LP/2020/626 Správa o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: S17378-2020-OVZSaP
Podnet: Materiál o plnení Národného akčného plánu v prevencii obezity sa predkladá v polovici obdobia plnenia
teda za obdobie rokov 2015 až 2020 na základe uznesenia vlády č. 488/2015
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Riešiteľom materiálu je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. V priebehu roka 2020 sa uvedené orgány prednostne venovali a venujú protiepidemickým opatreniam z dôvodu prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19.
Posledná zmena: 22.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/626
Dátum začiatku MPK: 15.12.2020
Dátum konca MPK: 21.12.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 15.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 21.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)