LP/2021/135 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. 2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 7791/2021-1.7
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/135
Dátum začiatku MPK: 15.06.2021
Dátum konca MPK: 06.07.2021
Novelizované predpisy: 442/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.03.2021
Ukončenie štádia: 15.06.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)