LP/2020/79 Návrh na zaradenie registra adries do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Štatistiky
Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 005635/2020/oDK
Podnet: Iniciatívny materiál predkladaný na základe prijatého návrhu Ministerstva vnútra SR v zmysle §51 ods. 4 Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente).
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/79
Dátum začiatku MPK: 28.02.2020
Dátum konca MPK: 12.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)