LP/2021/127 Návrh na systémové určenie zodpovednosti ministerstiev a niektorých orgánov verejnej moci pre jednotlivé odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) a bezprostredné výsledky v oblasti hodnotenia efektívnosti a na odstránenie nedostatkov identifikovaných v rámci 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky výborom expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu MONEYVAL

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2021/001965
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Mikulec, Roman, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu naliehavosti potreby urýchlene realizovať príslušné opatrenia potrebné pre preukázanie dosiahnutia pokroku SR pre Výbor MONEYVAL a Európsku komisiu po schválení materiálu vládou SR
Posledná zmena: 13.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/127
Dátum začiatku MPK: 22.03.2021
Dátum konca MPK: 26.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 22.03.2021
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.03.2021
Ukončenie štádia: 26.03.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)