LP/2020/557 Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (PT 294)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (PT 294)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 8 ods. 2 a ods. 5 V § 8 ods. 2 a ods. 5 sa za slovami „správcom dane“ vypúšťa text „pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)“.“ Odôvodnenie Niektoré obce svojvoľne zneužívajú platnú právnu úpravu vo svoj prospech. Podnikateľské subjekty, ktoré v predmetných obciach vlastnia pozemky sú vystavené neprimeranému daňovému zaťaženiu. Zneužitie situácie spočíva v plošnom uplatňovaní neprimerane vysokých daní, pričom vlastných občanov, nepodnikateľov, rôznymi spôsobmi kompenzujú alebo uplatňujú rôzne sadzby dane podľa katastrálnych území alebo jednotlivých častí obce tak, aby neprimerane vysoké dane pripadali na pozemky vo vlastníctve podnikateľských subjektov. Týmto návrhom je sledovaný zámer nastaviť primeraný zákonný limit sadzby dane aj pre pozemky z kategórie záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e). Základná ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%. Obce môžu všeobecne záväzným nariadením („VZN“) túto sadzbu podľa miestnych podmienok v obci zmeniť. Pre väčšinu kategórií pozemkov existuje zákonný limit. Napríklad pre ornú pôdu, vinice, chmeľnice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je to 5-násobok základnej ročnej sadzby (1,25%). Pre hospodárske lesy a rybníky je to 10-násobok základnej sadzby (2,5%). Osobitný limit platí pre pozemky, na ktorých je povolená ťažba alebo sa na nich nachádzajú solárne panely alebo transformačné stanice, pri ktorých sadzba dane nesmie prekročiť 5-násobok najnižšej sadzby dane určenej vo VZN, t.j. 25-násobok základnej ročnej sadzby (6,25%). Osobitný limit platí aj pre pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia a ten prestavuje 100-násobok základnej sadzby dane (25%). Pre kategórie pozemkov ako sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky zákon síce spomína 5-násobný limit oproti najnižšej sadzbe v rámci tejto kategórie pozemkov, ale nie v rámci celého VZN prípadne oproti základnej ročnej sadzbe dane. Inými slovami, pre tieto pozemky môže obec určiť sadzbu dane bez obmedzenia. Napríklad aj ako 100% ich hodnoty, alebo aj viac, zákon tomu vôbec nebráni. Vďaka tomu dochádza k paradoxu, keď daňovník na dani z pozemkov môže po roku či dvoch zaplatiť viac ako je reálna hodnota pozemku. Tým fakticky dochádza ku konfiškácii majetku a je otázne či náhodou nie je porušené jedno zo základných ústavných práv. Návrh spočíva v tom, že by sa pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky zaviedol limit 5-násobku najnižšej sadzby dane v rámci VZN, nielen v rámci danej skupiny pozemkov, ktorá je najviac 5-násobkom základnej sadzby dane, čiže maximálne 25-násobok základnej sadzby (6,25%). Táto zmena by sa dosiahla jednoduchým vynechaním referencie na § 6 ods. 1 písmeno b), c) a e) v § 8 ods. 2 a § 8 ods. 5. Zákon by sa stal prehľadnejším a limity pre sadzby dane by boli konzistentnejšie. Zmena by nijakým spôsobom nezasiahla obce, ktoré uplatňujú primerané sadzby a ktorých je drvivá väčšina. Na základe našich zistení väčšina obcí už v súčasnosti ani zďaleka nevyužíva rozsah, ktorý by platil po zavedení navrhovaného obmedzenia. Taktiež je dôležité upozorniť na nezrovnalosť, ktorá je v § 8 ods. 5 a ktorá spočíva v tom, že „sankčný mechanizmus“ za prekročenie maximálnej sadzby dane sa pri niektorých pozemkoch s limitovanou sadzbou (ťažobné a solárne pozemky) spúšťa až vtedy ak by táto sadzba prekročila sadzbu dane nelimitovaných pozemkov, teda v podstate nikdy. Pravdepodobne to nebolo úmyslom zákonodarcu. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) § 7 ods. 7 „V § 7 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta „Hodnota uvedená vo všeobecne záväznom nariadení11) neprekročí hodnotu pozemku zistenú na 1m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)“.“ Odôvodnenie Základ dane z pozemkov vychádza z hodnoty pozemku podľa tabuliek, ktoré tvoria prílohu zákona. Pre stavebné pozemky platí príloha č. 2. V nej je hodnota stanovená podľa kritérií ako je veľkosť obce alebo jej štatút, či ide o sídlo okresu, kraja alebo hlavné mesto. Hodnota pozemkov, ktoré nie sú spomenuté v prílohách, sa určí na základe znaleckého posudku. Pre stavebné pozemky však v zákone existuje výnimka, na základe ktorej obec môže určiť ich hodnotu podľa svojho uváženia v ľubovoľnej výške, bez akéhokoľvek limitu a nemusí pritom prihliadať na trhovú ani tabuľkovú hodnotu predmetných stavebných pozemkov. Týmto návrhom je sledovaný zámer nastaviť maximálnu hodnotu stavebných pozemkov tak, aby bola primeraná, aby vychádzala buď z tabuliek alebo trhovej ceny v danej lokalite. Samosprávy sa vyšším zdaňovaním stavebných pozemkov legitímne snažia motivovať stavebníkov k urýchleniu výstavby. Na to však už existuje priestor napríklad pri stanovení sadzieb, ktoré zákon umožňuje meniť so zreteľom k osobitným podmienkam v obci. Niektoré obce však neexistenciu maximálnej hodnoty stavebných pozemkov zneužívajú. Je možné zdokumentovať príklad vidieckej samosprávy z Nitrianskeho kraja, kde je hodnota stavebného pozemku určená vo výške 260 eur/m2. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Návrhu uznesenia vlády SR. V písmene A. za slovom "súhlasí" navrhujeme vypustiť slovo "vláda". ODÔVODNENIE: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) § 83 Navrhujeme doplniť do tohto paragrafu (prípadne na iné miesto) automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od poplatku za komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad (ďalej len „poplatok za odpad“). Odôvodnenie: Podľa § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba. Obce a mestá (správcovia poplatku) v súčasnosti môžu prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia okrem iného aj znížiť poplatok za odpad alebo odpustiť poplatok. Viaceré mestá a obce majú záujem vyjsť v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Veľmi často sa však stretávam s tým, že obce/mestá vyrubili osobám so zdravotným postihnutím poplatok za odpad v plnej výške. Nie v každej obci/meste má osoba so zdravotným postihnutím nárok na zníženie/oslobodenie od poplatku. Pri určovaní podmienok platenia poplatku za odpad nepostupujú obce a mestá rovnako (jednotne). Všeobecne záväzné nariadenia niektorých obcí/miest nepočítajú s možnosťou zníženia výšky sadzby poplatku za odpad alebo oslobodenia od povinnosti platiť poplatok, hoci to zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje. V takýchto prípadoch vzhľadom na sociálne postavenie ľudí so zdravotným postihnutím dochádza k zhoršeniu ich finančnej situácie a k ohrozovaniu ich práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu, ktoré im zaručuje Článok 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Starostom dotknutých obcí a primátorom miest v takýchto prípadoch odporúčam, aby s prihliadnutím na finančnú situáciu osôb so zdravotným postihnutím prehodnotili platné všeobecne záväzné nariadenie a zvážili zmenu všeobecného záväzného nariadenia tak, aby osobám so zdravotným postihnutím bolo možné znížiť sadzbu poplatku za odpad alebo ich oslobodiť od povinnosti platiť poplatok. Objektívne nie je možné presne určiť, koľko obcí a miest zľavy alebo oslobodenie od povinnosti platiť poplatok za odpad osobám so zdravotným postihnutím umožňuje, ani to, koľko oprávnených osôb v tej ktorej obci/meste žije. Tým, že podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy si obec/mesto môžu sami určiť podmienky zníženia sadzby poplatku za odpad alebo úplného oslobodenia od povinnosti platiť poplatok za odpad, jednotlivé obce a mestá majú tieto podmienky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravené rôzne (nejednotne). Je dôvodné predpokladať, že držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby majú a budú mať záujem uplatňovať si nárok na zníženie poplatku za odpad resp. oslobodenie od povinnosti platiť poplatok. Z uvedených dôvodov navrhujem legislatívne upraviť, aby všetky obce a mestá mali vo svojich VZN povinne upravenú možnosť zníženia sadzby poplatku za odpad alebo úplného oslobodenia od povinnosti platiť poplatok pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Cieľom predložených pripomienok k návrhu na doplnenie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších je automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od povinnosti platiť poplatok za odpad v prípadoch, keď ide o osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Bolo by vhodné, aby obce a mestá pri určovaní podmienok platenia miestnych daní a miestnych poplatkov postupovali rovnako (jednotne), a aby možnosť zníženia výšky sadzby poplatku za odpad alebo oslobodenia od povinnosti platiť poplatok mali stanovenú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) § 36 Navrhujeme doplniť do tohto ustanovenia (prípadne na iné miesto) automatické priznanie daňovej úľavy, resp. oslobodenia od dane za užívanie verejného priestranstva v prípadoch, keď ide o osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Odôvodnenie: Podľa § 36 obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich užívania, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa určených kritérií alebo počas podujatí konaných na území obce, náležitosti oznamovacej povinnosti, prípadné oslobodenia od tejto dane alebo zníženia dane. S podnetmi sa na mňa obracajú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré namietajú výšku dane za užívanie verejného priestranstva, ktorú obec/mesto vyberá za vyhradenie parkovacieho miesta určeného pre konkrétne vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom a splatnosť celej sumy dane naraz. Výška dane vyplýva zo všeobecne záväzných nariadení schválených obecnými/mestskými zastupiteľstvami. Osoby so zdravotným postihnutím ma upozorňujú na to, že táto suma je pre ne vysoká a likvidačná. Domáhajú sa zrušenia príslušného všeobecne záväzného nariadenia, alebo aspoň zníženia výšky dane, prípadne možnosti zaplatiť daň v splátkach. Aj pri riešení týchto podnetov som sa stretla s nerovnakým postupom obcí a miest pri určovaní podmienok platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Všeobecne záväzné nariadenia niektorých obcí/miest nepočítajú s možnosťou zníženia výšky sadzby dane za užívanie verejného priestranstva alebo oslobodenia od povinnosti platiť túto daň, hoci to zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje. V takýchto prípadoch vzhľadom na sociálne postavenie ľudí so zdravotným postihnutím dochádza k zhoršeniu ich finančnej situácie a k ohrozovaniu ich práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu, ktoré im zaručuje Článok 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Starostom dotknutých obcí a primátorom miest v takýchto prípadoch odporúčam, aby s prihliadnutím na finančnú situáciu osôb so zdravotným postihnutím prehodnotili platné všeobecne záväzné nariadenia a zvážili zmenu všeobecného záväzného nariadenia tak, aby osobám so zdravotným postihnutím bolo možné znížiť výšku sadzby dane za užívanie verejného priestranstva alebo úplne upustiť od dane za užívanie verejného priestranstva. Tým, že podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy si obce/mestá môžu sami určiť podmienky zníženia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva alebo jej úplného odpustenia, jednotlivé obce a mestá majú tieto podmienky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravené rôzne (nejednotne). Niektoré obce/mestá zneužívajú platnú právnu úpravu, uplatňujú rôzne sadzby dane, ktoré môžu byť pre osoby so zdravotným postihnutím neprimerane vysoké a likvidačné. Problematiku vyrubovania miestnych daní je však potrebné riešiť veľmi citlivo vo vzťahu k určitým skupinám znevýhodnených obyvateľov obce/mesta, medzi ktoré patria aj osoby so zdravotným postihnutím. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) V § 17 ods. 7 V § 17 ods. 7 na konci navrhujeme pripojiť túto vetu: „Ak ide o zníženie dane alebo oslobodenie od dane podľa odseku 2 písm. k), odseku 3 písm. d) a e), nárok daňovníka, ktorý presiahol vekovú hranicu 62 rokov alebo inú vekovú hranicu určenú podľa odseku 4, sa považuje za uplatnený dosiahnutím takto ustanovenej alebo určenej vekovej hranice. Nárok daňovníka, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnou fyzickou osobou sa považuje za uplatnený predložením dokladu o tom, že ide o držiteľa preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj predložením dokladu preukazujúceho bezvládnosť fyzickej osoby.“ Odôvodnenie k návrhom k § 17 ods. 2 a ods. 7: Obce a mestá (správcovia dane z nehnuteľností) v súčasnosti môžu podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti prijať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia okrem iného aj znížiť sadzbu dane z nehnuteľností alebo úplne upustiť od dane z nehnuteľností na pozemky, stavby, byty, garáže alebo nebytové priestory v bytovom dome (ďalej len „daň“). Aj v prípade, že obec takéto VZN prijme, podmienkou zníženia, resp. odpustenia dane je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol musí daňovému subjektu (t. j. obci) preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie dane. Nárok na úľavy pri dani z nehnuteľností uplatní daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní k tejto dani na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úľavu, najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Niektoré úľavy sa viažu na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov. S prihliadnutím na snahu o zníženie administratívnej záťaže pre správcov dane z nehnuteľností ako aj samotných daňovníkov sa navrhuje, aby osoby nad 62 rokov veku (resp. iného veku ustanoveného všeobecne záväzným nariadením) neboli povinné uplatňovať si vznik nároku na úľavu pri dani z nehnuteľností a túto skutočnosť opakovane preukazovať. Ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhujem, aby okrem osôb nad 62 rokov veku neboli povinné uplatňovať si vznik nároku na úľavu pri dani z nehnuteľností a túto skutočnosť opakovane každoročne preukazovať aj držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Niektoré mestá a obce majú záujem vyjsť v ústrety osobám so zdravotným postihnutím. Veľmi často sa však stretávam s tým, že obce/mestá vyrubili osobám so zdravotným postihnutím daň z nehnuteľností v plnej výške. Nie v každej obci/meste má osoba so zdravotným postihnutím nárok na zníženie/oslobodenie od dane z nehnuteľností. Pri určovaní podmienok platenia dane z nehnuteľností nepostupujú obce a mestá rovnako (jednotne). Všeobecne záväzné nariadenia niektorých obcí/miest nepočítajú s možnosťou zníženia výšky sadzby dane z nehnuteľností alebo oslobodenia od povinnosti platiť túto daň, hoci to zákon č. 582/2004 Z. z. umožňuje. V takýchto prípadoch vzhľadom na sociálne postavenie ľudí so zdravotným postihnutím dochádza k zhoršeniu ich finančnej situácie a k ohrozovaniu ich práva na primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu, ktoré im zaručuje Článok 28 ods. 2 písm. a) Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Starostom dotknutých obcí a primátorom miest v takýchto prípadoch odporúčam, aby s prihliadnutím na finančnú situáciu osôb so zdravotným postihnutím prehodnotili platné všeobecne záväzné nariadenie a zvážili zmenu všeobecného záväzného nariadenia tak, aby osobám so zdravotným postihnutím bolo možné znížiť sadzbu dane z nehnuteľností alebo úplne upustiť od dane z nehnuteľností. Objektívne nie je možné presne určiť, koľko obcí a miest zľavy alebo odpustenie dane z nehnuteľností umožňuje, ani to, koľko oprávnených osôb v tej ktorej obci/meste žije. Tým, že podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy si obce a mestá môžu sami určiť podmienky zníženia sadzby dane z nehnuteľností alebo jej úplného odpustenia, jednotlivé obce a mestá majú tieto podmienky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach upravené rôzne (nejednotne). Jednotlivé obce/mestá uplatňujú rôzne sadzby dane, ktoré môžu byť pre osoby so zdravotným postihnutím neprimerane vysoké a likvidačné. Je dôvodné predpokladať, že držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby majú a budú mať záujem uplatňovať si nárok na zníženie resp. odpustenie dane každoročne. Z uvedených dôvodov navrhujem legislatívne upraviť, aby všetky obce a mestá mali vo svojich VZN povinne upravenú možnosť zníženia sadzby dane z nehnuteľností alebo úplného upustenia od dane z nehnuteľností pre držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Cieľom predložených pripomienok k návrhu na doplnenie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších je automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od dane v prípadoch, keď ide o osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. Bolo by vhodné, aby obce a mestá pri určovaní podmienok platenia miestnych daní a miestnych poplatkov postupovali rovnako (jednotne), a aby možnosť zníženia výšky sadzby dane z nehnuteľností alebo oslobodenia od povinnosti platiť daň mali stanovenú vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
KOZP (Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) K § 17 ods. 2 Navrhujeme doplniť písm. k) tohto odseku tak, že zníženie dane z pozemkov alebo oslobodenie od dane z pozemkov si budú môcť uplatniť aj držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby. §17 ods. 2 písm. k) bude znieť nasledovne: Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane z pozemkov alebo oslobodiť od dane z pozemkov k) pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi, fyzické osoby staršie ako 62 rokov, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, Zásadná pripomienka Odoslaná 26.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky súhlasí so stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky s touto pripomienkou: V doložke vybraných vplyvov v časti A.3 Poznámky sa uvádza, že: „Cieľom predloženého návrhu zákona je automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od dane z dôvodu dosiahnutia veku seniorov v rozsahu ustanovenom vo VZN miest a obcí.“ Ďalej sa uvádza, že predpokladom je negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (konkrétne na rozpočet obcí), ktorý sa nedá v súčasnosti bližšie špecifikovať. V nadväznosti na horeuvedené upozorňujeme na možný negatívny dopad uvedeného návrhu na rozpočty obcí. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Upozorňujeme, že v doložke vybraných vplyvov v bode A.3 Poznámky predkladateľ uvádza, že z dôvodu prijatia predloženého materiálu v navrhovanej podobe sa nepredpokladajú žiadne sociálne vplyvy, a zároveň predkladateľ v bode A.2 Vplyvy doložky vybraných vplyvov označil existenciu pozitívnych aj negatívnych sociálnych vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.11.2020 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe K uvedenému návrhu oznamujeme, že súhlasíme so stanoviskom Ministerstva financií Slovenskej republiky uvedeným v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka -vloženie nového novelizačného bodu „V § 8 ods. 2 a ods. 5 sa za slovami „správcom dane“ vypúšťa text „pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e)“.“ Odôvodnenie Niektoré obce svojvoľne zneužívajú platnú právnu úpravu vo svoj prospech. Podnikateľské subjekty, ktoré v predmetných obciach vlastnia pozemky sú vystavené neprimeranému daňovému zaťaženiu. Zneužitie situácie spočíva v plošnom uplatňovaní neprimerane vysokých daní, pričom vlastných občanov, nepodnikateľov, rôznymi spôsobmi kompenzujú alebo uplatňujú rôzne sadzby dane podľa katastrálnych území alebo jednotlivých častí obce tak, aby neprimerane vysoké dane pripadali na pozemky vo vlastníctve podnikateľských subjektov. Týmto návrhom je sledovaný zámer nastaviť primeraný zákonný limit sadzby dane aj pre pozemky z kategórie záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. b), c) a e). Základná ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25%. Obce môžu všeobecne záväzným nariadením („VZN“) túto sadzbu podľa miestnych podmienok v obci zmeniť. Pre väčšinu kategórií pozemkov existuje zákonný limit. Napríklad pre ornú pôdu, vinice, chmeľnice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty je to 5-násobok základnej ročnej sadzby (1,25%). Pre hospodárske lesy a rybníky je to 10-násobok základnej sadzby (2,5%). Osobitný limit platí pre pozemky, na ktorých je povolená ťažba alebo sa na nich nachádzajú solárne panely alebo transformačné stanice, pri ktorých sadzba dane nesmie prekročiť 5-násobok najnižšej sadzby dane určenej vo VZN, t.j. 25-násobok základnej ročnej sadzby (6,25%). Osobitný limit platí aj pre pozemky funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia a ten prestavuje 100-násobok základnej sadzby dane (25%). Pre kategórie pozemkov ako sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky zákon síce spomína 5-násobný limit oproti najnižšej sadzbe v rámci tejto kategórie pozemkov, ale nie v rámci celého VZN prípadne oproti základnej ročnej sadzbe dane. Inými slovami, pre tieto pozemky môže obec určiť sadzbu dane bez obmedzenia. Napríklad aj ako 100% ich hodnoty, alebo aj viac, zákon tomu vôbec nebráni. Vďaka tomu dochádza k paradoxu, keď daňovník na dani z pozemkov môže po roku či dvoch zaplatiť viac ako je reálna hodnota pozemku. Tým fakticky dochádza ku konfiškácii majetku a je otázne či náhodou nie je porušené jedno zo základných ústavných práv. Návrh spočíva v tom, že by sa pre záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky zaviedol limit 5-násobku najnižšej sadzby dane v rámci VZN, nielen v rámci danej skupiny pozemkov, ktorá je najviac 5-násobkom základnej sadzby dane, čiže maximálne 25-násobok základnej sadzby (6,25%). Táto zmena by sa dosiahla jednoduchým vynechaním referencie na § 6 ods. 1 písmeno b), c) a e) v § 8 ods. 2 a § 8 ods. 5. Zákon by sa stal prehľadnejším a limity pre sadzby dane by boli konzistentnejšie. Zmena by nijakým spôsobom nezasiahla obce, ktoré uplatňujú primerané sadzby a ktorých je drvivá väčšina. Na základe našich zistení väčšina obcí už v súčasnosti ani zďaleka nevyužíva rozsah, ktorý by platil po zavedení navrhovaného obmedzenia. Taktiež je dôležité upozorniť na nezrovnalosť, ktorá je v § 8 ods. 5 a ktorá spočíva v tom, že „sankčný mechanizmus“ za prekročenie maximálnej sadzby dane sa pri niektorých pozemkoch s limitovanou sadzbou (ťažobné a solárne pozemky) spúšťa až vtedy ak by táto sadzba prekročila sadzbu dane nelimitovaných pozemkov, teda v podstate nikdy. Pravdepodobne to nebolo úmyslom zákonodarcu. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.11.2020 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka -vloženie nového novelizačného bodu V § 7 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta „Hodnota uvedená vo všeobecne záväznom nariadení11) neprekročí hodnotu pozemku zistenú na 1m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.10)“.“ Odôvodnenie Základ dane z pozemkov vychádza z hodnoty pozemku podľa tabuliek, ktoré tvoria prílohu zákona. Pre stavebné pozemky platí príloha č. 2. V nej je hodnota stanovená podľa kritérií ako je veľkosť obce alebo jej štatút, či ide o sídlo okresu, kraja alebo hlavné mesto. Hodnota pozemkov, ktoré nie sú spomenuté v prílohách, sa určí na základe znaleckého posudku. Pre stavebné pozemky však v zákone existuje výnimka, na základe ktorej obec môže určiť ich hodnotu podľa svojho uváženia v ľubovoľnej výške, bez akéhokoľvek limitu a nemusí pritom prihliadať na trhovú ani tabuľkovú hodnotu predmetných stavebných pozemkov. Týmto návrhom je sledovaný zámer nastaviť maximálnu hodnotu stavebných pozemkov tak, aby bola primeraná, aby vychádzala buď z tabuliek alebo trhovej ceny v danej lokalite. Samosprávy sa vyšším zdaňovaním stavebných pozemkov legitímne snažia motivovať stavebníkov k urýchleniu výstavby. Na to však už existuje priestor napríklad pri stanovení sadzieb, ktoré zákon umožňuje meniť so zreteľom k osobitným podmienkam v obci. Niektoré obce však neexistenciu maximálnej hodnoty stavebných pozemkov zneužívajú. Je možné zdokumentovať príklad vidieckej samosprávy z Nitrianskeho kraja, kde je hodnota stavebného pozemku určená vo výške 260 eur/m2. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 10 ods. 2 zákona 582.2004 Bolo by možné definíciu "stavby" upraviť v zmysle definície v Stavebnom zákone. Definícia "spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami" nie je dostatočná. V blízkej budúcnosti sa začnú stavať "mobil a tiny" domky, ktoré nebudú spadať pod definíciu stavby v zákone o daniach napriek tomu, že stavbou v zmysle Stavebného zákona budú. No a zrejme by sa malo postupovať aj v zmysle § 3 zákona 400/2015 Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2020 Detail