LP/2020/615 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Autor: ÚPVO (Únia profesionálov verejného obstarávania)
Pripomienka k: Dátum konca MPK: 31.12.2020
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme posun konca MPK z 31.12.2020 na 1.2.2021. Predkladaná novela zákona má splniť dva hlavné ciele: revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k legislatíve EÚ a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie postupov procesov verejného obstarávania z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb. Osobitne sa to týka čerpania finančných zdrojov EU v ktorých získaní bola Slovenská republika mimoriadne úspešná. Ako zástupcovia širokej odbornej verejnosti v oblasti procesov verejného obstarávania s uvedeným krokom môžeme len súhlasiť a vyjadriť mu svoju podporu. Žiaľ nemôžeme sa však stotožniť s postupom a rýchlosťou predkladania tak významných legislatívnych zmien, ktoré majú zásadný celospoločenský dopad a to predovšetkým pre oblasť transparentného využívania finančných prostriedkov z verejných zdrojov. V čase núdzového stavu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 berúc do úvahy blížiace sa sviatky Vianoc a koniec kalendárneho roku považujeme termín na pripomienkovanie tak zásadných zmien do 31.12.2020 za neprimerane krátky. Súvisiaci návrh Zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní predložilo do MPK Ministerstvo spravodlivosti s termínom na pripomienkovanie do 1.2.2021 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/624 Navrhovaná účinnosť obidvoch predpisov je 1. august 2021. Preto predkladáme návrh predĺžiť proces pripomienkového konania a stanoviť termín jeho ukončenia na 1.2.2021 a to aj za cenu neskoršej legislatívnej úpravy a tým k predídeniu možných pochybení a nedôsledností v úpravách procesov verejného obstarávania, ktoré naša spoločnosť nevyhnutne potrebuje. Pripomienka je zásadná. https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_proti_zrueniu_podlimitneho_verejneho_obstaravania

Autor: ÚPVO (Únia profesionálov verejného obstarávania)
Pripomienka k: Čl. I, bod 41
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme nahradiť text „Tretia časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.“ textom „§ 117 sa vypúšťa“ a v nadväznosti na uvedené v celom návrhu upraviť zmeny s tým súvisiace. S navrhovanou účinnosťou od 01.08.2022. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť vylúčenie verejného obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní a tiež vypustiť všetky návrhy zmien, ktoré s tým súvisia. Vylúčenie obstarávania podlimitných zákaziek z pod aplikácie zákona o verejnom obstarávaní znamená vytvorenie právneho prostredia, ktoré negarantuje transparentné a nediskriminačné nakladanie s verejnými prostriedkami, čoho priamym následkom bude aj nehospodárnosť a neefektívnosť obstarávania. Navrhovaný režim využitia systému sledovania cien tieto nedostatky neodstraňuje. Úplná absencia pravidiel zaručujúcich transparentnosť, nediskrimináciu a hospodárnosť pri určení podmienok obstarávania, absencia právnych nástrojov na ochranu práv účastníkov procesu obstarávania a tiež absencia prostriedkov na kontrolu procesu obstarávania znamená, že systém sledovania cien nebude nástrojom na zabezpečenie verejnej a spravodlivej hospodárskej súťaže o zákazky financované z verejných prostriedkov. Návrhom novely sa verejná správa zbavuje povinnosti správať sa transparentne a rovnako ku všetkým hospodárskym subjektom, ktoré majú, alebo by mohli mať záujem sa uchádzať o zákazku alebo koncesiu obstarávanú subjektmi verejnej správy a zároveň sa vo veľkej miere zbavuje povinnosti a práva kontrolovať postupy subjektov týchto subjektov. Verejný sektor má prirodzenú tendenciu sa správať netransparentne, diskriminačne a nehospodárne. Aj to je dôvod prečo je od roku 1994 v Slovenskej republike oblasť verejného obstarávania upravená osobitným predpisom. Pokiaľ sa de facto zruší verejné obstarávanie tak tento dôvod nezanikne, zaniknú len zákonné prostriedky na eliminovanie jeho negatívnych následkov. Systém sledovania vývoja cien po jeho úpravách navrhujeme používať len pri zákazkách, ktoré boli pôvodne označené ako Zákazky s nízkou hodnotou. Pripomienka je zásadná. https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_proti_zrueniu_podlimitneho_verejneho_obstaravania

Autor: ÚPVO (Únia profesionálov verejného obstarávania)
Pripomienka k: Čl. III, bod č. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V ustanovení § 19b navrhujeme v rámci odseku 1 doplniť nasledovnú vetu: „V prípade ak subjekt verejnej správy použije systém sledovania vývoja cien na účely výberu dodávateľa je povinný zadať do systému sledovania vývoja cien podrobnosti o predmete plnenia vrátane určenia kritérií na vyhodnotenie ponúk v zmysle osobitného predpisu. (legislatívny odkaz na ustanovenie § 44 zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom obstarávaní)“. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby bolo umožnené aj v rámci systému sledovania cien vopred stanoviť kritériá výberu ponúk a umožniť zároveň stanoviť iné ako cenové kritériá výberu dodávateľov tam kde je to vhodné. Je preukázané, že hodnotenie ponúk iba na základe najnižšej ceny nemusí umožniť výber najlepšej ponuky. Pripomienka je zásadná. https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_proti_zrueniu_podlimitneho_verejneho_obstaravania

Autor: ÚPVO (Únia profesionálov verejného obstarávania)
Pripomienka k: Čl. III, bod č. 1
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: V § 19b navrhujeme doplniť odsek 12: „Subjekt verejnej správy má povinnosť postupovať podľa odseku 1 najskôr od 01.08.2022.“ Odôvodnenie: Nakoľko je pravdepodobné, že v čase plánovanej účinnosti novely, t.j. od 01.08.2021 nebude systém sledovania cien obsahovať plnú databázu cien, tak aby bolo možné splniť si zákonné povinnosti stanovené v odseku 1, navrhujeme stanoviť prechodné obdobie počas ktorého použitie systému sledovania cien bude fakultatívne a nie obligatórne. Pripomienka je zásadná. https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_proti_zrueniu_podlimitneho_verejneho_obstaravania

Autor: TIS (Transparency International Slovensko)
Pripomienka k: Pripomienky Transparency International Slovensko, NZK, Slovensko.Digital, INEKO, AFP
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: K článku I bod 27 a bod 29 Navrhujeme dobu archivácie dokumentácie o tendroch ponechať na 10 rokov od oznámenia výsledku súťaže, nie znížiť na 5 rokov ako to navrhuje navrhovateľ. Odôvodnenie: Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj päť a viac rokov. Berúc do úvahy nedostatočnú a pomalú prácu orgánov činných v trestnom konaní v ostatnom období je z hľadiska verejnej kontroly doba 5 rokov absolútne nedostatočná. Pripomienka je zásadná.

Autor: TIS (Transparency International Slovensko)
Pripomienka k: Pripomienky Transparency International Slovensko, NZK, Slovensko.Digital, INEKO, AFP
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: K článku I bodu 5 (a ostatné súvisiace body) Navrhujeme vypustenie plánovaného vyňatia doterajších podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou z tohto zákona. Odôvodnenie: Navrhovateľ nedostatočne zdôvodnil navrhovanú zmenu. Limity pre podlimitné zákazky sa opakovane zvyšovali v ostatných štyroch rokoch, no navrhovateľ v dôvodovej správe neposkytol žiadnu analýzu dopadov týchto zmien na trvanie výberu, konkurenciu uchádzačov, dopad na informovanosť a ďalšie aspekty kľúčové pre kvalitu verejného obstarávania. Doložka vplyvov pre podnikateľské prostredie úplne opomína zvýšené riziko korupcie a nižšej súťaživosti v zákazkách nízkej hodnoty. Zvyšovanie limitov totiž ďalej zúži verejnú kontrolu zákaziek, lebo zverejňované budú len zmluvy ex-post, nie kompletná dokumentácia ako doteraz. Zvýši sa aj riziko vopred dohodnutého výberu uchádzačov a fiktívnej konkurencie. Akékoľvek zvyšovanie limitov by malo byť podmienené centrálnym vyhlasovaním takýchto zákaziek a centrálnym zverejňovaním dokumentácie z výberu. Jediná verejná štúdia dopadov zvyšovania limitov pri podlimitných zákazkách (čoho extrémnou analógiou je ich zrušenie a de facto zvýšenie limitov na súčasné limity nadlimitných zákaziek) je štúdia Transparency International Slovensko zo septembra 2018. Pri sledovaní efektov zvýšenia limitov o 20, resp. 30 tisíc eur bolo zistené 7% zvýšenie cien nákupov, skrátenie doby nákupu o jeden týždeň a pokles priemerného počtu uchádzačov zo 4 na troch pri zákazkách, ktoré prešli z režimu podlimitných zákaziek do formy nákupov cez prieskum trhu. Výrazne poklesla aj transparentnosť, keďže dokumentácia z prieskumov trhu nie je centrálne zverejňovaná tak, ako pri podlimitných zákazkách. Takmer 20% tendrov neboli autori štúdie schopní preveriť do mesiaca od žiadosti o podklady už len preto, lebo obstarávatelia na žiadosť o informácie vôbec nereagovali. Ak by sa zrušenie tzv. podlimitných zákaziek prejavilo v praxi podobne ako štúdiou skúmané mierne zvýšenie limitov v minulosti, v praxi by to mohlo znamenať predraženie zákaziek (a teda negatívny dopad na verejné financie) zhruba o 50 miliónov eur ročne. Zníženie transparentnosti by sa prejavilo na základe čísel z verejného obstarávanie od roku 2015 rádovo v 1500 zákazkách ročne za zhruba 750 miliónov eur. Pri očakávanom príleve eurofondov z Plánu Obnovy môže ísť o presun do neregulovaného režimu odhadom dvetisíc zákaziek za miliardu eur ročne. Umelé delenie zákaziek v snahe vyhnúť sa prísnejšej regulácii môže tieto sumy zákaziek ešte navýšiť. Navyše, dokumentácia k stovkám týchto tendrov by sa mohla stať pre verejnosť málo dostupnou. Rizikom pre verejné financie bude aj nárast súdnych sporov pri zákazkách, ktoré neúspešní uchádzači už nebudú môcť vzhľadom na zvýšenie limitov namietať na Úrad pre verejné obstarávanie. Za roky 2018-19 dostal úrad priemerne 40 námietok ročne k podlimitných zákazkám. ÚVO v priemere vyhovie takmer tretine námietok. Na druhej strane sa dá sa očakávať, že mnohí uchádzači sa na súdy ani neobrátia, čím sa celkovo sťaží dostupnosť k férovému rozhodovaniu pri procese zadávania verejných zákaziek. Súvisiaca zmena zák. č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy v navrhovanom § 19b negarantuje transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie ani hospodárnosť ani zďaleka v úrovni dnešného legislatívneho stavu, a to z týchto dôvodov: * Pravidlá § 19b sa budú vzťahovať len na nákupy nad hodnotu určenú nariadením vlády. Zákazky pod túto hodnotu budú v režime porovnateľnom s dnešnými zákazkami s nízkou hodnotou. Teda v režime úplnej deregulácie. Navrhovaný „náhradný“ inštitút transparentnosti a hospodárnosti v rozpočtových pravidlách v žiadnom prípade nebude pokrývať dnešný rozsah regulovaných nákupov; * V rámci okolitých krajín sa staneme jedinou krajinou, ktorá reguluje pravidlá verejných nákupov až od takto vysokých hodnôt (porovnávaná úprava Českej republiky – 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, Rakúska – a Poľska – USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych); * Pre podlimitné zákazky nebudú existovať pravidlá pre opis predmetu zákazky, tak ako je tomu dnes, teda opísať predmet zákazky jasne, jednoznačne, určito a bez priamych alebo nepriamych odkazov na konkrétne riešenia. V praxi to znamená, že nebude možnosť brániť sa nejasne opísanému predmetu plnenia, alebo technickej špecifikácii, v ktorej budú uvedené výrobky od konkrétneho výrobcu; * Nebudú existovať pravidlá pre zmeny záväzkov – dodatkovanie kontraktu a ich kontrola. To znamená, že v konečnom dôsledku môže byť dodané niečo úplne iné, než bolo zadané do systému sledovania cien; * Navrhovaná právna úprava umožňuje bez väčších komplikácií odchýliť sa od poradia ekonomickej výhodnosti získaných cenových ponúk. Vôbec nie sú upravené pravidlá pre férové hodnotenie ponúk alebo pre multikriteriálne hodnotenie. Objednávateľ si môže vybrať nevýhodnejšiu cenovú ponuku na základe ďalších vlastností ponuky, ktoré vopred neoznámil; * Neexistuje možnosť aktívnej obrany uchádzača, okrem podania podnetu na podozrenie z porušenia finančnej disciplíny, ktoré ale nemá žiadne restitučné, ale výhradne sankčné účinky. To znamená, že uchádzač zákazku nezíska, aj keď podá oprávnený podnet; Pripomienka je zásadná.

Autor: TIS (Transparency International Slovensko)
Pripomienka k: Pripomienky Transparency International Slovensko, NZK, Slovensko.Digital, INEKO, AFP
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: K článku I bod 53 Navrhujeme ponechať právo ÚVO požiadať o súčinnosť orgány činné v trestnom konaní alebo správcu dane. Odôvodnenie: Machinácie vo verejnom obstarávaní majú z právneho pohľadu interdisciplinárny charakter. Môžu, a aj vznikajú situácie, kedy jeden úkon môže mať za následok spáchanie trestného činu a zároveň porušenie pravidiel verejného obstarávania. ÚVO pomocou tohto oprávnenia má možnosť si overiť informácie potrebné pre vyhodnotenie potreby začať kontrolu ex offo priamo od orgánu činného v trestnom konaní. Prakticky to znamená, že v prípade začatia trestného stíhania vo veci machinácie vo verejnom obstarávaní a medializácie takejto informácie ÚVO môže požiadať orgán činný v trestnom konaní o súčinnosť a nahliadnutím do spisu, zistiť skutočnosti a začať kontrolu. Kooperácia so správcom dane je podstatná pre overovanie podozrenia na existenciu stretu záujmov alebo pre podozrenie na existenciu dohody narušujúcej súťaž medzi uchádzačmi (bid rigging). Vďaka informáciám od správcu dane sa dajú identifikovať platobné vzťahy, ktoré by jeden alebo druhý závažný spôsob narušenia súťaže indikovali. Pripomienka je zásadná. V prípade, že hromadnej pripomienke nebude vyhovené, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti: * Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava * Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu, Staré Grunty 18, Bratislava * Peter Kulich, Slovensko.Digital, Staré Grunty 18, Bratislava * Peter Goliaš, Inštitút INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava * Peter Kunder, Aliancia Fair-play, Hubeného 7, 830 05 Bratislava

Autor: TIS (Transparency International Slovensko)
Pripomienka k: Pripomienky Transparency International Slovensko, NZK, Slovensko.Digital, INEKO, AFP
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: K článku I bod 12 Navrhujeme nevypustiť povinnosť tzv. dotovaných subjektov, na obstaranie služieb a tovarov, Odôvodnenie: Zmena zásadným spôsobom okliešťuje definíciu dotovaného obstarávateľa. Vypustením povinnosti dotovaných subjektov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní podľa kritéria podielu verejných prostriedkov je v rozpore s princípom zákona sprísňovať dohľad a postupy s rastúcou hodnotou investovaných verejných prostriedkov. Ak ide napríklad o dodanie tovaru za milión eur, a podiel dotácie je 50%, navrhovateľ by upustil od akejkoľvek kontroly procesu zadávania zákazky, hoci ide o sumu 500 tisíc eur, ktorá iným subjektom prikazuje postupovať cez najprísnejšie, nadlimitné postupy. Vytvára to nerovnosť pre zákonom a navádza na špekulatívny prístup. Pripomienka je zásadná.

Autor: TIS (Transparency International Slovensko)
Pripomienka k: Pripomienky Transparency International Slovensko, NZK, Slovensko.Digital, INEKO, AFP
Počet pripomienkovateľov: 7
Pripomienka: K článku I bod 31 Navrhujeme ponechať povinnosť obstarávateľov zaslať kompletnú dokumentáciu pre ÚVO za účelom kontroly priebehu obstarávania. Odôvodnenie: Úrad pre verejné obstarávanie je najkompetentnejší úrad pre kontrolu procesu verejného obstarávania. Ostatné úrady, ktoré by mali stále kompetenciu kontroly, ako Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo financií či obecní kontrolóri nie sú odborne ani kapacitne pripravení prevziať objem práce, ktorí dnes ÚVO vykonáva. Následkom tohto kroku bude opäť zvýšenie rizika korupcie a neefektívneho vynakladania verejných financií. Pripomienka je zásadná.