LP/2020/664 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania v znení vyhlášky č. 359/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2020/17988-A1810
Podnet: § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/548 z 23. januára 2020
ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES
pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov [oznámené pod číslom C(2020) 229]
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/664
Dátum začiatku MPK: 23.12.2020
Dátum konca MPK: 18.01.2021
Novelizované predpisy: 16/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 23.12.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.12.2020
Ukončenie štádia: 18.01.2021
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)