LP/2020/77 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5429/2020-410
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh vyhlášky sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z nasledovného dôvodu: Potreba zaviesť systém, v ktorom pôvodný držiteľ zvieraťa samostatne zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka do centrálneho registra hospodárskych zvierat, vyplynula z požiadaviek Európskej komisie na základe auditov v roku 2016 a v roku 2018. Slovenská republika sa požiadavkám Európskej komisie z auditov snažila vyhovieť inou právnou úpravou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov, s ktorou bola najprv vyslovená spokojnosť zo strany Európskej komisie. V ďalšom období však Európska komisia konštatovala nedostatočnú implementáciu ustanovení práva Európskej Únie. Včasné prijatie vyhlášky je potrebné aj s cieľom vyhnúť sa ďalším negatívnym finančným následkom vo vzťahu k vyplácaniu priamych platieb. Vzhľadom na to, že od 1. apríla 2020 sa predpokladá začiatok obdobia podávania žiadostí chovateľov hovädzieho dobytka o priame platby Pôdohospodárskej platobnej agentúre na rok 2020, je potrebné, aby už k tomuto dátumu bolo možné v rámci ďalších auditov Európskej komisie preukázať funkčnosť systému, v ktorom pôvodný držiteľ zvieraťa, ktorý je zároveň žiadateľom o priame platby, samostatne zasiela doklad o premiestnení hovädzieho dobytka do centrálneho registra hovädzieho dobytka.
Posledná zmena: 05.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/77
Dátum začiatku MPK: 21.02.2020
Dátum konca MPK: 02.03.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 21.02.2020
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)