LP/2021/11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Za bod 7 žiadame vložiť nové body 8 a 9, ktoré znejú: „8. V § 8 ods. 1 druhá veta znie: „Na výkon kontroly sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.16)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: „16) Druhá a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“. 9. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) požadovať preukázanie totožnosti kontrolovaných osôb.“. Doterajšie body 8 až 17 sa označujú ako body 10 až 19.“. Odôvodnenie: K bodu 8: Predmetom zákona NR SR č.10/1996 Z. o kontrole v štátnej správe, na ktorý sa odkazuje v § 8, je kontrola plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy. Vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty však nie je plnením úloh štátnej správy a nie všetky ustanovenia zák. NR SR č. 10/1996 Z. z. sú na kontrolu vývozu a dovozu aplikovateľné. Preto na výkon kontroly vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty sa zákon č.10/1996 Z. z. môže vzťahovať len primerane (bod č prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel). K bodu 9: Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nevykonáva uzákonenú kontrolu dodržiavania tohto zákona vo vzťahu k predajcom predmetov kultúrnej hodnoty. Neumožňuje mu to nesprávne nastavená legislatíva, ktorú navrhujeme v rámci tejto novelizácie aspoň čiastočne riešiť, hoci predložený návrh je primárne zameraný na implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty. Bez navrhovanej úpravy totiž ani naďalej nebude môcť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona vo vzťahu k predajcom predmetov kultúrnej hodnoty. Ideálnym riešením tohto problému by však bolo komplexná osobitná úprava kontrolnej činnosti štátu v tejto oblasti, ktorá by obsahovala potrebné kompetencie a postupy, ktoré by Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky umožnili čo najlepšie a najefektívnejšie vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona vo vzťahu k predajcom predmetov kultúrnej hodnoty, ktorá dlhodobo absentuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Žiadame upraviť znenie bodu 2 takto: „(3) Tento zákon sa nevzťahuje na dovoz archívnych dokumentov na územie Slovenskej republiky.“. Odôvodnenie: Zákon č. 395/2002 Z. z. používa oba pojmy – vstup aj dovoz, a vývoz a dovoz archívnych dokumentov upravuje v ustanoveniach vzťahujúcich sa spoločne tak na členské štáty EÚ ako aj na iné štáty, pričom používa len spoločný pojem „cudzí štát“. Táto úprava zohľadňuje skutočnosť, že Slovenská republika a členské štáty EÚ sú aj zmluvnými stranami Dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov, ktorý používa len pojem dovoz. Keďže nariadenie EÚ č.2019/880 upravuje len vstup a dovoz z nečlenských štátov, nemožno výnimku z pôsobnosti zákona č.209/2009 Z. z. upravovať len vo väzbe na toto nariadenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Za bod 18 žiadame vložiť nový bod 19, ktorý znie: „19. V § 11 ods. 3 sa slová „do jedného roka“ nahrádzajú slovami „do troch rokov“ a slová „do troch rokov“ sa nahrádzajú slovami „do piatich rokov“. Doterajší bod 19 sa označuje ako bod 20.“ Odôvodnenie: Jednoročná subjektívna lehota a trojročná objektívna lehota na prejednanie iných správnych deliktov podľa zákona č. 207/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov neposkytujú dostatočný časový priestor na vykonávanie správneho konania. Tieto lehoty sú aj kratšie oproti lehotám ustanoveným na prejednanie iných správnych deliktov podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktorý v § 43 ods. 4 ustanovuje trojročnú subjektívnu a päťročnú objektívnu lehotu. Doterajšia prax ukázala potrebu platnú subjektívnu lehotu jedného roka zmeniť na trojročnú a objektívnu lehotu troch rokov zmeniť na päťročnú. Zjednotenie lehôt poskytne primeraný časový priestor na vykonávanie správneho konania aj podľa zákona č. 207/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 2. V navrhovanom Čl. I § 5 ods. 1 písm. c) odporúčame zvážiť použitie niektorých slov, prípadne slovných spojení ako napr. „rabovanie“. Je zrejmé, že príkladmo uvedený výraz je prevzatý z recitálov nariadenia (EÚ) 2019/880, avšak podľa platných Legislatívnych pravidiel vlády SR „Pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzných aktov Európskej únie sa používajú ustálené právne pojmy, ktoré zodpovedajú účelu a obsahu sledovanému preberaným a vykonávaným právne záväzným aktom Európskej únie.“ Ďalej v zmysle platných Legislatívnych pravidiel vlády SR „Zákon musí byť terminologicky správny, presný, jednotný a všeobecne zrozumiteľný. Možno v ňom používať len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy a správnu právnu terminológiu.“. Uvedené preto odporúčame vhodnejšie preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 3. Upozorňujeme, že Čl. I § 5a ods. 1 návrhu zákona môže ísť o duplicitu s čl. 3 ods. 1 prvá veta nariadenia (EÚ) 2019/880. Žiadame zvážiť vypustenie predmetného ustanovenia, prípadne odôvodniť potrebu jeho ponechania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: 3. V návrhu zákona sa používa pojem „predmet kultúrnej hodnoty“ alebo „predmet“. Žiadame zosúladiť používanie uvedených pojmov a následne v celom návrhu zákona jednotne a dôsledne používať pojem „predmet kultúrnej hodnoty“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 1. Navrhované ustanovenie Čl. I § 1 ods. 3 odporúčame vhodnejšie preformulovať a v poznámke pod čiarou odkázať aj na § 26 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. Z bodu 4 písm. a) doložky zlučiteľnosti žiadame vypustiť uvedený text a nahradiť ho nasledovným znením: „Podľa čl. 16 sa nariadenie (EÚ) 2019/880 uplatňuje od: - 27.6.2019ꓼ - čl. 3 ods. 1 sa uplatňuje od 28.12.2020ꓼ - článok 3 ods. 2 až 5, 7 a 8, článok 4 ods. 1 až 10, článok 5 ods. 1 a 2 a článok 8 ods. 1 sa uplatňuje od dátumu začatia prevádzky elektronického systému uvedeného v článku 8 alebo najneskôr od 28. júna 2025. Implementáciu predmetných článkov nariadenia (EÚ) do slovenského právneho poriadku je potrebné zabezpečiť v zmysle uvedených dátumov.“ Odôvodnenie: Predmetné nariadenie (ES) č. 116/2009 sa neimplementuje, preto nie je potrebné ho v tomto bode uvádzať. Rovnako potrebné nie je uvádzať v tomto bode doložky zlučiteľnosti gestora, nakoľko gestor sa uvádza v bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 5. Podľa Čl. I § 5a ods. 4 návrhu zákona pôsobnosť colného orgánu podľa osobitného predpisu vykonáva colný úrad. Osobitným predpisom, na ktorý sa odkazuje v poznámke pod čiarou 11b) je čl. 2 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/880, ktorý definuje pojem „príslušné orgány“ ako orgány verejnej správy poverené členskými štátmi vydávať dovozné licencie. Nakoľko navrhované ustanovenie § 5a upravuje vstup tovaru kultúrnej hodnoty a nie dovoz resp. dovozné licencie, nie je vhodné a ani z hľadiska implementácie čl. 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/880 správne v tomto ustanovení vymedzovať pôsobnosť oprávneného orgánu. Žiadame preto navrhovaný odsek 4 vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 4. Podľa Čl. I § 5a ods. 3 návrhu zákona je príslušným orgánom podľa osobitného predpisu ministerstvo kultúry. Osobitným predpisom, na ktorý sa odkazuje v poznámke pod čiarou 11a) je čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/880, ktorý definuje pojem „vstup tovaru kultúrnej hodnoty“. Nepovažujeme za správne odkazovať na uvedený pojem pri vymedzení príslušného orgánu, a preto je potrebné uvedený článok nariadenia EÚ z poznámky pod čiarou vypustiť a nahradiť ho príslušným článkom nariadenia EÚ, prípadne navrhované ustanovenie preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K Čl. I návrhu zákona: 7. V Čl. I v poznámke pod čiaru 18d) návrhu zákona je uvedená úplná citácia na nariadenie (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení. Nakoľko sa uvedené nariadenie EÚ prvýkrát cituje formou úplnej citácie v poznámke pod čiarou k odkazu 6a, v zmysle platných Legislatívnych pravidiel vlády SR je potrebné úplnú citáciu nariadenia EÚ nahradiť skrátenou citáciou. Zároveň odporúčame neuvádzať nariadenie EÚ všeobecne, ale odkázať na konkrétny článok alebo články nariadenia EÚ vzťahujúce sa na predmet úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame z citácie nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 vypustiť slová „Text s významom pre EHP“ a za publikačným zdrojom doplniť slová „v platnom znení“, nakoľko predmetné nariadenie EÚ bolo viackrát novelizované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame nariadenie (EÚ) 2019/880 citovať nasledovne: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti žiadame publikačný zdroj nariadenia (ES) č. 116/2009 upraviť nasledovne: „(Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 1. V druhom odseku predkladacej správy odporúčame zavedenú legislatívnu skratku „nariadenie o dovoze“ nahradiť skrátenou citáciou predmetného nariadenia EÚ v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR v platnom znení nasledovne: „(ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/880“)“. Zavedená legislatívna skratka „nariadenie o dovoze“ nie je výstižná, nakoľko nariadenie (EÚ) 2019/880 v názve zahŕňa aj vstup tovaru kultúrnej hodnoty. Vyššie navrhovanú legislatívnu skratku žiadame zaviesť aj v dôvodovej správe všeobecná časť, v dôvodovej správe osobitná časť a zavedenú legislatívnu skratku v uvedených sprievodných dokumentoch aj dôsledne dodržiavať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 3. V prvej vete štvrtého odseku predkladacej správy nie je potrebné citovať nariadenie (EÚ) 2019/880 formou úplnej citácie, nakoľko v druhom odseku predkladacej správy sa zaviedla jeho legislatívna skratka. Žiadame preto slová „nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty“ vypustiť a nahradiť slovami „nariadenia (EÚ) 2019/880“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 2. V druhom odseku predkladacej správy žiadame v záujme zachovania správnej citácie právne záväzných aktov EÚ v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR slová „(smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ)“ nahradiť skrátenou citáciou „(smernica 2014/60/EÚ)“. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj v dôvodovej správe, všeobecná časť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: 4. V druhej vete štvrtého odseku žiadame vypustiť slová „nariadenie o dovoze“ a nahradiť slovami „nariadenie (EÚ) 2019/880“. Rovnakú pripomienku uplatňujeme pre odsek 7 a odsek 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe, osobitná časť: 1. Do odôvodnenia Čl. I „K bodu 1“ odporúčame doplniť, že uvedeným osobitným predpisom EÚ je nariadenie (EÚ) 2019/880. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe, osobitná časť: 2. V odôvodnení Čl. I „K bodu 2“ žiadame zo skrátenej citácie nariadenia EÚ vypustiť skratku čísla „č.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2021 Detail