LP/2020/556 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 112/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § V § 1 ods. 1 úvodná veta znie:

„(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na
1)
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na také zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej právnickej osoby v jednej alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode 1a) (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo nadobudnutie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje tieto údaje:“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
1) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
1a) § 28 ods. 12 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.“.
Pridať
2.
V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) obchodné meno, sídlo, miesto, z ktorého je riadená činnosť spoločnosti a kde sa prijímajú jej strategické rozhodnutia (ďalej len „ústredie“), a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, na ktorej má žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,“.
Pridať
3.
V § 1 ods. 1 písm. d) a písm. e) úvodnej vete sa slovo „chce“ nahrádza slovom „má“.
Pridať
4.
V § 1 ods. 1 písm. d) treťom bode, písm. e) druhom bode, písm. f) treťom bode a písm. g) druhom bode sa za slová „priamy podiel“ vkladajú slová „alebo nepriamy podiel“.
Pridať
5.
V § 1 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
Pridať
6.
V § 1 ods. 1 písm. h) sa odkaz 1 nahrádza odkazom 1a.
Pridať
7.
V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slová „účasti žiadateľa“ vkladajú slová „pred nadobudnutím kvalifikovanej účasti, grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa po jej nadobudnutí“.
Pridať
8.
V § 1 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „súvisiace s výkonom jej činnosti v oblasti finančného trhu“.
Pridať
9.
V § 1 ods. 2 písm. g) a i) sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
Pridať
10.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je schopný finančne preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
Pridať
11.
V § 1 ods. 3 písm. a) druhom bode, písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa vypúšťa čiarka a slová za slovom „žiadateľa, “.
Pridať
12.
V § 1 ods. 3 písm. a) štvrtom a siedmom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
Pridať
13.
V § 1 ods. 3 písm. b) treťom bode sa slová „výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace, alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti“ nahrádzajú slovami „dokladom preukazujúcim oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti nie starším ako tri mesiace alebo označením registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa, ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra alebo živnostenského registra“.
Pridať
14.
V § 1 ods. 3 písm. b) piatom bode a deviatom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
Pridať
15.
V § 1 ods. 3 písm. b) siedmom bode sa za slovo „obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovné závierky nenachádzajú v registri účtovných závierok,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.".
Pridať
16.
V § 1 ods. 3 písm. c) treťom bode sa slová „výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom, preukazujúci vznik právnickej osoby, nie straší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa“.

Pridať
17.
V § 1 ods. 3 písm. c) ôsmom bode sa za slová “audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia“ vkladá čiarka a slová „ak sa účtovná závierka nenachádza v registri účtovných závierok,5a)“.
Pridať
18.
V § 1 ods. 3 písm. c) deviatom a jedenástom bode sa slová „priameho podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v“ nahrádzajú slovami „kvalifikovanej účasti na“.
Pridať
19.
V § 3 ods. 1 sa slová „vedúceho zamestnanca vykonávajúceho funkciu riadenie rizík, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „osôb zodpovedných za výkon kľúčovej funkcie“.

Pridať
20.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slovo „táto“ nahrádza slovom „navrhovaná“.
Pridať
21.
V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 6) vrátane kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu navrhovanej osoby; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Pridať
22.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „spolu s preukázaním skončenia výkonu zverených činností“.
Pridať
23.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Pridať
24.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
Pridať
25.
V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „doplnkových dôchodkových spoločností podľa odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „nástupníckej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a zanikajúcej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti“.
Pridať
26.
V § 5 ods. 2 písm. g) sa za slová „ods. 13“ vkladajú slová „a 14“.
Pridať
27.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sídlo“ vkladá čiarka a slovo „ústredie“.
Pridať
28.
V § 6 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 6) vrátane kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
Pridať
29.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa slovo „origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
Pridať
30.
V § 8 ods. 2. písm. b) sa slová „výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby podľa odseku 1 písm. c) nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti nie starší ako tri mesiace alebo označenie registra, do ktorého je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba podľa odseku 1 písm. c) zapísaná, a číslo a značku zápisu žiadateľa, ak je táto osoba zapísaná do obchodného registra alebo živnostenského registra“.
Pridať
31.
V § 8 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom i), ktoré znie:

„i) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 6 ) vrátane kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu fyzickej osoby; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.“.
Pridať
32.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa slovo „ origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
Pridať
33.
V § 10 ods. 2 písm. g) znie:

„g) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 6) vrátane kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý zabezpečuje výkon činnosti depozitára; ak ide o cudzinca,2) predkladá sa potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,“.
Pridať
34.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „ origináloch“ nahrádza slovom „vyhotoveniach“.
Pridať
35.
((1)Za § 13 sa vkladajú §13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§13a
Predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. m)
(1) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na cezhraničný prevod majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časti podľa § 37d zákona (ďalej len „cezhraničný prevod“) obsahuje

a) obchodné meno, sídlo, ústredie a identifikačné číslo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá chce prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť,
b) obchodné meno, sídlo, ústredie, identifikačné číslo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej sa má previesť majetok, a názov domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
c) písomnú dohodu o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
d) opis dôchodkového plánu,
e) opis štruktúry majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorý sa má previesť,
f) informáciu o počte členov a poberateľov dôchodkových dávok, ktorých majetok sa má previesť,
g) názov a sídlo zamestnávateľa alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu, ktorí prispievajú do zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti a ich príspevky sú súčasťou majetku, ktorý je predmetom cezhraničného prevodu,
h) názov hostiteľského členského štátu, ktorého predpisy sociálneho práva a pracovného práva upravujú zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie a vzťahujú sa na prevádzaný dôchodkový plán, v prípade ak takýto členský štát je odlišný od domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti.

(2) Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú

a) zápisnica z rokovania príslušného orgánu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh písomnej dohody o podmienkach cezhraničného prevodu medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou,
b) vyhlásenie o súhlase väčšiny členov a poberateľov dávok, ktorých majetok má byť predmetom cezhraničného prevodu, a ak je to rozhodujúce, súhlas zamestnávateľa alebo zamestnávateľov hostiteľského členského štátu,
c) navrhovaný harmonogram cezhraničného prevodu s uvedením dátumu, ku ktorému má k cezhraničnému prevodu dôjsť, a opis organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na uskutočnenie cezhraničného prevodu,
d) označenie doplnkového dôchodkového fondu alebo doplnkových dôchodkových fondov, do ktorých sa navrhuje previesť majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti,
e) doklady preukazujúce, že sú splnené predpoklady na zlučiteľnosť systému organizácie a riadenia a finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s cezhraničným prevodom a primeraná ochrana dlhodobých záujmov účastníkov a poberateľov dávok a prevádzaného majetku zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti počas cezhraničného prevodu a aj po ňom.


§ 13b
Spoločné ustanovenia
(1) Doklady uvádzané v § 1 až 13a sa predkladajú v origináloch; ak nie je možné predložiť originál dokladu, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak boli doklady uvedené v § 1 až 13a predložené Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas a sú uchované v Národnej banke Slovenska, možno ich nahradiť písomným vyhlásením žiadateľa o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé a so zoznamom už predložených dokladov s uvedením dátumu ich predloženia Národnej banke Slovenska a označenia veci, v akej sa konalo.“.
Pridať
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Peter Kažimír
guvernér
1)
) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 552/2008 Z. z.