LP/2021/104 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I úvodnej vete pred slová „243/2017 Z. z.“ vložiť slová „zákona č.“, v bode 1 slovo „slovo“ nahradiť slovom „slová“, v bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 7a na konci pripojiť slová „v znení zákona č. .../2021 Z. z.“, v bode 13 § 10a ods. 3 za slovo „vedecko-pedagogický“ vložiť slovo „titul“, v bode 19 poznámke pod čiarou k odkazu 16aa za slová „č. 172/2005 Z. z.“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“, v bode 20 poznámku pod čiarou k odkazu 16a nevypustiť, pretože odkaz 16a je uvedený aj v § 21b, v bode 21 § 20a ods. 5 a 6 vypustiť slová „tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov Slovenskej akadémie vied“ vzhľadom na legislatívnu skratku zavedenú v bode 5, v § 20a ods. 7 slová „Slovenská akadémia vied“ nahradiť slovom „akadémia“ vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v § 1 ods. 1 platného zákona, v § 20b ods. 4 písm. f) slovo „jej“ nahradiť slovom „ich“, v § 20b ods. 4 písm. g) slovo „hodnosti“ nahradiť slovom „hodností“, v bode 22 nadpise § 21aa a v § 21aa ods. 1 vypustiť slovo „akadémie“ vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky v § 2 platného zákona, v § 21aa a § 21ab upraviť poradie odkazov, keďže odkaz 32 je zavedený až v § 21ab ods. 5 a odkazy 33 až 35 sú zavedené už v § 21aa ods. 7 a 10 a zároveň odkaz 31 je v platnom znení zákona zavedený až v § 21b ods. 4, v § 21aa ods. 6 umiestniť nad slovo „predpisu“ odkaz „2)“, v § 21aa ods. 14 vypustiť slovo duplicitné slovo „bezodkladne“ ako nadbytočné, v poznámke pod čiarou k odkazu 32 vypustiť slová „v znení zákona č. .../2021 Z. z.“ ako nadbytočné, v čl. II úvodnej vete slovo „a“ za slovami „zákona č. 353/2018 Z. z.“ nahradiť čiarkou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku I bodu 21: V článku I bodu 21 v § 20a navrhujeme doplniť nový odsek (9), ktorý znie: „ 9) Návrh na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa alebo vedeckého kvalifikačného stupňa I výskumnému pracovníkovi a) organizácie akadémie predkladá Komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie riaditeľ po predchádzajúcom kladnom posúdení vedeckou radou organizácie akadémie a b) vysokej školy alebo inej právnickej osoby uskutočňujúcej výskum sa predkladá Komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov postupom podľa vnútorného predpisu vysokej školy alebo inej právnickej osoby uskutočňujúcej výskum.“ Odôvodnenie: navrhujeme v § 20a doplniť a spresniť postup pri riešení žiadosti o udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I, ktorú podávajú Komisii SAV vysoké školy. V navrhovanom znení § 20a ods. 6 sa uvádza postup predkladania návrhu Komisii pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie v prípade pracovníka SAV. Chýba však uvedenie postupu predkladania návrhu v prípade vysokej školy alebo inej právnickej osoby uskutočňujúcej výskum. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K Čl. I bod 12. V § 10 ods. 5 písm. e) navrhujeme za slová "predsedníctva akadémie" vložiť slová "v lehote 30 dní od začiatku funkčného obdobia predsedníctva". ODÔVODNENIE: Navrhované znenie jednoznačne určí termín, v ktorom predsedníctvo akadémie musí predložiť snemu akadémie programové vyhlásenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku I bod 7.: V článku I bod 7. v § 8 odsek 9 navrhujeme za prvú vetu doplniť novú vetu s nasledovným znením: „Pravidlá prístupu verejnosti na zasadnutí snemu určí štatút akadémie.“ Odôvodnenie: Navrhujeme spresniť prístup verejnosti na zasadnutia snemu akadémie. Účasť verejnosti môže byť napr. limitovaná kapacitou zasadacej miestnosti, ale aj inými okolnosťami. Z uvedeného dôvodu navrhujeme právnu úpravu možnosti účasti verejnosti bližšie upraviť. A síce, že pravidlá prístupu verejnosti na zasadnutia snemu určí štatút akadémie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku I bod 8: V článku I v bode 8. v § 9 ods. 5 navrhujeme doplniť do písm. i) v akom vnútornom predpise sa budú konkretizovať náležitosti návrhu na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I, kritériá na ich priznanie a postup pri ich priznávaní. Odôvodnenie: navrhujeme, aby náležitosti návrhu na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I, kritériá na ich priznanie a postup pri ich priznávaní, boli upravené vnútorným predpisom, napr. Štatútom Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku I bodu 13. v spojení s bodom 21: K článku I bodu 13. v spojení s bodom 21: Bod 13 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava. Obsah bodu 13. t. j. § 10a je zapracovaný v bode 21 v § 20a. Z uvedeného dôvodu navrhujeme vypustiť celý § 10a. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) K návrhu ako celku (alternatíva): Ak predkladateľ neakceptuje návrh UK na zrušenie udeľovania vedeckej hodnosti DrSR., dovoľujeme si uviesť nasledovné pripomienky k predloženým materiálom: Podľa platnej právnej úpravy udeľuje vedeckú hodnosť DrSc. okrem SAV aj vedecká rada vysokej školy. Po schválení predloženej novely SAV má byť udeľovanie vedeckej hodnosti DrSc. iba v kompetencii Komisii pre vedecké hodnosti, ktorá bude zaradená pod SAV. V návrhu novely SAV sa uvádza, že Komisia pre vedecké hodnosti o. i. zriaďuje komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (ďalej len „komisia pre obhajoby“), vymenúva a odvoláva ich členov a určuje zásady ich činnosti. Následne Komisia pre vedecké hodnosti určuje organizáciu alebo vysokú školu, pri ktorej má pôsobiť príslušná komisia pre obhajoby a ktorá má zabezpečiť jej činnosť. Uvedené pokladáme za zásah do samosprávnej činnosti vysokých škôl. Zároveň sa ponúka otázka, na základe akého kritéria sa vyberie vysoká škola/organizácia, na ktorej má pôsobiť príslušná komisia pre obhajoby, či ktorá inštitúcia bude uhrádzať personálne a materiálne náklady komisii a vysokej škole. K zrušovacím ustanoveniam: Predkladateľ navrhuje zrušiť vyhlášku č. 65/1977 (ktorá v súčasnosti upravuje konanie pri udeľovaní vedeckých hodností), pričom v dôvodovej správe uvádza, že relevantné ustanovenia vyhlášky č. 65/1977 Z. z. sa prevezmú do nového znenia zákona o SAV. Podstatnou je v tomto prípade otázka, čo možno považovať za relevantné ustanovenia vyhlášky. Ak sa má zrušiť vyhláška, sme toho názoru, že je potrebné do zákona SAV prevziať z vyhlášky (alebo ich modifikovať) aj ustanovenia upravujúce napr. náležitosti doktorskej dizertácie, obhajobu doktorských dizertácií, čo má obsahovať žiadosť o povolenie obhajoby, úpravu oponentov, uznávanie a nostrifikáciu vedeckých hodností, určenie, či a kde bude možné aplikovať subsidiárne správny poriadok. K pôsobnosti Komisie pre vedecké hodnosti: V návrhu novely (§ 20b ods. 4) sa uvádzajú kompetencie Komisie pre vedecké hodnosti, okrem iného aj to, že určuje formálne náležitosti a obsahové náležitosti žiadosti o obhajobu doktorskej dizertačnej práce, požiadavky pre úspešnú obhajobu a postup pri obhajobe. Ďalej Komisia určuje postup pri udeľovaní vedeckých hodnosti, zriaďuje komisie pre obhajoby vymenúva a odvoláva ich členov, určuje zásady ich činnosti atď. Považujeme za potrebné, aby základné pravidlá, ktorými sa má Komisia pre vedecké hodnosti riadiť, boli určené priamo v zákone o SAV (alebo vo vykonávacom predpise). Návrh, aby celý postup určovania pravidiel bol ponechaný iba v kompetencii Komisii pre vedecké hodnosti, nepovažujeme za správny. Je žiadúce nastaviť základné pravidlá a postupy priamo vo všeobecne záväznom právnom predpise, z ktorých bude následne Komisia pre vedecké hodnosti vychádzať pri svojej činnosti. Ku kreovaniu Komisie pre vedecké hodnosti: Kreovanie Komisie pre vedecké hodnosti nepovažujeme za vyvážené, a to z dôvodu, že Komisiu pre vedecké hodnosti bude tvoriť predseda a najmenej 14 ďalších členov, ktorých volí a odvoláva SAV na návrh učenej spoločnosti, pričom vysoké školy majú garantovaných najmenej 4-och členov. Môže sa stať, že pri aktuálne vysokom počte vysokých škôl, nebudú mať najväčšie a najúspešnejšie vysoké školy svoje zastúpenie v Komisii pre vedecké hodnosti. Je nevyhnutné garantovať určitý fixný počet členov pre najväčšie a najúspešnejšie vysoké školy v SR. V návrhu novely SAV zároveň nie je explicitne uvedené, či je funkcia člena Komisie pre vedecké hodnosti určená na dobu určitú alebo neurčitú. Máme za to, že ide o funkciu na dobu neurčitú, čo však nepovažujeme za vhodné. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 18 (§ 13 ods. 4) V § 13 žiadame odsek 4 preformulovať takto: „(4) Akadémia vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit.15) Tým nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu alebo audit podľa osobitných predpisov.16)“. Ustanovenie odseku 4 žiadame preformulovať za účelom zabezpečenia jednoznačnosti vo vzťahu k zadefinovaniu povinností, resp. oprávnení podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplývajúcich Slovenskej akadémii vied ako orgánu verejnej správy, resp. správcu kapitoly štátneho rozpočtu. Auditom sa rozumie podľa zákona č. 357/2015 Z. z. vnútorný audit a vládny audit, pričom vládny audit vykonáva len Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo iná právnická osoba podľa § 19 ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z. Alternatívne žiadame uvedené ustanovenie z návrhu zákona vypustiť, pretože navrhované ustanovenie § 13 ods. 4 (ako aj jeho platné znenie) neupravuje pôsobnosť Slovenskej akadémie vied vo vzťahu k finančnej kontrole alebo vnútornému auditu odlišne ako je upravené v zákone č. 357/2015 Z. z. Navrhovaný § 13 ods. 4 len duplikuje oprávnenia, resp. povinnosti Slovenskej akadémie vied ako orgánu verejnej správy, resp. správcu kapitoly štátneho rozpočtu vo vzťahu k finančnej kontrole a vnútornému auditu vyplývajúce Slovenskej akadémii vied priamo zo zákona č. 357/2015 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 22 (§ 21aa) Podľa § 21aa ods. 3 peňažné prostriedky v rezervnom fonde a sociálnom fonde organizácie prechádzajú od 1. januára 2022 do príslušného fondu verejnej výskumnej inštitúcie podľa odseku 1. Z navrhovaného znenia je potrebné vypustiť slová „rezervnom fonde a“. Podľa § 26 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z. štátna rozpočtová organizácia nemôže tvoriť rezervný fond. Tvorbu a použitie rezervného fondu príspevkovej organizácie upravoval § 25 zákona č. 523/2004 Z. z., ktorý bol s účinnosťou od 1. januára 2020 vypustený, keďže rezervný fond bol iba účtovnou kategóriou bez jej reálneho finančného krytia v podobe povinného odvodu finančných prostriedkov na samostatný bankový účet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 22 (§ 21aa) V § 21aa ods. 2 písm. d) sa ustanovuje, že od 1. januára 2022 na verejnú výskumnú inštitúciu podľa odseku 1 prechádzajú peňažné prostriedky, s ktorými k 31. decembru 2021 hospodári organizácia v rozsahu podľa osobitného predpisu. Upozorňujeme, že pre verejnú výskumnú inštitúciu platí povinnosť zúčtovania peňažných prostriedkov podľa § 8 ods. 4 a 5 a § 26 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré na ňu podľa návrhu zákona prechádzajú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) K návrhu ako celku Po dôkladnom preskúmaní dokumentov predložených do MPK a zvážení relevantnej legislatívy (týkajúcej sa vysokých škôl, vedy a výskumu) de lege lata, aj de lege ferenda, sme toho názoru, že význam udeľovania vedeckej hodnosti DrSc. je otázny, a to obzvlášť v európskom a svetovom kontexte. Na základe uvedeného, za najlepšie riešenie pokladáme zrušenie udeľovania tohto titulu v Slovenskej republike. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku 1 bod 5 V článku I. navrhujeme VYPUSTIŤ bod 5. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť celý bod 5, navrhovaný § 7 písm. d), podľa ktorého sa navrhuje, aby samosprávnym orgánom akadémie bola - komisia pre hodnotenie tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov (ďalej len „komisia pre hodnotenie“). Komisia pre hodnotenie nemôže byť zaradená medzi samosprávne orgány SAV, pretože sa nezúčastňuje na správe záležitostí celoakademického dosahu, ale rozhoduje o otázke priznania vedeckého kvalifikačného stupňa v prospech iba jednotlivých výskumných pracovníkov. Navyše, komisia pre hodnotenie bude rozhodovať o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I v prospech výskumných pracovníkov aj z prostredia mimo SAV (napr. z vysokých škôl). Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku 1 bod 6: V článku I. bode 6 navrhujeme v § 8 ods. 7 písm. j) nahradiť pojem „dva mesiace“ za pojem „štyri mesiace“. Odôvodnenie: Stanovenie doby 2 mesiace pred skončením funkčného obdobia predsedu akadémie na voľbu kandidáta je veľmi krátka doba. Je potrebné, aby mal zvolený kandidát na predsedu SAV dostatok času navrhnúť/vybrať si kandidátov na členov predsedníctva SAV. Uvedený model by bol zároveň podobný modelu na VŠ, kde sa rektor volí v dostatočnom časovom predstihu, aby si mohol navrhnúť svojich prorektorov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K článku 1 bod 6: V článku I bode 6 navrhujeme v § 8 ods. 7 písm. k) pojem „schvaľuje“ nahradiť pojmom „volí“. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť text § 8 ods. 7 písm. k) tak, aby snem akadémie kandidátov na členov predsedníctva akadémie navrhnutých predsedom akadémie volil, nie schvaľoval. Zvolený kandidát na predsedu akadémie by si navrhol z členov akademickej obce akadémie svojich kandidátov na členov predsedníctva a z nich by snem akadémie volil konkrétny počet určený štatútom akadémie; okrem týchto kandidátov by snem volil ostatných kandidátov na členov predsedníctva akadémie z členov akademickej obce akadémie a navrhoval odvolanie členov predsedníctva akadémie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) K novelizačnému bodu 7 SAV žiada doplniť úvodnú vetu § 8 ods. 9 zákona o SAV tak, aby znela nasledovne: „Zasadnutia snemu sú verejné v rozsahu, za podmienok a podľa pravidiel určených v štatúte akadémie.“ Navrhujeme tiež preformulovať tretiu vetu § 8 ods. 9 zákona o SAV tak, aby znela nasledovne: „Zasadnutie snemu akadémie možno uskutočniť aj prostredníctvom komunikačných technológií vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú.“ Odôvodnenie. Dôvodom návrhu na doplnenie § 8 ods. 9 prvej vety zákona o SAV je potreba upraviť podrobnejšie pravidlá prístupu verejnosti k zasadnutiam snemu, ktorá môže vyvstať z viacerých dôvodov, ako napr. obmedzená kapacita zasadacej miestnosti alebo zákonná povinnosť členov snemu – zamestnancov organizácií SAV zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania [§ 81 písm. f) Zákonníka práce, § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme]. Tretia veta § 8 ods. 9 sa navrhuje preformulovať z dôvodu zjednodušenia textu. SAV považuje pripomienku smerujúcu k doplneniu § 8 ods. 9 prvej vety zákona o SAV za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) K novelizačnému bodu 5 SAV žiada vypustiť z § 7 navrhované písmeno d). Odôvodnenie. Zastávame názor, že komisia pre hodnotenie tvorivej spôsobilosti výskumných pracovníkov (označovaná v navrhovanom § 20a ako Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov) by nemala byť zaradená medzi samosprávne orgány SAV, pretože sa nezúčastňuje na správe záležitostí celoakademického dosahu, ale rozhoduje o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa v prospech iba jednotlivých výskumných pracovníkov. Navyše, komisia pre hodnotenie bude rozhodovať o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa v prospech výskumných pracovníkov aj z prostredia mimo SAV. SAV považuje túto pripomienku za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) K novelizačnému bodu 8 SAV žiada preformulovať § 9 ods. 5 písm. i) zákona o SAV tak, aby znel nasledovne: „i) upravuje náležitosti návrhu na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a vedeckého kvalifikačného stupňa I, kritériá hodnotenia vedeckej kvalifikácie a minimálne požiadavky na vedeckú kvalifikáciu potrebné pre ich priznanie a vydáva štatút Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov,“. Odôvodnenie. Pripomienka smeruje k zosúladeniu právomoci vedeckej rady s navrhovanou úpravou hodnotenia vedeckej kvalifikácie výskumných pracovníkov v § 20a zákona o SAV. SAV považuje túto pripomienku za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 9 ods. 3 písm. b) Navrhujeme, aby externých členov Vedeckej rady SAV volil Snem SAV na návrh Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Odôvodnenie: Znenie navrhované ministerstvom, podľa ktorého by externých členov Vedeckej rady SAV volila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie je v rozpore s § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. Poradné orgány, zo svojej povahy, nemajú rozhodovaciu právomoc. Túto skutočnosť opakovane konštatovala prokuratúra, keď prostriedkami prokurátorského dozoru napadla schvaľovanie určitých záležitostí v komisiách obecných/mestských zastupiteľstiev. Myslíme si, že ani poradné orgány vlády SR nemôžu mať rozhodovacie právomoci, medzi ktoré patrí aj voľba členov Vedeckej rady SAV. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) K novelizačnému bodu 24 SAV navrhuje vypustiť z navrhovaného § 22a zákona o SAV návrh na zrušenie právnych predpisov uvedených v bodoch 1. a 5. Odôvodnenie. Vzhľadom na návrh, aby právna úprava udeľovania vedeckej hodnosti DrSc. a pôsobenia SKVH nebola súčasťou zákona o SAV (viď pripomienka k novelizačnému bodu 21), navrhujeme zachovať súčasnú právnu úpravu týchto otázok. SAV považuje túto pripomienku za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame prehodnotiť zákonnú transformáciu všetkých organizácií akadémie povinne zo zákona, pretože na takýto postup nie je ani právny ani ekonomický dôvod. Každá organizácia akadémie má vlastné podmienky na činnosť, ktoré nezaručujú vždy samofinancovanie organizácie. Žiadame, aby založenie každej verejnej výskumnej organizácie v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied prebehlo štandardným procesom podľa zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.3.2021 Detail