LP/2020/672 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla, odborníka na prepravu cestujúcich a odborníka na skvapalnený zemný plyn (pracovný názov).
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 05992/2021/SCLVD/23281-M
Podnet: Na základe úlohy B.14. z uznesenia vlády SR č. 468/2020.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Doležal, Andrej
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.04.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/672
Dátum začiatku MPK: 08.01.2021
Dátum konca MPK: 28.01.2021

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.12.2020
Ukončenie štádia: 08.01.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia: 13.04.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)