LP/2020/62 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania a odbornej skúšky osoby certifikovanej na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania a odbornej skúšky osoby certifikovanej na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) vlastnému materiálu Upozorňujeme, že ukladať povinnosti vykonávacím právnym predpisom sa v kontexte ustanovenia Čl. 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky javí ako problematické. Na základe uvedeného odporúčame prehodnotiť formuláciu ustanovení § 6 ods. 1 a 2 a v § 8 ods. 1 a 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 10 V odseku 2 odporúčame za slová „povrchu tlmiaceho náraz,“ vložiť slová „zmeny požiadaviek na“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom EÚ Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v aktuálnom znení. V tomto zmysle odporúčame slová „Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.“ nahradiť slovami „Vzhľadom na skutočnosť, že predmet návrhu právneho predpisu nie je v práve Európskej únie upravený, body 4. a 5. sa nevypĺňajú.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 9 V odseku 2 odporúčame písm. b) formulovať takto: „b) zoznam otázok v rámci ústnej časti podpísaný členmi komisie, ak je súčasťou teoretickej časti odbornej skúšky,“. Legislatívno- technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 8 V odseku 5 odporúčame vypustiť slovo „opätovne“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 1 Odporúčame vypustiť § 1 ako nadbytočný, z dôvodu, že predmet jeho úpravy je citovaný splnomocňovacím ustanovením v § 11 ods. 11 zákona č. 371/2019 Z. z. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.3.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Legislatívno - technická pripomienka Z legislatívno-technického hľadiska odporúčame doložku zlučiteľnosti k návrhu vyhlášky zosúladiť s platným znením prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.3.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu Návrh odporúčame doplniť o ustanovenia upravujúce činnosť skúšobnej komisie. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že § 5 návrhu vyhlášky upravuje počet a zloženie členov skúšobnej komisie, je opodstatnené, aby návrh upravil aj činnosť predsedu komisie a členov komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.3.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu vyhlášky Názov návrhu vyhlášky odporúčame doplniť na konci takto: „ a o zložení a činnosti skúšobnej komisie“. Odôvodnenie: Ustanovenie § 5 návrhu vyhlášky upravuje počet a zloženie členov skúšobnej komisie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.3.2020 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 9 ods. 2 písm. c) Navrhujeme v § 9 ods. 2 písm. c) vlastného materiálu doplniť za slovo „zoznam“ slová „skúšobnou komisiou“. Odôvodnenie: Máme za to, že navrhované doplnenie prispeje k lepšej zrozumiteľnosti textu návrhu vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.3.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve vyhlášky na konci pripojiť slová „a zložení a činnosti skúšobnej komisie“, § 1 vypustiť ako nadbytočný, pretože len opakuje znenie splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona, pričom predmet úpravy vyhlášky je dostatočne vymedzený už v jej názve, v § 3 ods. 2 úvodnej vete slovo „najmä“ nahradiť slovami „a to“, v § 4 ods. 2 písm. d) spojku „alebo“ nahradiť spojkou „a“, v § 5 ods. 1 za slovom „predsedom“ vložiť slovo „skúšobnej“, v § 5 ods. 2 za slovo „Predsedom“ vložiť slovo „skúšobnej“, v § 9 ods. 1 písm. b) a i) za slovo „predsedu“ vložiť slovo „skúšobnej“). Zároveň odporúčame návrh prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (§ 6, § 7 ods. 4 a § 8 ods. 1 a 3), pretože ukladá povinnosti a z dôvodu, že by mohol byť posúdený ako nesúladný s čl. 123 Ústavy SR (§ 5 ods. 2), keďže prekračuje rámec splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.3.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 8 ods. 1 a 3 Odporúčame za slovo "výsledok" vložiť slovo "odbornej" z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 4 Odporúčame slová "na modeli detského ihriska alebo modeloch" nahradiť slovami "modeli detského ihriska alebo na modeloch". Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §1 Odporúčame vypustiť slová "podľa § 11 ods. 11 zákona" z dôvodu nadbytočnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 2 Odporúčame zvážiť, či mal predkladateľ na mysli, že môže ísť o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v akomkoľvek študijnom programe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 6 ods. 1 Odporúčame - slová "Orgán certifikujúci osoby podľa § 10 ods. 2 zákona" nahradiť slovami "Osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu12) ako orgán certifikujúci osoby13) (ďalej len „orgán certifikujúci osoby“)" z dôvodu, že vo vyhláške nie je zavedená legislatívna skratka "orgán certifikujúci osoby" a z dôvodu zosúladenia s bodom 9.5 prílohy č. 1 k LPV, - doplniť poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 tak, ako sú uvedené v § 10 ods. 2 zákona č. 371/2019 Z. z., - v celom texte vyhlášky vypustiť za slovami "orgán certifikujúci osoby" slová "podľa § 10 ods. 2 zákona" z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) poznámkam pod čiarou k odkazom 1 až 10 Odporúčame buď vypustiť slovo "Napríklad" alebo doplniť minimálne ďalší príklad z dôvodu zosúladenia s bodom 23.8 prílohy č. 1 k LPV. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 úvodnej vete Odporúčame zaviesť legislatívnu skratku "potvrdenie" z dôvodu, že v odseku 1 sa pojem "potvrdenie" ďalej vyskytuje 3x bez toho, aby bola zavedená legislatívna skratka. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.2.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 11 Odporúčame uviesť konkrétny dátum účinnosti vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.2.2020 Detail