LP/2021/141 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Autor: Olšiak, Martin, Ing.
Pripomienka k: Čl. I bod 95 Príloha č. 1 časti A ods. 1 písm. a) a Príloha č. 1 časti A ods. 2 písm. f)
Počet pripomienkovateľov: 59
Pripomienka: Máme za to, že oba pripomienkované body, týkajúce sa akéhokoľvek rozširovania siete STK na území SR sú neopodstatnené. Rozšírenie siete STK, ktoré prebehlo v roku 2018 malo za následok vydanie 77 povolení na zriadenie nových staníc technickej kontroly. Z nich je k dnešnému dňu v prevádzke len 16. To nasvedčuje, že ani kapacita s ktorou ráta aktuálna právna úprava ešte nie je naplnená. Jedným z dôvodov neotvorenia zvyšných 61 staníc je zákonná lehota zriadenia novej stanice do 3 rokov od udelenia povolenia. Táto lehota by vo väčšine prípadov uplynula v októbri 2021, avšak pre mimoriadnu situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 bola predĺžená o 6 mesiacov. Zároveň existuje silný predpoklad, že viaceré zo spoločností, ktoré disponujú povolením, stanicu technickej kontroly nedokážu (prípadne nechcú) sprevádzkovať. Tým dôjde k opätovnému uvoľneniu povolení, o ktoré môžu požiadať noví záujemcovia. Navrhovaná zmena v prílohe č. 1 časti A ods. 2 – doplnenie písmena f) abstrahuje od vydaných povolení (STK už síce získala povolenie, avšak nestihla otvoriť a splniť nastavené kritériá pre jej zaradenie do výpočtu zaťaženia ďalšej kontrolnej linky). Znenie doplňujúceho písmena f) okrem neotvorených staníc zároveň z výpočtu vyradí prakticky všetky novootvorené STK. Predpoklad, že sa novootvorené STK dokážu dostať nad hranicu vyťaženia 50 % do 6 mesiacov od otvorenia prevádzky je nesprávny. Z praxe vieme, že dostať sa stabilne nad 50 %-tné vyťaženie liniek môže pre novootvorenú STK trvať aj viac ako 12 mesiacov. Ak musí toto vyťaženie udržať 18 požadovaných mesiacov, do výpočtu sa tak dostane po 30 mesiacoch fungovania. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že STK sa nad túto hranicu dostane vždy na úkor už existujúcej siete STK a ich vyťaženie bude logicky postupom času klesať. Takýmto spôsobom sa dostaneme do bodu, kedy bude vyťaženie existujúcej siete sústavne klesať každým vznikom novej STK a dôjde k nekontrolovanému vznikaniu nových staníc technickej kontroly. Neúnosný nárast konkurencie môže mať v danom odvetví fatálne následky v oblasti kvality vykonávanej kontroly vozidiel v cestnej premávke a ohroziť jej bezpečnosť. Vysoká časová náročnosť a nákladová bariéra vstupu do oblasti poskytovania služieb STK by mala za následok mnohonásobné predĺženie návratnosti takejto investície. Značne tak zvýhodní spoločnosti (hlavne nadnárodné) s veľkým disponibilným kapitálom, ktoré zlikvidujú domácu konkurencieschopnosť. Na záver chceme uviesť, že zvýšenie počtu licencií na vznik nových STK z roku 2018 malo za následok, že kapacity kontrolných liniek nie sú naplnené a stanice sú schopné prijímať nových zákazníkov. Na základe uvedeného Vás žiadame o prehodnotenie návrhov na zmenu predmetných častí zákona.

Autor: Horváthová, Monika
Pripomienka k: Čl. I bod 95 Príloha č.1 časť A ods. 2 písm. f
Počet pripomienkovateľov: 571
Pripomienka: navrhujeme vypustiť písmeno f, pretože je nepredstaviteľné, aby sa do výpočtu nezarátavali stanice, ktoré po 2 rokoch od založenia a za posledných 18 mesiacov neboli kapacitne vyťažené nad 50%, nový výpočet s týmito STK neráta a tým vzniknú nové STK na úkor starých, čím to pre tieto stanice bude likvidačné. Ak by sa toto uplatnilo, tak budú vznikať stále ďalšie a ďalšie STK pretože vyťaženosť bude logicky klesať na všetkých STK. Malo by sa nato pozerať práve naopak ak je stanica STK v regióne nevyťažená je logické, že v danom okrese je kapacita siete viac ako postačujúca a nie je vôbec dôvod na rozširovanie siete v danom okrese/kraji. Taktiež sa počíta s priemerným vyťažením 8 hod., čo v skutočnosti už pri viacerých staniciach je 14 hod., keďže stanice už pár rokov pracujú na 2 smeny a ich otváracia doba je predĺžená, čo má za následok vybavenie omnoho väčšieho počtu zákazníkov. To dokazuje aj terajší stav existujúcich staníc, ktoré sú schopné vybaviť viac zákazníkov a majú stále dostatok kapacity na vybavenie nových zákazníkov. Nový návrh upravuje aj výpočet vyťaženia, ktorým sa ponížili násobky na výpočet, čo taktiež uvoľní väčší počet nových povolení na zriadenie STK aj bez písmena f. Máme zato, že tento návrh nového výpočtu nemá nič spoločné s dobre mieneným rozšírením siete, nakoľko sa v roku 2018 rozšírila sieť o 77 nových povolení, ktoré do dnešného dňa nie sú ani z 1/3 vystavané a sprevádzkované, a týmto novým návrhom ideme opäť vpúšťať ďalšie. Aktuálne je vydaných 61 povolení na zriadenie STK, ktoré nie sú stále v prevádzke. Taktiež nová STK kým získa svojich zákazníkov, tak uplynie niekoľko mesiacov a za ten čas určite nebude vyťažená na 50% a už určite nie STK, ktorá má viac liniek. Zároveň existujúce stanice preukazujú, že nemajú naplnené svoje kapacity na maximum a sú schopné prijať nových zákazníkov. Ak tento návrh prejde a opäť sa zvýši počet STK, tak klesne vyťaženosť u všetkých STK na úroveň 50% celoplošne, čím zase dôjde k ďalšiemu uvoľňovaniu siete a tým pádom počet STK nebude regulovaný a postupne príde k liberalizácií siete. Nehovoriac o konkurenčnom boji, ktorý vyústi do znižovania cien, čo ovplyvní kvalitu vykonávaných služieb a návrat starého režimu, kedy sa stanice budú snažiť si pritiahnuť zákazníka na úkor porušovania metodických pokynov a zákona.

Autor: Horváthová, Monika
Pripomienka k: Čl. 1 bod 94 Príloha č. 1 časť A odsek 2 pism. d
Počet pripomienkovateľov: 562
Pripomienka: nesúhlasíme, nakoľko novela počíta s 8 hod. prac. dobou staníc na priemerné vyťaženie kontrolnej linky, pričom v skutočnosti v dnešnej dobe je priemer prac. doby celoplošne min. 10 až 14 hod.

Autor: Donoval, Pavol
Pripomienka k: bod 93 (príloha 1, časť A 1)a))
Počet pripomienkovateľov: 573
Pripomienka: Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, kde navrhuje zvýšenie počtu staníc technickej a emisnej kontroly o viac ako 100 po celom Slovensku. Ide v podstate o pokračovanie skrytej liberalizácie STK-čiek, ktorú ministerstvo začalo už v roku 2018. Novela sa v žiadnom prípade neopiera o reálny stav na trhu a prinesie podstatne viac negatív ako osohu. Žiadame preto vypustiť navrhované ustanovenia bodu 93 (príloha 1, časť A 1)a)) návrhu zákona (LP/2021/141), ktoré umožňujú skrytú liberalizáciu staníc STK. 1. Zákon na objednávku investičnej skupiny? Jedným z hlavných argumentov potreby liberalizácie siete staníc technickej a emisnej kontroly v roku 2018 zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR bol nedostatočný počet staníc a posilnenie konkurencieschopnosti prostredníctvom otvorenia trhu pre nové subjekty. Napriek optimistickým prognózam ministerstva, ktoré rátali s otvorením desiatok nových pracovísk po celom Slovensku, sa dnes ukazuje, že po reálnom zhodnotení nákladovosti investície viaceré podnikateľské subjekty upustili od svojich zámerov. Ministerstvo napriek tomu mení podmienky, ktoré majú za cieľ umožniť otvorenie viac ako sto nových staníc technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku. Vzhľadom na skúsenosť z praxe by tak zásadné navýšenie počtu nových staníc technickej a emisnej kontroly dokázal ekonomicky zužitkovať len silný ekonomický subjekt a rozhodne nie segment malých a stredných podnikov kam patrí 99% súčasných prevádzkovateľov. 2. Kvantita na úkor kvality Na základe skúseností z okolitých štátov, predovšetkým Českej republiky a Poľska, sa dá očakávať, že plánovaná skrytá liberalizácia umožní vznik desiatok nových staníc STK a EK, ktorých kvalitu štát nedokáže skontrolovať. Napríklad v Poľsku sa krátko po uvoľnení trhu počet staníc STK vyšplhal na vyše 4 800. V Poľsku bolo v tom období 10–krát viac automobilov ako na Slovensku, ale až 30-krát viac staníc STK. Po liberalizácii u nášho severného suseda neprešlo kontrolou iba 1 % automobilov, pričom u nás to bolo 6 %. Poliaci teda mali v dôsledku liberalizácie o 37% vyššiu smrteľnú nehodovosť a boli tretí najhorší na cestách v Európe. 3. Likvidácia slovenských malých a stredných podnikov Navrhované zmeny podmienok v tak krátkom časovom období budú mať negatívny dopad na existujúce slovenské malé a stredné podniky, ktoré v súčasnosti prevádzkujú stanice technickej a emisnej kontroly. Charakter navrhovaných zmien podmienok ako aj časový rámec, kedy dochádza k opätovnej zmene, je v hrubom rozpore nielen s princípom predvídateľnosti podnikateľského prostredia, ale najmä s princípom predvídateľnosti právneho a regulačného rámca. Existujúcim podnikateľským subjektom tak môže vzniknúť právny nárok na náhradu škody z dôvodu zmarenej investície v dôsledku nedôvodnej a náhlej zmeny platnej legislatívy. 4. Hazard s bezpečnosťou na cestách Trh poskytovateľov tak špecifických služieb akými sú STK a EK si vyžaduje dôslednú kontrolu prostredníctvom vhodnej a uváženej regulácie, nakoľko je úzko prepojená s ochranou života občanov a bezpečnosťou cestnej premávky. Nedovoľme, aby štát pod zámienkou väčšej konkurencie na trhu, stratil schopnosť garantovať, že vozidlá jazdiace po našich cestách prešli riadnou kontrolou a nepredstavujú riziko pre nás všetkých! Táto hromadná pripomienka je podporená petíciou na: https://www.peticie.com/peticia_za_vyiu_bezpenos_na_cestach