LP/2021/12 Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Žiadame do dôvodovej správy doplniť podrobné zdôvodnenie nárastu hodnoty rovnošaty. Odôvodnenie: V materiáli je zdôvodnenie nárastu hodnoty uvedené len veľmi stručne a všeobecne. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.1.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu časti 2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy tabuľke č. 1 v druhom stĺpci je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v sume 11 939 235 eur v roku 2021. Upozorňujeme, že túto sumu je potrebné uviesť aj v riadku „- vplyv na ŠR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2021 Detail