LP/2020/585 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Základné školstvo
Predškolská výchova
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2020/19409-A1810
Podnet: Iniciatívny materiál
§ 14 ods. 5 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gröhling, Branislav, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom je naliehavosť v termíne, ktorý neumožňuje lehotu uvedenú v čl. 13 ods. 6 LPV dodržať, vzhľadom na potrebu zabezpečiť účinnosť od začiatku nového kalendárneho roka.
Posledná zmena: 14.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/585
Dátum začiatku MPK: 03.12.2020
Dátum konca MPK: 11.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.11.2020
Ukončenie štádia: 03.12.2020
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.12.2020
Ukončenie štádia: 11.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)