne porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 1 písm. g) (resp. obdobné zodpovedajúce porušenia pri iných typoch kontrol) vyčleniť do samostatného odseku, čo by umožnilo nielen navrhované uplatnenie povinného posúdenia dôvodov a pôvodcu porušenia povinností, ale aj zníženie minimálnej výšky ukladanej pokuty napr. pre prípad, že oprávnená osoba prijala opatrenia na to, aby sa zlyhanie technika neopakovalo a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
IRIS IDENT (IRIS IDENT) K § 148 ods. 21 Navrhujeme na konci doplniť text: „Ak ide o menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1 až 20, orgán štátneho odborného dozoru môže pred rozhodnutím o uložení pokuty povinného vyzvať, aby upustil od protiprávneho konania a v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Vo výzve orgán štátneho odborného dozoru oznámi následky protiprávneho konania, určí povinnému primeranú lehotu na výkon opatrení na ich nápravu a poučí ho o následkoch v prípade ich nevykonania. Ak povinný upustí od protiprávneho konania a vykoná opatrenia podľa predchádzajúcej vety, orgán štátneho odborného dozoru nevydá rozhodnutie o uložení pokuty. Ak povinný neupustí od protiprávneho konania a nevykoná opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania oznámených vo výzve v určenej lehote, orgán štátneho odborného dozoru rozhodne o uložení pokuty.“ Odôvodnenie: Ide o procesné ustanovenie, podľa ktorého môže pred rozhodnutím o uložení pokuty orgán dozoru povinného vyzvať, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania v prípadoch menej závažného porušenia povinnosti. Ak povinný subjekt vykoná uložené opatrenia, orgán dozoru nevydá rozhodnutie o uložení pokuty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 93. (Príloha č. 1 časť A odsek 1 písmeno a) Nesúhlasíme s plánovaným umelým a zbytočným navýšením počtu staníc nad rámec existujúcej siete za účelom zabezpečenia dostatočnej minimálnej konkurencie, ktorá je v súčasnosti logicky plne zabezpečená dvoma stanicami pre okres i kraj. Navrhujeme zmeniť podmienky na zriadenie nových staníc nad rámec existujúcej siete tak, aby pri výpočte a následnom vydávaní povolení na zriadenie nových staníc bol vždy zohľadnený reálny počet už existujúcich liniek na trhu. Odôvodnenie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR po približne dvoch rokoch opätovne prichádza so zásadnou zmenou podmienok na zriadenie staníc technickej a emisnej kontroly a pracovísk kontroly originality nad rámec existujúcej siete. Po prijatí súčasného zákona v roku 2018, ktorý napriek odporu odbornej a podnikateľskej obce zrušil fungujúcu sieť staníc technickej a emisnej kontroly a nahradil ju de facto riadenou liberalizáciou tohto špecifického trhu, tak v priebehu troch rokov prichádza ďalšia zásadná zmena systému. Navrhované zmeny podmienok v tak krátkom časovom období budú mať negatívny dopad na existujúce podnikateľské subjekty (prevažne malé a stredné podniky), ktoré v súčasnosti prevádzkujú stanice technickej a emisnej kontroly, predstavujú zásah do podnikateľských práv a práv na ochranu investícií. Charakter navrhovaných zmien podmienok ako aj časový rámec, kedy dochádza k opätovnej zmene, je v hrubom rozpore nielen s princípom predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ale najmä s princípom predvídateľnosti právneho a regulačného rámca. Existujúcim podnikateľským subjektom tak môže vzniknúť právny nárok na náhradu škody z dôvodu zmarenej investície v dôsledku nedôvodnej a náhlej zmeny platnej legislatívy. Jedným z hlavných argumentov potreby liberalizácie siete staníc technickej a emisnej kontroly v roku 2018 zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR bol nedostatočný počet staníc a posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom otvorenia trhu pre nové subjekty. Napriek optimistickým prognózam ministerstva, ktoré rátali s otvorením desiatok nových pracovísk po celom Slovensku, sa dnes ukazuje, že po reálnom zhodnotení nákladovosti investície viaceré podnikateľské subjekty upustili od svojich zámerov. Ministerstvo napriek tomu mení podmienky, ktoré majú za cieľ umožniť otvorenie viac ako sto nových staníc technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku. Vzhľadom na skúsenosť z aplikačnej praxe by tak zásadné navýšenie počtu nových staníc technickej a emisnej kontroly dokázal ekonomicky zužitkovať len významné ekonomické subjekty a rozhodne nie segment malých a stredných podnikov kam patrí 99% súčasných prevádzkovateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
CPASR (Cech predajcov a autoservisov SR) Navrhujeme aktuálne navrhované znenie § 142 v ods. 3 až 6 navrhujeme doplniť nasledovne : V § 142 ods. 3 sa slová „zariadení a ďalšie“ nahrádzajú slovami „zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a ďalšie; kontrola autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne je vykonávaná v spolupráci s nezávislým národným profesijným združením - Cech predajcov a autoservisov SR, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA.“ V § 142 ods. 5 sa slová „originality a technika montáže plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „originality, technika montáže plynových zariadení, autorizovanú opravovňu a nezávislú opravovňu; kontrola autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne je vykonávaná v spolupráci s nezávislým národným profesijným združením - Cech predajcov a autoservisov SR, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA .“ V § 142 ods. 6 sa slová „zariadení a prevádzkovateľa“ nahrádzajú slovami „zariadení, autorizovanú opravovňu, nezávislú opravovňu a prevádzkovateľa; kontrola autorizovanej opravovne a nezávislej opravovne je vykonávaná v spolupráci s nezávislým národným profesijným združením - Cech predajcov a autoservisov SR, ktoré je členom Európskej asociácie pre predaj a opravy motorových vozidiel CECRA.“ Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou dosiahneme stav, že kontroly vykonávané orgánmi Štátneho odborného dozoru budú založené skutočne na posúdení kontroly samotnej opravy a nie na základe iných skutočnostiach či domnienkach a minimalizuje sa priestor na možné tendenčné rozhodovanie zo strany kontrolných orgánov. Zároveň berúc do úvahy navrhované znenie v § 148 ods. 30 a 31 vyvstáva obava, že súčasne navrhnuté znenie § 142 v ods. 3 až 6 môže viesť k cielenej likvidácii servisov v rámci nekalého konkurenčného boja, výrazne zhorší podnikateľské prostredie v oblasti opráv vozidiel a v konečnom dôsledku povedie k presunu legálneho podnikania do tzv. šedej ekonomiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
CPASR (Cech predajcov a autoservisov SR) Vzhľadom k navrhovanému odstráneniu pojmu Certifikovaných miest opravy zo zákona č. 106.2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhujeme nasledovnú citáciu § 2 odsek 27 a 28 : „(27) Autorizovanou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované v rámci distribučného systému výrobcu. Autorizovaná opravovňa musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.1“ „(28) Nezávislou opravovňou je osoba poskytujúca opravu a údržbu pre vozidlá prevádzkované mimo distribučného systému výrobcu. Nezávislá opravovňa musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.2“ Poznámky pod čiarou : 1 Príloha č.1 Remeselné živnosti v skupine 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov pod poradovým číslom 7 alebo 8 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 2 Príloha č.1 Remeselné živnosti v skupine 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov pod poradovým číslom 7 alebo 8 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Odôvodnenie: Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu, aby sa zabezpečilo, že opravu bude vykonávať osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), a ktorá má reálne znalosti, schopnosti a podmienky vykonať opravu vozidla tak, ako stanovil výrobca. V neposlednom rade touto úpravou dosiahneme to, aby sa neopravovali vozidlá v nelegálnych „čiernych“ servisoch, ktoré neplatia dane ani odvody a často krát opravujú autá z nevhodných dielov a nesprávnym postupom, čo má za následok nižšiu bezpečnosť takto opravených vozidiel. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
CPASR (Cech predajcov a autoservisov SR) Vzhľadom k navrhovaným úpravám v § 47 zákona č. 106.2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhujeme doplniť nasledovné : V § 47 ods. 9 sa slová „certifikované miesto opravy“ nahrádzajú slovami „autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa odsekov 7 a 8 v rozsahu ustanovenom vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. l) bod 1,“. V § 136 sa za ods. 3 písm. k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie: „l) podrobnosti o dokumentácii postupu opravy vozidla v tomto rozsahu: 1. náležitosti dokumentácie postupu opravy [§ 47 ods. 9]. Odôvodnenie: Toto doplnenie navrhujeme z dôvodu, že navrhnutú právnu úpravu zo strany predkladateľa materiálu považujeme za nejednoznačnú. Nami navrhované doplnenie zníži manipulatívny priestor pre nepoctivé autoopravovne, ktoré súčasnú právnu úpravu ľahko obídu a prinesie štandardizovaný systém, ktorý uľahčí prácu kontrolným orgánom (STK, okresné úrady, poisťovne, inšpektorát práce, ...) Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Táto pripomienka smeruje k materiálu vo všeobecnosti. Dotýka sa oblasti nedostatočne reflektovanej v navrhovanej novele. Na základe zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) sú „technickými službami“ osoby zabezpečujúce určené činnosti vykonávaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“). Tieto osoby okrem iného na základe poverenia Ministerstva zabezpečujú niektoré činnosti v oblasti kontroly a skúšok vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel. Technické služby sa na účely Zákona členia na a) technickú službu overovania, b) technickú službu technickej kontroly, c) technickú službu emisnej kontroly, d) technickú službu kontroly originality, a e) technickú službu montáže plynových zariadení. V súčasnosti na každý druh technickej služby podľa písm. b) až e) udeľuje Ministerstvo, ako typový schvaľovací orgán, len jedno poverenie. Predmetné poverenie sa udeľuje na základe výberového konania. Uvedené znamená, že hoci sa podľa Zákona poverenie na vykonávanie technických služieb udelí každej osobe, ktorá spĺňa Zákonom taxatívne vymedzene podmienky (teoreticky je tak systém otvorený pre kohokoľvek, kto spĺňa tieto kritériá), vstup nových hráčov na trh v prípade technických služieb podľa písm. b) až e) je prakticky uzavretý nakoľko sa udeľuje len jedno poverenie a to na obdobie 5 rokov. Podľa Zákona sa navyše predmetné poverenie predĺži napr. aj v prípade ak výberové konanie nebolo vyhlásené min. pol roka pred uplynutím platnosti poverenia. Uvedené skutočnosti predstavujú vysokú bariéru vstupu na trh, resp. znemožňujú, aby sa o poverenie na uvedené činnosti (zabezpečovanie technickej služby v zmysle Zákona) uchádzali nové subjekty, resp. aby mali záujem uchádzať sa o výkon uvedenej činnosti (aj vzhľadom na nemalé vstupné investičné náklady ako napr. technické vybavenie, vhodný informačný systém spĺňajúci požiadavky Zákona, resp. vykonávacích právnych predpisov, a pod.). Dôsledkom súčasného nastavenia systému je existencia fungovania súkromných monopolov v rámci technických služieb podľa písm. b) až e) uvedených vyššie. Činnosť, ktorú by inak malo zabezpečovať Ministerstvo je síce formálne Zákonom „outsourcovaná“ na podnikateľské subjekty, tieto však nepôsobia v konkurenčnom prostredí a nie sú vystavené žiadnemu tlaku na hospodársky čo najefektívnejšie poskytovanie zverených činností. V istom zmysle táto úprava vyberá to najhoršie z dvoch svetov – štát sa zbavuje priamej zodpovednosti za výkon technických služieb (ktoré by mal vykonávať v princípe za náklady) a na druhej strane ich vykonávajú podnikatelia (ktorých cieľom je dosahovanie zisku), v prostredí, ktoré nevytvára tlak na ich efektívne fungovanie, cenovú konkurencieschopnosť a uplatňovanie inovatívnych prístupov. Uvedené nastavenie má dopad aj na jednotlivé oprávnené osoby vykonávajúce kontroly vozidiel a montáže plynových zariadení, ktoré v súčasnosti riešia akútne problémy súvisiace s nedostatkom kvalifikovaných technikov. V súčasnosti majú technické služby podľa písm. b) až e) uvedené vyššie, okrem iného aj povinnosť zabezpečovať: (i) základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení a rozširovacie školenia podmieňujúce vykonávanie technickej kontroly a montáže plynových zariadení, vydávať potvrdenia o ich absolvovaní a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme, (ii) školenia na vykonávanie administratívnych činností v stanici technickej kontroly a na pracovisku emisnej kontroly, vydávať potvrdenia o absolvovaní školenia a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a emisných kontrol, (iii) v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom (Ministerstvo) skúšky z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality, technikov montáže plynových zariadení a zaznamenávať o nich údaje v cestnom informačnom systéme, (iv) zabezpečovať skúšky overenia znalostí o vozidlách a viesť o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme technických kontrol a emisných kontrol. Práve monopol poskytovania vyššie uvedených školení len poverenými osobami vykonávajúcimi technické služby podľa písm. písm. b) až e) má za následok, že reálny proces vyškolenia technika je časovo a finančne veľmi náročný a prakticky v reálnom čase takmer nedostupný. Dôsledkom uvedeného je aj následný klesajúci záujem osôb takýto zdĺhavý a náročný proces absolvovať. Zastaranosť systému vzdelávania technikov, ktorý nereflektuje nové technické metódy využívajúce inovácie len umocňuje uvedenú zdĺhavosť a nepružnosť daného procesu vyškolenia technika. Navrhovaná rozsiahla novela Zákona by mala preto reflektovať aj uvedené praktické a právne problémy. Zefektívnenie systému, podpora inovácií a cenová súťaž sú nevyhnutné pre rozvoj systému poskytovanie technických služieb. Štát by mal dbať, aby vlastnou reguláciou nevytáral monopolné postavenie, ktoré má potenciál negatívne vplývať na fungovanie trhu a kvalitu poskytovaných služieb. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné sa v novele Zákona zapracovať aj zmeny v nasledovných dvoch oblastiach: 1) Otvorenie systému služieb technickej kontroly pre viaceré subjekty 2) Oddelenie zabezpečovania školení, skúšok a kurzov technikov od výkonu dohľadu podľa Zákona Ad 1) Otvorenie systému služieb technickej kontroly pre viaceré subjekty Uzavretosť systému na úrovni technických služieb podľa písm. b) až e) uvedených vyššie, v ktorom pôsobí jeden subjekt pre každú z uvedených typov technických služieb podstate v nekonkurenčnom prostredí, nemá odôvodnenie a opodstatnenie. Uvedené platí o to viac najmä vzhľadom na skutočnosť, že systém na úrovni výkonu kontroly vozidiel a montáže plynových zariadení sa liberalizoval a je otvorený viacerým subjektom, čo podporuje vznik konkurencie a v konečnom dôsledku má aj výhody pre konečného užívateľa (ide tiež o činnosti, ktoré by mal v konečnom dôsledku zabezpečovať štát, t.j. Ministerstvo). Je nevyhnutné, aby aj na trhu technických služieb prišlo k roztriedeniu zodpovednosti a otvorila sa konkurencia viacerých subjektov. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby sa súčasná úprava zákona zmenila v tom zmysle, že typový schvaľovací orgán udelí poverenie na vykonávanie technickej služby fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá spĺňa Zákonom definované podmienky, pričom počet poverení, ktoré typový schvaľovací orgán udeľuje na každý druh technickej služby (písm. b) až e) uvedených vyššie) nebude limitovaný počtom jeden a ani výberovým konaním (ktoré navyše v súčasnosti môže alebo nemusí byť vyhlásené). Cieľom novej právnej úpravy je, aby sa o udelenie poverenia mohli kedykoľvek priebežne uchádzať a poverenie pri splnení prísnych zákonných podmienok získať viaceré subjekty čím vznikne efektívne konkurenčné prostredie bez toho, aby utrpela kvalita a spoľahlivosť technických služieb. Ad 2) Oddelenie zabezpečovania školení, skúšok a kurzov technikov od výkonu dohľadu podľa Zákona Nevyhnutnosť otvorenia systému školení a kurzov technikov aj iným subjektom ako technickým službám je daná najmä spomínaným časovo a finančne náročným procesom vyškolenia technika, čo má v praxi dopad najmä na operatívu poskytovania služieb kontroly vozidiel a montáže plynových zariadení. Nedostatok vhodných uchádzačov na trhu vedie súčasne aj k neprimerane vysokým personálnym nákladom oprávnených osôb. Pružnosť a flexibilitu procesu je možné zabezpečiť vyčlenením činnosti zabezpečovania školení, skúšok a kurzov podľa Zákona do osobitnej kapitoly a jej otvorenie aj iným subjektom ako súčasným poskytovateľom službám technickej . Skúšky odbornej spôsobilosti by sa zabezpečovali stále v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom. Je tiež nevyhnutné, aby súčasná organizácia školení, skúšok a kurzov podľa Zákona reagovala aj na inovácie a umožnila vzdelávanie/školenie aj prostredníctvom on-line platforiem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Všeobecne k implementácii nariadenia EP a Rady (EÚ) 2020.740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017.1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222.2009 1. K čl. I - Navrhujeme zabezpečiť dôslednú implementáciu nariadenia (EÚ) 2020/740 ustanovením príslušného orgánu dohľadu a sankcií za porušenie povinností, ktoré sú obsahom tohto nariadenia, bez transpozície samotných povinností do vnútroštátneho právneho poriadku: Navrhujeme nahradiť znenie novelizačného bodu 3 znením: „V § 22 ods. 7 sa vypúšťa písmeno d). Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa. Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).“ Navrhujeme vypustiť novelizačný bod 4 a primerane prečíslovať ostatné novelizačné body. Navrhujeme nahradiť znenie novelizačného bodu 5 znením: „V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno p). Poznámka pod čiarou k odkazu 36 sa vypúšťa. Doterajšie písmená q) a r) sa označujú ako písmená p) a q). Navrhujeme nahradiť znenie novelizačného bodu 80 znením: „V § 154 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „hospodárskemu“ nahrádza slovom „povinnému“. Navrhujeme nahradiť znenie novelizačného bodu 81 znením: „V § 154 ods. 1 písm. b) treťom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a za tretí bod sa vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie: „4. poruší povinnosť podľa čl. 4 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009, alebo“. Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.“. Odôvodnenie: Nariadenie (EÚ) 2020/740 ustanovuje povinnosti subjektov v súvislosti s označovaním pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre. Nariadenie je priamo aplikovateľné vo všetkých členských štátoch, priamo zaväzuje hospodárske subjekty a teda jednotlivé ustanovenia a z nich vyplývajúce povinnosti nie je potrebné transponovať do národného právneho predpisu. V súvislosti s povinnosťou zabezpečiť vykonávanie tohto nariadenia v rámci SR je potrebné ustanoviť príslušný orgán trhového dohľadu a sankčné mechanizmy za porušenie povinností daných samotným nariadením. Máme za to, že na dosiahnutie uvedeného cieľa nebola zvolená správna legislatívna technika a navrhujeme legislatívno-technické zmeny (ktoré zodpovedajú legislatívno-technickému prístupu, ktorý SR zvolila v iných obdobných prípadoch – napr. zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Navrhujeme pojmovú zmenu v návetí § 154 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. z dôvodu, že nariadenie (EÚ) 2020/740 nepoužíva pojem hospodársky subjekt a za nositeľov povinností ustanovuje aj iné subjekty, ako sú subjekty spadajúce do definície hospodárskeho subjektu podľa § 2 ods. 21 zákona č. 106/2018 Z. z. (dodávateľ podľa čl. 3 ods. 15 a poskytovateľ hostingových služieb podľa čl. 8). V prípade zotrvania na zvolenom legislatívno-technickom prístupe alternatívne navrhujeme: V novelizačnom bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 34 a v novelizačnom bode 5 v poznámke pod čiarou k odkazu 36 navrhujeme doplniť tiež odkaz na čl. 9 nariadenia (EÚ) 2020/740 (toto ustanovenie špecifikuje skúšobné metódy, ktoré musia byť dodržané podľa nariadenia (EÚ) 2020/740); v novelizačnom bode 4 navrhujeme upraviť znenie nasledovne: „§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: (8) Poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktorý na žiadosť príjemcu služieb ukladá informácie poskytnuté príjemcom služieb do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií34a) a umožňuje predaj pneumatík prostredníctvom svojho webového sídla, je povinný plniť povinnosti o označovaní pneumatík podľa osobitného predpisu.34b)“. (týmto sa zabezpečí súlad s terminológiou zákona č. 22/2004 Z. z., ktorý je transpozíciou smernice 2000/31/ES, na ktorú odkazuje čl. 8 nariadenia (EÚ) 2020/740); v novelizačnom bode 80 navrhujeme nahradiť slová „niektorú z povinností“ slovom „povinnosť“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K § 148 (12) písm. b Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia: „b) od 2 000 eur do 5 000 eur, ak poruší niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 87 ods. 1 písm. a) až h), j) až q), ods. 2 alebo ods. 5, § 88 ods. 1 písm. a) až h), j) až n) alebo ods. 2, § 89 ods. 1 písm. a) až j), l) až o) alebo ods. 2; okresný úrad v sídle kraja pokutu neuloží, ak oprávnená osoba orgánu hlavného štátneho odborného dozoru sama písomne nahlásila zistené porušenie podľa § 85 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. b) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu, písm. c) šiesteho bodu alebo ôsmeho bodu alebo písm. d) šiesteho bodu alebo siedmeho bodu; okresný úrad v sídle kraja pokutu tiež neuloží, ak je vzhľadom na všetky okolnosti porušenia podľa podľa § 86 ods. 1 písm. g) zrejmé, že porušenie spočíva v porušení povinností technika technickej kontroly, ktoré nemá ani čiastočne pôvod v zabezpečení podmienok pre riadny výkon kontroly alebo neplnení iných povinností oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 86 ods. 1 alebo 2 pričom okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o uložení pokuty zohľadní aj opatrenia prijaté vo vzťahu k technikovi technickej kontroly, ktorý porušil povinností a to či oprávnená osoba technickej kontroly nahlásila zistené porušenie povinností technika.“ Odôvodnenie: Navrhované zmeny § 86 a § 148 Zákona adresujú významný nedostatok v rovnováhe a rozumnej alokácii povinností a zodpovednosti oprávnených osôb a technikov podľa Zákona. Cieľom je prispieť k tomu, aby neboli oprávnené osoby automaticky, resp. bez dostatočného preskúmania všetkých okolností sankcionované za to, že zlyhá výlučne ľudský faktor na strane technika (či už v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyslu). Postavenie a činnosť technikov je prísne regulované. Technik musí spĺňať prísne podmienky na to, aby mohol vykonávať kontrolu, predovšetkým musí absolvovať školenia a vyhovieť skúške z odbornej spôsobilosti – tieto podmienky nemôže za technika splniť oprávnená osoba. Skutočnosť, že v dôsledku súčasného nastavenia právnej úpravy pôsobia technici v pracovnom pomere s oprávnenými osobami nesmie mať vplyv na ich samostatnú zodpovednosť za riadny výkon kontroly. Prenášanie či rozkladanie zodpovednosti za porušenie povinností technika (ktorý je sám certifikovane odborne spôsobilý) na oprávnenú osobu spôsobuje deformáciu prostredia a nevedie k jeho zlepšeniu. Oprávnené osoby technickej kontroly musia byť v plnej miere zodpovedné za správne nastavenie a udržiavanie technických, organizačných a ďalších podmienok pre výkon kontroly (viď navrhované znenie § 86 ods. 1 písm. g) Zákona) – tejto zodpovednosti, ktorá je podstatou činnosti oprávnených osôb sa nesmú zbavovať ani nesmie byť zúžená. Ak je oprávnená osoba spoluzodpovedná za porušenie povinností pri výkone kontroly, tiež nie je dôvod na to, aby neniesla zodpovednosť. Na druhej strane neexistuje právny, ale ani regulačný racionálny dôvod na to, aby oprávnené osoby niesli zodpovednosť za také porušenia pri výkone kontroly, ktoré majú pôvod výlučne v porušení povinností technika (viď navrhované znenie § 148 ods. 12 písm. b) Zákona) Navrhované znenie rieši uvedenú problematiku len vo vzťahu k oprávneným osobám technickej kontroly, je ju však možné jednoduchým spôsobom rozšíriť aj na ostatné typy kontrol. Legislatívne by bolo optimálne porušenie povinnosti podľa § 86 ods. 1 písm. g) (resp. obdobné zodpovedajúce porušenia pri iných typoch kontrol) vyčleniť do samostatného odseku, čo by umožnilo nielen navrhované uplatnenie povinného posúdenia dôvodov a pôvodcu porušenia povinností, ale aj zníženie minimálnej výšky ukladanej pokuty napr. pre prípad, že oprávnená osoba prijala opatrenia na to, aby sa zlyhanie technika neopakovalo a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K čl. I, bodu 78 (§ 152 ods. 1) 2. Navrhujeme nahradiť znenie novelizačného bodu 78 znením: „V § 152 ods. 1 znie: „(1) Dohľad nad trhom na účely tohto zákona je kontrola dodržiavania povinností subjektov ustanovených v § 22 ods. 4 až 7 a § 53 a v osobitných predpisoch.91)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie: „91) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2004 Z. z. Čl. 4 až 9 nariadenia (EÚ) 2020/740.“.“. Odôvodnenie: Uvedená pripomienka súvisí so všeobecnou pripomienkou uplatnenou k implementácii nariadenia (EÚ) 2020/740. Súčasne navrhujeme vypustenie slov „pravidelná a náhodná“ z dôvodu, že požiadavku na výkon dohľadu podľa čl. 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2020/740 je možné plniť cez plánovanie činnosti orgánu dohľadu a stratégiu kontrolnej činnosti, ktorá sa bude vypracovávať podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení. Máme za to, že uvedené nie je potrebné premietnuť priamo do zákonného ustanovenia z dôvodu, že navrhované znenie môže viesť k mätúcej interpretácii. Orgány trhového dohľadu, v tomto prípade Slovenská obchodná inšpekcia, vykonáva svoju činnosť podľa plánov kontrolnej činnosti a tiež ad hoc podľa potreby (napr. na základe podnetu). V tomto zmysle je mienený aj dohľad podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení. Doplnením prívlastku „pravidelná a náhodná“ kontrola do § 152 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. sa môže vytvoriť dojem, že sa tieto kontroly musia organizovať s presnou časovou periodicitou a súčasne vždy náhodne. Orgány dohľadu pri svojich obmedzených zdrojoch musia dbať na ich efektívne vynakladanie, svoju činnosť starostlivo a odborne zvažovať na základe aktuálnej situácie na trhu, dát dostupných z podnetov od spotrebiteľov, spoločných priorít stanovených v rámci nadnárodnej spolupráce členských štátov a pod., preto nie je vhodné ustanovovať do zákona požiadavku na náhodnosť či pravidelnosť kontrolnej činnosti. Podľa nariadenia (EÚ) 2020/740 by sa uvedené malo vykladať ako požiadavka, že členské štáty majú venovať pozornosť dohľadu nad plnením povinností v nariadení (EÚ) 2020/740, zahŕňať tieto kontroly do svojich plánov činnosti a vykonávať aj kontrolné nákupy pod utajenou totožnosťou, čo vyplýva z nariadenia (EÚ) 2019/1020 v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov a Analýze Odporúčame predkladateľovi vyznačiť v časti 9 doložky aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a dopracovať ich v analýze vybraných vplyvov na PP spolu s ich kvantifikáciou. Odôvodnenie: Zákon zavádza niektoré nové povinnosti, ktoré budú predstavovať negatívne vplyvy pre podnikateľské prostredie, napr. v súvislosti s povinnosťami zapisovať údaje do registra prevádzkových záznamov vozidiel doplnené aj pre ďalšie osoby, preukázať schvaľovaciemu orgánu právoplatné stavebné povolenie na stavbu v stanovenej lehote a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K čl. III (zákon č. 128.2002 Z. z.) bodu 3 3. Navrhujeme nahradiť znenie bodu 3 znením: „3. V § 2 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú: „l) dodržiavanie povinností pri označovaní pneumatík podľa osobitného predpisu,9ea) m) dodržiavanie povinností pri sprístupňovaní spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov podľa osobitného predpisu,9eb).“.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K novelizačnému článku III (zákon č. 128.2002 Z. z.) bodu 4 4. Navrhujeme nahradiť znenie bodu 4 znením: „4. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie: „18) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Navrhujeme zmeniť taxatívny výpočet na demonštratívny výpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
SAMP (Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov) 106.2018 Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) Návrh novely 106/2018 Z. z. sa dotýka prevažne malých podnikov, Staníc technickej kontroly a súvisiacich malých podnikov, poskytujúcich podporné technické služby emisných kontrol , kontroly originality atď. motorových vozidiel v SR . Pripomienka – navrhovaná úprava znenia: K bodom 25, 27, 30 a 31 navrhovanej novely zákona: Navrhujeme zmeniť znenie predkladaného návrhu v § 74 ods. 11, § 75 ods. 8 , § 76 ods. 8 a § 77 ods. 5 zmenou textu písmen c) a d). V uvedených paragrafoch, písmen c) a d) navrhujeme vložiť nový text: „c) po ukončení platnosti poverenia odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností súvisiacich s technickou službou podľa § 70 ods.2., v prípade zrušenia poverenia podľa § 72 ods. 3 písm. a), b) a § 72 ods. 4 písm. b) a c) odplatne poskytnúť licenciu na prevádzku celoštátneho informačného systému podľa písm. b) typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností súvisiacich s technickou službou podľa § 70 ods. 2., d) v prípade zrušenia poverenia podľa § 72 ods.3 alebo zániku podľa § 72 ods.4 odplatne poskytnúť licenciu typovému schvaľovaciemu orgánu na zabezpečenie činností súvisiacich s technickou službou podľa § 70 ods. 2., typový schvaľovací orgán má ... § 72 ods. 3 písm. c) a d) alebo zániku podľa § 72 ods. 4 odplatne poskytnúť licenciu písm. a), d) a e) má typový schvaľovací orgán na zabezpečenie činností súvisiacich s technickou službou podľa § 70 ods. 2 ... predkupné právo na prevod licencie na prevádzku, zdrojové kódy a hardvérové vybavenie celoštátneho informačného systému, pričom cena bude stanovená vo výslednej VŠH - Všeobecnej hodnote / zaužívane tržnou cenou /, ktorej obsah bude tiež tvoriť Goodwill s výsledným trhovým ocenením a použitím výnosovej metódy , ktorá sa v zmysle zákona používa pre stanovenie VŠH predmetných hore uvedených systémov, hardvéru, softvéru , licencií a pod . Odôvodnenie: Nemožno obecne súhlasiť so zámerom predkladateľa v ustanoveniach, týkajúce sa prevodu majetku, nakoľko podľa nášho názoru navrhovaná úprava výrazne zasahuje do vlastníckych práv podnikateľských subjektov. Navrhujeme uvedené body upraviť, nakoľko takéto ustanovenie by do slovenskej legislatívy zaviedlo precedens, ktorý by významne znevýhodňoval všetky podnikateľské subjekty spolupracujúce so štátom, najmä na základe jeho poverenia. Štát totiž jednými ustanoveniami definuje striktné podmienky činnosti spolupracujúceho podnikateľského subjektu, vrátane aj obmedzení, napr. v oblasti akreditácií a samo financovania pri tvorbe a prevádzkovania informačného systému z vlastných zdrojov,... , na druhej strane by však navrhované znenie spomenutých ustanovení zákona vytvorilo možnosť bezodplatného prevodu majetku vlastníka Informačného systému, ktorý spomenutý partner, malý podnik vlastnými prostriedkami vytvoril, na štát. Návrh zákona vlastne vytvára štátu kompetenciu (bez obmedzenia jeho ďalšieho použitia) previesť tento majetok malého podniku na iný subjekt. V návrhu zákona v tejto súvislosti (t.j. v takomto prípade) absentuje aj presné definovanie podmienok takéhoto prevedenia majetku. Takýto prevod je podľa návrhu zákona možné vykonať na základe veľmi nejasného dôvodu, len na základe, cit.: „podozrení zo zrušenia alebo zániku“, spomenutých malých podnikov, poskytujúcich uvedené technické a kontrolné služby. Toto opatrenia sa môže dotknúť množstva malých podnikov, s ktorých viaceré sú rodinného charakteru, ako rodinné podniky a sociálny dopad môže byť fatálny. Je potrebné upozorniť, že, predložené znenie zákona je v rozpore s dôvodovou správou, ktorá je pre posúdenie v rámci MPK záväzná. Preto v našom návrhu v písmene c) navrhovaný text vychádza z bodu 21 dôvodovej správy predkladateľa a v písmene d) sú riešené ostatné prípady, ktoré podľa názoru môžu nastať. Túto pripomienku považujeme za zásadnú K bodu 93, 94 a 95 Navrhujeme vypustiť body novely č. 93, 94 a 95 Ďalšia pripomienka v rámci tejto novely sa vzťahuje na rozširovanie siete staníc STK . Rozširovanie siete staníc STK považujeme za nebezpečný precedens .Predkladaný zámer neberie do úvahy fakt, že súčasný počet STK je viac ako dostatočný, pričom disponibilné kapacity týchto malých podnikov sú v súčasnosti využité len do 50 %. Rozširovanie siete podnikov, poskytujúcich tieto služby vzhľadom na hore uvedené je úplne zbytočné . Predkladaný zámer neberie do úvahy fakt, že súčasný počet STK je viac ako dostatočný, pričom disponibilné kapacity týchto malých podnikov sú v súčasnosti využité len do 50 %. Konkurenčné prostredie je teda pomerne značné a z tohto pohľadu sa javí rozširovanie siete podnikov, poskytujúcich tieto služby ako diskutabilné. Odôvodnenie: Ministerstvo dopravy navrhuje nový výpočet pre vydanie nových povolení na zriadenie nových stacionárnych staníc – STK a ktorým sa automaticky navyšuje počet staníc. Konkrétne zmeny nastanú nie len pri navýšení počtu, ale aj pri výpočte vyťaženia, kde boli znížené násobky na výpočet a bol zaradený nový bod s písmenom f, podľa ktorého sa do výpočtu nebudú zarátavať stanice, ktoré po 2 rokoch od založenia a za posledných 18 mesiacov neboli kapacitne vyťažené nad 50%. Nový výpočet s týmito „starými“ STK neráta a tým vzniknú nové STK na úkor doterajších nad rámec vydaných povolení, čím to pre tieto stanice môže byť reálne fatálne až likvidačné. Uplatneným tohto spôsobu bude umožnený vznik stále ďalšie a ďalšie STK pretože vyťaženosť bude logicky klesať na všetkých STK. Problém vidíme skôr naopak, ak je stanica STK v regióne nevyťažená, je logické, že v danom okrese je kapacita siete viac ako postačujúca a nie je vôbec dôvod na rozširovanie siete v danom okrese/kraji. Nový výpočet taktiež počíta s priemerným vyťažením 8 hod., čo v skutočnosti už pri viacerých staniciach je 14 hod., keďže stanice už pár rokov pracujú na 2 smeny a ich otváracia doba je predĺžená, čo má za následok vybavenie omnoho väčšieho počtu zákazníkov. To dokazuje aj terajší stav existujúcich staníc, ktoré sú schopné vybaviť viac zákazníkov a majú stále dostatok kapacity na vybavenie nových, nehovoriac o situácií po otvorení staníc, ktoré sú stále vo výstavbe na základe nových povolení. Nový návrh upravuje aj výpočet vyťaženia, ktorým boli znížené násobky na výpočet, čo taktiež uvoľní väčší počet nových povolení na zriadenie STK aj bez písmena f. Máme zato, že návrh nového výpočtu nie je vhodný pre posúdenie uvažovaného rozšírenia siete, nakoľko v roku 2018 bola už sieť rozšírená o 77 nových povolení, ktoré však doteraz nie sú ani z jednej tretiny vystavané a sprevádzkované, pričom nový návrh opäť vpúšťa ďalšie, čo nepovažujeme za efektívne. Aktuálne je vydaných 61 povolení na zriadenie STK, ktoré nie sú stále v prevádzke. Zároveň existujúce stanice preukazujú, že svoje disponibilné kapacity nemajú naplnené, disponujú dostatočnou rezervou a sú schopné prijať nových zákazníkov. Opätovné zvýšenie počtu STK pri ich doterajšej značnej nevyťaženosti môže mať za následok jej celoplošný pokles u všetkých STK na úroveň cca 40%. Obávame sa, v konkurenčnom boji o zákazníka to môže vyústiť do neadekvátneho znižovania cien, ovplyvniť aj kvalitu vykonávaných služieb a v konečnom dôsledku nežiadúcu možnosť porušovania metodických pokynov a zákona. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Ing. Vladimír Sirotka, CSc. prezident SAMP Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) Nad rámec návrhu novely zákona (§170 ods. 5 písm. c) Navrhujeme doplniť nový bod novely v znení: V § 170 ods. 5 písm. c) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“. Odôvodnenie: Dôvodom novely tohoto zákona, podľa textu dôvodovej správy, je implementácia dvoch európskych nariadení. Ďalším dôvodom sú úpravy a doplnenia vyplývajúce z aplikácie zákona 106/2018 Z. z. vo všeobecnej časti A. dôvodovej správy je uvedené:“ v súvislosti s činnosťou technických služieb sa navrhuje predĺžiť platnosť poverenia s tým, že po ukončení činnosti technickej služby do začiatku fungovania novej technickej služby bude potrebné odovzdať typovému schvaľovaciemu orgánu informačný systém,“, V tejto súvislosti kladieme legitímnu otázku, na ktorú majú právo účastníci MPK poznať odpoveď, prečo po skončení krátkej doby platnosti poverenia navrhovateľ v dôvodovej správe neuviedol relevantný dôvod na odňatie poverenia existujúcej technickej službe, ktorej zamestnanci informačný systém vyvinuli a dlhodobo ho prevádzkujú. Okrem toho v rozpore s argumentami uvedenými v dôvodovej správe navrhovateľ deklarované predĺženie poverenia existujúcej technickej službe z piatich na desať rokov v prechodných ustanoveniach neupravil. Aj keď samotný predkladateľ návrhu zákona v prvej vete bodu 21 dôvodovej správy [§ 71 ods. 4] uznáva, že:“ Platnosť poverenia na výkon činnosti niektorých technických služieb sa navrhuje predĺžiť z päť na desať rokov z dôvodu, že lehota piatich rokov bola krátka na návratnosť vynaloženej investície činnosti technickej služby....“. V tomto kontexte treba dodať, že žiadnemu inému novému žiadateľovi, ktorý by sa prípadne uchádzal do výberového konania, nevznikne ťarcha návratu vynaloženej investície, pretože v čase výberu nemá žiadne náklady, ktorými by preukazoval ich spätné účelové vynaloženie k činnostiam technickej služby. Toto môže deklarovať výhradne žiadateľ, ktorý už v súčasnosti disponuje poverením podľa § 170 ods. 5 písm. c). Nepredĺžiť poverenie existujúcej technickej službe na 10 rokov od účinnosti tohto zákona, neumožniť jej návratnosť vynaloženej investície a už po piatich rokoch po skončení jeho platnosti prostredníctvom výberového konania dať poverenie inému subjektu, je v príkrom rozpore s deklarovaným „ďalším dôvodom“, predloženom v tomto MPK. Stotožňujeme sa s dikciou prvej vety bodu 21 dôvodovej správy. Aby sa deklarované zdôvodnenie reálne naplnilo, je potrebné podľa nášho návrhu dať do logického súladu § 70 ods. 4 aj s prechodným ustanovením v § 170 ods. 5. písm. c), kde to navrhovateľ opomenul zakotviť. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K Čl. I bodu 93 až 95 návrhu (Príloha 1 časť A) Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Umožnenie rozšírenia siete STK o minimálne jednu stanicu v každom okrese znamená rapídne navýšenie počtu staníc a je to obrovská zmena v politike ministerstva dopravy, ktoré po celé desaťročia presadzovalo požiadavku kvality nad kvantitou. Táto iniciatíva bohužiaľ prichádza zrovna v dobe, keď výsledky TK a EK sa v rámci hodnotenia začínajú približovať štandardom vo svete a v podstate aj reálnemu stavu nášho vozového parku. Navrhovaná zmena bola robená s ohľadom čo najpresnejšie definovať rozdiely medzi jednotlivými jednotkovými časmi kontroly ale v konečnom dôsledku oproti aktuálnemu stavu vnáša do celého výpočtu len viac chaosu a priestoru na vznik, resp. zanesenie chyby do výpočtu a to v situácii, keď si výpočet bude musieť robiť predkladateľ sám, aby ministerstvu odôvodnil opodstatnenosť svojho návrhu na udelenie povolenia nad rámec siete. Predpokladáme, že v danom ustanovení bodu 95 návrhu je pravdepodobne chyba, nakoľko to ako je napísaný je podľa nás absolútne nelogické. Z uvedeného ustanovenia totiž vyplýva, že ak v nejakom okrese je určitý počet staníc, z ktorých časť je kapacitne vyťažená nad 50% a časť nie je vyťažená nad 50%, tak do výpočtu vyťažiteľnosti ďalšej linky sa budú započítavať len tie stanice ktoré majú vyťažiteľnosť nad 50%. To umožňuje absurdnú situáciu, keď v malom okrese budú 3 STK zriadené podľa bodu 93 návrhu, pričom ani jedna nebude dosahovať vyťažiteľnosť 50% (všetky tri budú napr. niekde okolo cca 40%) a tento bod návrhu umožní zriadenie ešte ďalších „neperspektívnych“ staníc. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K Čl. I bodu 72 návrhu (§ 148 ods. 6) Navrhujeme upraviť znenie písm. c) a vypustiť písm. d). Výsledný text znie: V § 148 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) do 5 000 eur ak poruší niektorú z povinností podľa § 74 ods. 11 písm. a), § 75 ods. 8 písm. a), § 76 ods. 8 písm. a) alebo § 77 ods. 5 písm. a).“ Odôvodnenie: Tento návrh súvisí s našou pripomienkou k bodu 27 návrhu novely, kde navrhujeme v § 75 ods. 8 písm. a) zmeniť povinnosť technickej služby „dať si ministerstvu schváliť zvýšenie poplatkov za svoje služby“ na „oznámiť ministerstvu zvýšenie poplatkov za svoje služby“, nakoľko je text návrhu ustanovenia v kontradikcii s ustanovením § 70 ods. 8 „(8) Technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti technickej služby vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje typovému schvaľovaciemu orgánu bezodplatne.“ Z tohoto dôvodu navrhujeme aj z činností ministerstva vypustiť povinnosť schvaľovať technickým službám zvýšenie poplatkov, keď budú technické služby len oznámia prípadné zvýšenie ministerstvu. V kontexte s týmto návrhom je v prípade porušenia oznamovacej povinnosti pokuta do 5 000 eur max. primeraná. Technická služba predsa nemôže platiť pokutu za to, že bude mať preukázané ekonomicky oprávnené náklady na to, aby plnila podmienku § 70 ods. 8. Písmeno d) z návrhu navrhujeme vypustiť - sankcia je absolútne neprimeraná a nedôvodná, pretože povinnosť bezodplatne poskytnúť typovému schvaľovaciemu orgánu licenciu, nie je možno vyžadovať skôr než po ukončení platnosti poverenia – viď poslednú vetu bodu 21 dôvodovej správy. Okrem toho výška pokuty je neprimerane vysoká. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) K Čl. I bodu 64 návrhu (§ 136 ods. 2 písm. a) bod 49) Navrhujeme vypustiť celý bod 64 Odôvodnenie: Tento návrh súvisí s našou pripomienkou k bodu 27 návrhu novely, kde navrhujeme v § 75 ods. 8 písm. a) zmeniť povinnosť technickej služby „dať si ministerstvu schváliť zvýšenie poplatkov za svoje služby“ na „oznámiť ministerstvu zvýšenie poplatkov za svoje služby“, nakoľko je text návrhu ustanovenia v kontradikcii s ustanovením § 70 ods. 8 „(8) Technická služba je samofinancovateľná; údaje a činnosti technickej služby vyplývajúce z predmetu poverenia poskytuje typovému schvaľovaciemu orgánu bezodplatne.“ Podľa návrhu by typový schvaľovací orgán neschválením zvýšenia poplatkov, resp. prieťahmi schvaľovania mohol ohroziť samofinancovateľnosť technickej služby v rozpore s § 70 ods. 8. a to znamená aj poskytovanie bezplatných činností pre ministerstvo dopravy. Ani oprávneným osobám PEK, ktoré tiež vykonávajú činnosť delegovanú štátom, neschvaľuje ceny za výkon emisnej kontroly (ceny sú vecne regulované). Ako u technickej služby tak i u PEK kontrola finančnej disciplíny prislúcha výhradne nezávislým kontrolným orgánom MF SR, pred ktorými je potrebné preukázať a obhájiť si ekonomicky oprávnené náklady. Z tohoto dôvodu navrhujeme aj z činností ministerstva vypustiť povinnosť schvaľovať technickým službám zvýšenie poplatkov, keď budú technické služby len oznamovať prípadné zvýšenie ministerstvu. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
S-EKA, spol. s r.o. (S-EKA, spol. s r.o., Technická služba emisnej kontroly) Nad rámec návrhu novely zákona (§145 ods. 9) Navrhujeme doplniť nový bod novely v znení: §145 ods. 9 znie: „Poverení zamestnanci technickej služby preukazujú oprávnenie na vykonanie kontroly preukazom kontrolóra vydaným ministerstvom dopravy. Ustanovenie § 143 ods. 1 sa na poverenie na kontrolu, vydávanie a evidenciu preukazov kontrolóra, náležitosti a vzor preukazu kontrolóra vzťahuje rovnako. Na výkone odborného dozoru sa nezúčastňujú prizvané osoby podľa § 143 ods. 2. V odôvodnených prípadoch sa odborného dozoru môžu zúčastniť odborní zamestnanci technickej služby.“ Odôvodnenie Na základe praktických skúseností musíme konštatovať, že aj pri odbornom dozore technickej služby sa môže vyskytnúť situácia keď je potrebná prítomnosť odborníka v danej oblasti (napr.: špecialista z oblasti IT, špecialista v oblasti technologických zariadení používaných pri EK, prípadne špecialista na konštrukciu motorových vozidiel a jej špecifiká a pod.). Technická služba týmito odborníkmi disponuje ale orgány odborného dozoru si ich nemôžu pozvať priamo k výkonu odborného dozoru, kde by ich prítomnosť v konkrétnych situáciách mohla byť veľkým prínosom. A ak by títo zamestnanci mali byť súčasne aj kontrolóri vzťahovali by sa na nich iné obmedzenia (nemožnosť participovať na skúške a pod.) Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k Čl. I, novel. bod 90 a súvisiace - Rozširovanie siete STK Žiadame vypustiť novelizačný bod a zotrvať pri súčasnom znení. Odôvodnenie: Zvyšovanie počtu STK by sa malo riadiť regionálnou potrebou podľa počtu vozidiel pribúdajúcich v evidencii, dojazdovej vzdialenosti a vyťaženosti existujúcich STK v regióne. K opodstatnenosti úprav vo výpočte kapacity by sa mali vyjadriť odborníci (napr. komisia, ktorá objektívne zohľadní údaje a využitie súčasnej kapacity STK v regióne), ale už samotné navýšenie základného pokrytia v okresných, krajských mestách, v BA a v KE predstavuje nárast o vyše 100 STK oproti dnešnému stavu. V mnohých okresoch je už nadlimitná STK zriadená cez kapacitný prepočet nad rámec siete a novým pravidlom sa iba zaradí medzi „štandard“. Pri navýšení počtu STK vzniká oprávnené riziko návrtanosti vloženej investície do výstavby STK v pôvodnej pôvodnej sieti na Slovensku. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.4.2021 Detail