LP/2020/67 Správa o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a návrh subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Ľudské práva
Orgány ochrany práva
Ústava, ústavné zákony
Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 16853/2020/13
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/67
Dátum začiatku MPK: 14.02.2020
Dátum konca MPK: 05.03.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.03.2020
Ukončenie štádia: 12.03.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)