LP/2021/116 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20565/2021/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Informatívny materiál nelegislatívneho charakteru
Posledná zmena: 17.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2021/116
Dátum začiatku MPK: 10.03.2021
Dátum konca MPK: 16.03.2021

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)