LP/2020/566 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 11826/2020-9.1
Podnet: úloha B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 508 zo 14. októbra 2019
§ 17 ods. 3
§ 22 ods. 1 a 6
§ 28b ods. 3 a § 30 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.01.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/566
Dátum začiatku MPK: 24.11.2020
Dátum konca MPK: 14.12.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 14.12.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.12.2020
Ukončenie štádia: 11.01.2021
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)