LP/2020/564 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) nad rámec predloženého návrhu 13. Nad rámec predloženého návrhu žiadame v čl. I doplniť nový novelizačný bod 83 ktorý znie: „83. Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie: „ 70) § 2 ods. 1 písm. b), c), e) a l) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“ Body 83 až 113 sa označujú ako body 84 až 114.“ Odôvodnenie: V návrhu je pôvodne uvedený odkaz na § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, čo však s činnosťou služby kriminálnej polície a finančnej polície (operatívnych častí) nemá súvis. V tomto prípade ide o odkaz na trestné konanie (vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie), čo je už však obsiahnuté v § 162 ods. 3 písm. c) zákona č. 203/2011 Z. z. k orgánom činným v trestnom konaní vykonávajúcich vyšetrovanie podľa Trestného poriadku. Vyššie uvedený návrh zosúladí navrhované oprávnenia s plnením úloh príslušných služieb Policajného zboru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodom 13 a 16 K čl. I bodom 13 a 16: Úvodné vety novelizačných bodov je potrebné dať so súladu s bodom 30.3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 33 K čl. I bodu 33: Úvodnú vetu novelizačného bodu je potrebné dať so súladu s bodom 30.3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 112 K čl. I bodu 112: Novelizačný bod je potrebné dať do súladu s bodom 21.3 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 51 K čl. I bodu 51: Novelizačný bod je potrebné dať do súladu s bodom 35.2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 5 K čl. I bodu 5: Novelizačný bod je potrebné dať do súladu s bodom 35.2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 28 K čl. I bodu 28: Je potrebné vložiť označenie paragrafu pred slová „31b ods. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 50 K čl. I bodu 50: V § 132 ods. 9 sa slová „podľa odseku 6 a 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 6 a 7“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 66 K čl. I bodu 66: Je potrebné vložiť označenie paragrafu pred slová „144a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 12 K čl. I bodu 12: Poslednú vetu novelizačného návrhu odporúčame formulovať ako samostatný bod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu (bod 66.) V §144a ods.1 písm. a) navrhujeme slová „Slovenskej republike“ uviesť v tvare „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V Čl. I bod 48 navrhujeme slová „V § 129 ods. 7 sa po slove“ nahradiť slovami „V § 129 ods. 7 sa za slovo“. ODÔVODNENIE: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 15 K čl. I bodu 15: Úvodnú vetu novelizačného bodu je potrebné dať so súladu s bodom 35.2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vplyvov Navrhujeme zosúladiť vplyvy na podnikateľské prostredie uvedené v doložke vplyvov s dôvodovou správou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 75 K čl. I bodu 75: Upozorňujeme, že v súvislosti s navrhovaným znením § 150c ods. 7 písm. a) je potrebné správne očíslovať odkaz na poznámky pod čiarou. Ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, s pripojením malého písmena abecedy. Predchádzajúci odkaz na poznámku pod čiarou je 58 v § 139 ods. 9. Preto navrhujeme v navrhovanom § 150c ods. 7 písm. a) odkaz „56a“ nahradiť odkazom „58a“. Upozorňujeme, že odkaz 56b sa v § 150c nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 54 K čl. I bodu 54: Upozorňujeme, že v súvislosti s novým znením § 137 je potrebné správne očíslovať odkazy na poznámky pod čiarou. Ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, s pripojením malého písmena abecedy. Predchádzajúci odkaz na poznámku pod čiarou je 55 v § 136 ods. 2. Preto navrhujeme v navrhovanom § 137 ods. 1 odkaz „53aa“ nahradiť odkazom „55aa“ a v § 137 ods. 18 odkaz „53ab“ nahradiť odkazom „55ab“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 76 K čl. I bodu 76: Upozorňujeme, že v súvislosti s novým znením § 150d je potrebné správne očíslovať odkazy. Ak sa v texte zákona vkladá nový odkaz, označuje sa číslom zhodným s číslom odkazu, ktorý mu predchádza, s pripojením malého písmena abecedy. Už v § 139 ods. 9 sa nachádza odkaz 58. Odkaz „56c“ treba nahradiť relevantným odkazom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K dôvodovej správe - Všeobecná časť Navrhujeme zosúladiť vplyvy na podnikateľské prostredie uvedené v dôvodovej správe s doložkou vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) § 135 odsek 1 a 2 Navrhujeme v odseku 1 v druhej vete nahradiť slovo „pôžička“ nasledovným: „Ak verejný špeciálny fond nehnuteľností nie je jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, pôžička poskytnutá takejto realitnej spoločnosti“, pričom veta končí slovným spojením „musí byť zabezpečená.“ Zvyšok vety začínajúci „v zmluve o pôžičke“ navrhujeme formulovať ako začiatok novej vety. V odseku 2 navrhujeme na koniec doplniť nasledovné vety: „Celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti nesmie prekročiť 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. To neplatí, ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti; v takom prípade celková suma všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností tejto realitnej spoločnosti nesmie prekročiť hodnotu všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti.“ Odôvodnenie: V odseku 1 navrhujeme úplné zrušenie povinnosti zabezpečiť pohľadávku z poskytnutia pôžičky v prípade, ak má fond 100% - nú majetkovú účasť v realitnej spoločnosti. Takéto zabezpečenie je bezpredmetné, nakoľko v prípade konkurzu realitnej spoločnosti sa naň neprihliada. V zmysle § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že: „Tak isto ako podriadená pohľadávka sa uspokojí tiež zmluvná pokuta a pohľadávka, ktorá patrí alebo patrila veriteľovi, ktorý je alebo bol spriaznený s úpadcom; na prípadné zabezpečenie týchto pohľadávok zabezpečovacím právom sa v konkurze neprihliada...“ V zmysle § 95 ods. 2 ZKR platí: „,,Pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa osobitného predpisu (§ 408a platného Obchodného zákonníka) sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý vo všeobecnej podstate zvýšil po úplnom uspokojení iných nezabezpečených pohľadávok. Ak nie je možné uspokojiť podriadené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“ Vzhľadom k tomu, že verejný špeciálny fond nehnuteľností je cez svoju majetkovú časť v realitnej spoločnosti spriaznenou osobou a v zmysle § 95 ods. 3 sa v konkurze na jeho zabezpečenie neprihliada, považujeme zabezpečovanie pohľadávky z poskytnutia pôžičky za bezpredmetné. V odseku 2 navrhujeme zvýšenie limitu pre súhrnnú výšku pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti vtedy, ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, a to až do výšky hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku takejto realitnej spoločnosti. V prípade, ak je verejný špeciálny fond nehnuteľností jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, určenie nižšieho limitu na poskytnuté pôžičky ako je hodnota všetkých nehnuteľností v majetku realitnej spoločnosti nie je na mieste, nakoľko riziko nesplatenia pôžičky nesie v konečnom dôsledku verejný špeciálny fond nehnuteľností ako jediný vlastník realitnej spoločnosti. V prípade, ak by verejný špeciálny fond nehnuteľností nebol jediným akcionárom alebo spoločníkom realitnej spoločnosti, pôvodný limit na celkovú sumu všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti vo výške 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti má opodstatnenie. V neposlednom rade navýšenie limitu pre celkovú sumu všetkých pôžičiek až do výšky hodnoty všetkých nehnuteľností by prispelo k flexibilnejšiemu financovaniu realitných spoločností zo strany verejného špeciálneho fondu nehnuteľností, nakoľko financovanie realitnej spoločnosti formou pôžičky je v porovnaní s iným prípustnými spôsobmi financovania realitnej spoločnosti (príspevok do kapitálových fondov, zvýšenie základného imania) optimálnejšie z hľadiska plnenia daňových povinností a výrazne menej časovo a administratívne náročné. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) § 129 ods. 1 písm. d) a ods. 4 Súčasné znenie ods. 1 písm. d) navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „d) ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti alebo je jediným akcionárom alebo spoločníkom inej realitnej spoločnosti podľa § 128 so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá nemá majetkovú účasť v inej obchodnej spoločnosti.“ Ods. 4 navrhujeme v nasledovnom znení: „Podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) a d) a v odseku 3 písm. b) a d) musia byť splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností; táto lehota sa neuplatní v prípade, ak realitná spoločnosť má majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti podľa odseku 1 písm. d). Ak nie sú tieto podmienky splnené do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti, musí správcovská spoločnosť predať túto majetkovú účasť v realitnej spoločnosti do šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na splnenie týchto podmienok.“ Odôvodnenie: Naším návrhom máme úmysel zaviesť výnimku pre možnosť účasti realitnej spoločnosti v inej realitnej spoločnosti za predpokladu, že aspoň jedna z týchto spoločností je zahraničnou obchodnou spoločnosťou. Táto zmena reflektuje zosúladenie pôsobenia tuzemských fondov a zahraničných investičných fondov, ktoré môžu mať majetkové účasti v zahraničných realitných spoločnostiach, pričom iné národné právne úpravy nemusia obsahovať reštrikcie vo vzťahu k účasti týchto realitných spoločností v iných spoločnostiach. Zároveň umožňuje pôsobenie tuzemských investičných fondov v zahraničí aj prostredníctvom dcérskej spoločnosti tuzemskej realitnej spoločnosti, pričom daňové povinnosti ostanú zachované voči Slovenskej republike, čo je prínosné z pohľadu ekonomiky daňových povinností nielen pre daňovníka ale najmä pre štát ako príjemcu dane. Absencia výnimky by tiež znamenala rozpor s princípom harmonizácie pri cezhraničnej distribúcii investičných fondov v podobe neprimeraného daňového zvýhodnenia pre investičné fondy so sídlom v inom členskom štáte, ktoré by neboli na rozdiel od cezhraničného poskytovateľa zaťažené zrážkovou daňou. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.12.2020 Detail