LP/2021/13 Nariadenie vlády Slovenskej republiky,ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 6 V čl. I bode 6 v § 59a ods. 2 na konci úvodnej vety odporúčame odstrániť slovo „v“ a uvádzať ho na začiatku textu jednotlivých písmen. Pokiaľ predkladateľ pripomienke nevyhovie a ponechá navrhovanú konštrukciu, v písmene a) je potrebné odstrániť slovo „v“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe Obsah predkladacej správy odporúčame upraviť podľa požiadaviek čl. 18 a 19 Legislatívnych pravidiel vlády SR, a to vo vzťahu k uvádzaniu zhrnutia vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 6 V čl. I bode 6 v § 59a ods. 3 prvej vete je potrebné čiarku premiestniť za číslo „37“. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I vlastného materiálu Doplnenie nového novelizačného bodu k § 32 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. V § 32 ods. 1 písm. c) navrhujeme číslo „51“ nahradiť číslom „31“. Odôvodnenie: Podľa aktuálne účinného znenia § 32 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“), žiadosť o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo môže podať žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky opatrenia a, okrem iného, má v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 51 % výmery poľnohospodárskej pôdy v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak zároveň hospodári aj neekologickým spôsobom. Zastávame názor, že predmetná podmienka vyplývajúca z nariadenia vlády je nastavená veľmi prísne a odrádza poľnohospodárske subjekty od prechodu na ekologické poľnohospodárstvo ak zároveň hospodária aj neekologickým spôsobom. Príkladmo možno uviesť, že subjekt, ktorý by mal záujem prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (a chce podať žiadosť o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo) a obhospodaruje 1200 ha, by musel mať v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 612 ha. Prechod na ekologický systém hospodárenia si vyžaduje investovať nemalé finančné prostriedky a s tým súvisiaci prechod na nové technologické postupy, ktoré je potrebné postupne aplikovať, zabezpečiť novú technológiu, zaviesť nový systém hospodárenia a ďalšie iné opatrenia. Je dôležité si uvedomiť, že pri väčších výmerách obhospodarovanej plochy, v rámci ktorej je ambíciou prejsť na ekologické poľnohospodárstvo môže dochádzať k výraznému poklesu úrod a tým aj zníženiu ekonomickej situácie podnikateľského subjektu, čo môže byť skôr dôvodom na odradenie pre prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Zároveň, takúto výšku minimálnej percentuálnej hranice výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú je potrebné mať v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak sa zároveň hospodári neekologickým spôsobom, neustanovuje ani Nariadenie EPaR (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení (ďalej len „Nariadenie č. 1305/2013“), na ktoré odkazuje v § 1 ods. 1 nariadenie vlády. V tejto súvislosti tiež uvádzame, že v zmysle bodu 23 recitálu Nariadenia č. 1305/2013, platby poľnohospodárom na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo alebo na jeho zachovanie by mali povzbudzovať poľnohospodárov k účasti na takýchto režimoch, a tým odpovedať na rastúci dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu a po vysokých normách pre dobré životné podmienky zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť prínosov týchto opatrení pre biologickú diverzitu by sa mali povzbudzovať opatrenia ekologického poľnohospodárstva. Na základe vyššie uvedeného sme presvedčení, že pokiaľ chce SR motivovať poľnohospodárov k prechodu na ekologické hospodárstvo je nevyhnutné (v prípade podnikov, ktoré zároveň hospodária aj neekologickým spôsobom) znížiť povinnú minimálnej hranicu výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú je potrebné mať registrovanú v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v prípadoch podávania žiadostí o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka vloženie nového novelizačného bodu - k § 32 ods. 1 písm. c) V § 32 ods. 1 písm. c) navrhujeme číslo „51“ nahradiť číslom „31“. Odôvodnenie: Podľa aktuálne účinného znenia § 32 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“), žiadosť o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo môže podať žiadateľ, ktorý sa zaviaže plniť podmienky opatrenia a, okrem iného, má v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 51 % výmery poľnohospodárskej pôdy v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak zároveň hospodári aj neekologickým spôsobom. Zastávame názor, že predmetná podmienka vyplývajúca z nariadenia vlády je nastavená veľmi prísne a odrádza poľnohospodárske subjekty od prechodu na ekologické poľnohospodárstvo ak zároveň hospodária aj neekologickým spôsobom. Príkladmo možno uviesť, že subjekt, ktorý by mal záujem prejsť na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva (a chce podať žiadosť o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo) a obhospodaruje 1200 ha, by musel mať v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných najmenej 612 ha. Prechod na ekologický systém hospodárenia si vyžaduje investovať nemalé finančné prostriedky a s tým súvisiaci prechod na nové technologické postupy, ktoré je potrebné postupne aplikovať, zabezpečiť novú technológiu, zaviesť nový systém hospodárenia a ďalšie iné opatrenia. Je dôležité si uvedomiť, že pri väčších výmerách obhospodarovanej plochy, v rámci ktorej je ambíciou prejsť na ekologické poľnohospodárstvo môže dochádzať k výraznému poklesu úrod a tým aj zníženiu ekonomickej situácie podnikateľského subjektu, čo môže byť skôr dôvodom na odradenie pre prechod na ekologické poľnohospodárstvo. Zároveň, takúto výšku minimálnej percentuálnej hranice výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú je potrebné mať v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak sa zároveň hospodári neekologickým spôsobom, neustanovuje ani Nariadenie EPaR (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347 20. 12. 2013) v platnom znení (ďalej len „Nariadenie č. 1305/2013“), na ktoré odkazuje v § 1 ods. 1 nariadenie vlády. V tejto súvislosti tiež uvádzame, že v zmysle bodu 23 recitálu Nariadenia č. 1305/2013, platby poľnohospodárom na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo alebo na jeho zachovanie by mali povzbudzovať poľnohospodárov k účasti na takýchto režimoch, a tým odpovedať na rastúci dopyt spoločnosti po používaní poľnohospodárskych postupov šetrných k životnému prostrediu a po vysokých normách pre dobré životné podmienky zvierat. S cieľom zvýšiť súčinnosť prínosov týchto opatrení pre biologickú diverzitu by sa mali povzbudzovať opatrenia ekologického poľnohospodárstva. Na základe vyššie uvedeného sme presvedčení, že pokiaľ chce SR motivovať poľnohospodárov k prechodu na ekologické hospodárstvo je nevyhnutné (v prípade podnikov, ktoré zároveň hospodária aj neekologickým spôsobom) znížiť povinnú minimálnej hranicu výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú je potrebné mať registrovanú v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v prípadoch podávania žiadostí o poskytnutie podpory na ekologické poľnohospodárstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I nový novelizačný bod k § 22 ods. 1 písm. a) V § 22 ods. 1 navrhujeme písmeno a) upraviť nasledovne: „a) používať na celej výmere plochy poľnohospodárskej pôdy využívanej v príslušnom roku na pestovanie zeleniny, zemiakov a jahôd povolené chemické prípravky na ochranu rastlín45a) a autorizované prípravky na ochranu rastlín zverejňované podľa osobitného predpisu44) s dodržaním ochrannej lehoty;46) žiadateľ nesmie použiť prípravky na ochranu rastlín so zakázanými účinnými látkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 11,“. Odôvodnenie: Nemá opodstatnenie používať uvedený zoznam prípravkov na celej výmere v záväzku, keď v danom roku nie je konkrétna plocha využívaná na pestovanie zeleniny, zemiakov a jahôd, pretože v roku, kedy sa pestujú tieto plodiny, je povinnosť analyzovať produkciu, čo sa v praxi aj vykonáva. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I bod 6 - § 59a ods. 2 písm. b) V § 59a ods. 2 písm. b) navrhujeme za odkaz na § 21 ods. 1 písm. d) a f) vložiť odkaz na: "§ 22 ods. 1 písm. f)". Odôvodnenie: Podľa § 22 ods. 1 písm. f) je žiadateľ o platbu na integrovanú produkciu v zeleninárstve povinný zabezpečiť v prvom roku trvania záväzku a štvrtom roku záväzku v akreditovanej inštitúcii rozbor pôdnych vzoriek odobratých z každého dielu pôdneho bloku zaradeného do záväzku spôsobom odberu pôdnych vzoriek ustanoveným v prílohe č. 12 časti A zameraný na rizikové látky uvedené v prílohe č. 12 časti A a zabezpečiť dodržiavanie ich limitných hodnôt. Vzhľadom na dĺžku prechodného obdobia, ktorá je plánovaná na 2 roky, žiadateľ nebude schopný zabezpečiť uvedenú povinnosť v štvrtok roku záväzku. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I nový novelizačný bod k § 22 ods. 1 písm. i) V § 22 ods. 1 navrhujeme vypustiť písm. i) v znení: „i) zabezpečiť každoročne zistenie obsahu minerálneho dusíka v pôde pred založením úrody zeleniny“. Odôvodnenie: Vyplývajúc z praxe je to hodnota, ktorá nie je výpovedná, nakoľko obsah minerálneho dusíka počas vegetácie v pôde významne kolíše a veľké nepresnosti vznikajú aj v prípade ak sa vzorky neodkladne neodnesú na analýzu. Po rokoch plnenia tohto znenia si dovoľujeme upozorniť, že výsledky z akreditovaného laboratória nakoniec poľnohospodár dostane od odovzdania vzoriek do 2 týždňov až 4 týždňov, čo tiež stráca pre poľnohospodára význam. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I nový novelizačný bod k § 22 ods. 1 písm. c) V § 22 ods. 1 navrhujeme písmeno c) upraviť nasledovne: „c) použiť najviac osem aplikácii chemických prípravkov na ochranu rastlín podľa písmena a) za kalendárny rok; aplikácia prípravkov na ochranu rastlín je podložená vykonaným monitoringom,“. Odôvodnenie: Tlak škodcov je každoročne silnejší a v integrovanej produkcii zeleniny je obmedzené množstvo prípravkov. Sú plodiny, alebo roky, kedy nie je možné splniť ustanovené podmienky. Zároveň, v januári nie je možné predpokladať, aký bude konkrétny rok. V ovocinárstve je povolených 8 postrekov a vo vinohradníctve 11. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka V celom texte právneho predpisu navrhujeme pojem: „tekvica“ nahradiť pojmom: „tekvica okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie – tekvica muškátová, tekvica Hokkaido, tekvica špargľová a tekvica maslová“. Odôvodnenie: V rámci integrovanej produkcie zeleniny považujeme za potrebné podporovať také druhy zeleniny, ktoré majú vplyv na zdravú výživu obyvateľstva Slovenskej republiky alebo majú uplatnenie v našom spracovateľskom priemysle. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka Žiadame predkladateľa o dodržiavanie základných pravidiel tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré mu ukladá zákon č. 400/2015 Z. z.. V predmetnom legislatívnom konaní nedodržal § 7 ods. 1 písm. g) a ods. 5 cit. zákona, podľa ktorého návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje aj informatívne konsolidované znenie právneho predpisu, ak ide o novelizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Čl. I nový novelizačný bod k prílohe č. 4 V prílohe č. 4 k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z. (TABUĽKA KOMBINOVATEĽNOSTI JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ A OPERÁCIÍ) žiadame možnosť kombinovať integrovanú produkciu s Ochranou vodných zdrojov CHVO Žitný ostrov a ekologické poľnohospodárstvo s Ochranou vodných zdrojov CHVO Žitný ostrov. Odôvodnenie: Obmedzené použitie prípravkov na ochranu rastlín je dané v integrovanej produkcii a aj v ekologickom poľnohospodárstve. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I bod 6 - § 59a ods. 4 Navrhujeme zvážiť znenie navrhovaného § 59a ods. 4 z dôvodu, že v aktuálnom období núdzového stavu sú možnosti školenia značne obmedzené. Vzniká riziko, že žiadateľ nebude schopný navrhovanú povinnosť zabezpečiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu nariadenia Vzhľadom na to, že predloženým návrhom nariadenia je vykonávané nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022, žiadame predkladateľa, aby toto nariadenie v samostatnom bode doplnil do Prílohy č. 21. k nariadeniu vlády č. 75/2015 Z. z. (ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (v čl. I bode 6 § 59a ods. 2 úvodnej vete pred číslom „29“ vypustiť paragrafovú značku, v § 59a ods. 2 písm. a) vypustiť slovo „v“ a slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné, v § 59a ods. 2 písm. c) pred slovo „dvojročný“ vložiť čiarku a slovo „pričom“, v § 59a ods. 2 písm. d) slová „jeden krát“ nahradiť slovom „jedenkrát“, v § 59a ods. 3 prvej vete slová „odseku 6 prvej a tretej vety a odseku 7, v § 36 a § 37“ nahradiť slovami „ods. 6 prvej vete a tretej vete, § 36 a 37“, čiarku za slovom „pričom“ umiestniť pred slovo „pričom“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K osobitnej časti dôvodovej správy K čl. I bodu 7: Z dôvodu jasnosti a zrozumiteľnosti žiadame za slovným spojením „V nadväznosti na navrhované úpravy“ uviesť „§ 43 ods. 2“, ktorý je novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.2.2021 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I, bod 6. V § 59a ods. 2 písm. a) odporúčame vypustiť predložku ,,v”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.2.2021 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) návrhu uznesenia Odporúčame predkladateľovi doplniť chýbajúcu medzeru v označení návrhu uznesenia v slovnom spojení „republiky,ktorým“. Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.1.2021 Detail