LP/2020/549 Ústavný zákon o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe

Pridať
ÚSTAVNÝ ZÁKON
o starobnom dôchodkovom systéme


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 1. Pripomienka k celému návrhu Pripomienka: Návrh ústavného zákona, ktorý má zmeniť nastavenie tak kľúčovej časti sociálneho aparátu štátu akou je dôchodkový systém si podľa nášho názoru vyžaduje uskutočnenie celospoločenskej verejnej diskusie, rozsiahlej odbornej diskusie a vykonanie množstva analýz dopadov. Takýto návrh môže vyvolať zásadné zmeny správania širokej skupiny zamestnancov a ich správania sa na trhu práce, čo môže negatívne ovplyvniť aj zamestnávateľov v niektorých odvetviach. Navrhujeme stiahnuť celý návrh ústavného zákona, vykonať a predložiť analýzy dopadov, podrobiť ich odbornej ako aj verejnej diskusii, a následne opäť predložiť do medzirezortného pripomienkového konania. Odôvodnenie: Návrh zákona môže pôsobiť diskriminačne (či už pozitívne alebo negatívne) na konkrétne skupiny osôb, zároveň je neúplný a je potrebné doplniť jeho chýbajúce časti, okrem iného obsahuje nové nastavenia a princípy, ktoré vyvolajú značné požiadavky aj na štátny rozpočet. Nižšie si dovoľujeme uviesť niekoľko bodov navrhovanej úpravy ktoré podporujú návrh na stiahnutie celého materiálu v tomto štádiu. Považujeme za neakceptovateľné, aby sa s platnosťou od roku 2022 bez verejnej diskusie zaviedol pre vznik nároku na starobný dôchodok počet odpracovaných rokov 40. Navrhovaná úprava môže byť bez zohľadnenia príslušných okolností diskriminačná voči niektorým skupinám obyvateľov (napr. v závislosti od možnosti započítať roky vzdelávania). Musí byť zrejmé, ako to zasiahne tú ktorú skupinu obyvateľstva a zákon sa s tým musí vysporiadať. V návrhu zákona chýbajú ustanovenia Čl. 17, hoci osobitná dôvodová správa k nim obsahuje odôvodnenie. Návrh Čl. 18 ods. 4 sa odvoláva na ustanovenie Čl. 10 ods. 2, avšak návrh Čl. 10 nemá odsek 2. Vnášanie nového prvku do systému starobného dôchodkového zabezpečenia v podobe príplatku k starobnému dôchodku osobe, ktorá vychovala dieťa, zo sumy časti uhradenej povinnej platby spojenej s účasťou dieťaťa na starobnom dôchodkovom systéme bez kvantifikácie dopadu na verejné financie považujeme za neprijateľné, nakoľko je zrejmý negatívny vplyv tohto prvku na stabilitu vývoja starobného dôchodkového systému v dlhodobom horizonte. Návrh bez vyčíslenia predpokladaných dopadov na verejné financie, ako aj spôsobu, ako sa s týmito dopadmi verejné financie vysporiadajú, ohrozuje stabilitu celého systému dôchodkového zabezpečenia, ako aj verejných financií. Návrh v predloženej podobe vzhľadom na nejasnosti v jeho formulácii predstavuje potenciálny výpadok až 2/5 príjmov systému dôchodkového zabezpečenia. Pritom v doložke vplyvov sa uvádza, že návrh ústavného zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Uvedené tvrdenie evidentne nie je pravdivé vzhľadom na znenie čl. 4 ods. 5 a čl. 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 5 ods. 5 a ods.6: (5) Spôsob určenia hodnoty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového zabezpečenia vo väzbe na okamih vzniku nároku na starobný dôchodok alebo okamih uplatnenia tohto nároku sa zákonom ustanoví tak, aby celková suma predpokladaných doživotne poskytnutých starobných dôchodkov zo starobného dôchodkového zabezpečenia bola v priemere rovnaká bez ohľadu na to, kedy nárok na starobný dôchodok vznikne alebo je uplatnený, zohľadňujúc priemernú strednú dĺžku života v Slovenskej republike, predpokladané úpravy starobného dôchodku v budúcnosti podľa čl. 7 ods. 1 a zmenu hodnoty starobného dôchodku v čase. (6) Podmienka počtu rokov veku na účely odseku 1 sa zákonom ustanoví tak, aby počet rokov veku bol priamo úmerne závislý od zmeny priemernej strednej dĺžky života v Slovenskej republike a zmena priemernej strednej dĺžky života v Slovenskej republike sa zohľadňovala bez potreby ďalšej právnej úpravy alebo vykonania právneho úkonu; tým nie je dotknutá možnosť s deklaratórnym účinkom zverejňovať aktuálne hodnoty týchto premenných. Navrhujeme, aby tieto odseky odrážali existujúce používané parametre, ako napríklad stredná dĺžka života pri konkrétnom veku. Je potrebné určiť, pri ktorom veku bude stredná dĺžka života rozhodujúca, napríklad 50-tom roku života, alebo že zákon upraví tento spôsob, alebo to do ústavného zákona neuvádzať. Odvodnenie: parameter priemerná stredná dĺžka života nie je sledovaná, a nie je známa ani metodika výpočtu. Sleduje sa stredná dĺžka života v konkrétnom veku. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 8 ods. 1 až 3: „(1) Osoba, ktorej je poskytovaný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia a ktorá vychovala dieťa, má nárok na príplatok k starobnému dôchodku zo starobného  dôchodkového zabezpečenia v sume časti uhradenej povinnej platby spojenej s účasťou dieťaťa, ktoré vychovala, na starobnom dôchodkovom zabezpečení. (2) Príplatok k starobnému dôchodku podľa odseku 1 je najmenej v sume jednej pätiny sumy uhradenej povinnej platby spojenej s účasťou na starobnom dôchodkovom systéme. (3) Uplatnenie nároku a poskytovanie príplatku podľa odsekov 1 a 2 nemá vplyv na hodnotu nároku na starobný dôchodok ani na hodnotu starobného dôchodku dotknutého dieťaťa zo starobného dôchodkového zabezpečenia.“ Navrhujeme vynechať. Odvodnenie: Ide o zavedenie jednoznačne diskriminačného prístupu, porušujúceho ústavné práva. Veľa pacientov z titulu svojho ochorenia, povahy svojho ochorenia alebo samotnej liečby nemôže vychovať dieťa. Alebo dieťa z dôvodov závažnej genetickej poruchy veľmi skoro po narodení zomrie...alebo z titulu iného ochorenia, respektíve úrazu, nehody dieťa zomrie. Ďalšie články navrhujeme prečíslovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 3 ods. 4 Navrhujeme aby znenie: „Zákon môže ustanoviť, že zo starobného dôchodkového zabezpečenia sa poskytuje aj plnenie na účely základného práva na hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu spojeného s podstatným poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo pri strate živiteľa. Ak dôjde ku kumulácii nárokov na plnenie alebo kumulácii plnení pri výkone základného práva na hmotné zabezpečenie v starobe, pri nespôsobilosti na prácu z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu spojeného s podstatným poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo pri strate živiteľa, zákon môže ustanoviť, že sa poskytuje len jedno plnenie, ktoré je pre osobu výhodnejšie alebo ustanoviť, že sa niektoré plnenia poskytujú len v čiastočnej hodnote. “ bolo vynechané. Odvodnenie: Je zrejmé, že sa tým naruší princíp dôchodkového zabezpečenia a poskytovania dávok ako takého. Na účely uvedených životných situácií sú určené iné zdroje ako starobné dôchodkové zabezpečenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 7 ods. 1 „Hodnota poskytovaného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového zabezpečenia sa každému poberateľovi pravidelne zvyšuje o zákonom ustanovené percento tak, aby zvýšenie bolo priamo úmerne závislé od rastu životných nákladov domácností osôb, ktorým je poskytovaný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia, vyjadrených vývojom spotrebiteľských cien.“ Navrhujeme nahradiť: „Hodnota poskytovaného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového zabezpečenia sa každému poberateľovi pravidelne zvyšuje o zákonom ustanovené percento tak, aby zvýšenie bolo priamo úmerne závislé od rastu životných nákladov domácností osôb, ktorým je poskytovaný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia, vyjadrených vývojom spotrebiteľských cien. Metodiku prepočtu vývoja spotrebiteľských cien bude určená zákonom.“ Odvodnenie: Potrebné definovať k čomu sa vzťahuje aký bude podstatný rozdiel v akých časových obdobiach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 6 ods. 2 „Zákon ustanoví dobu účasti na starobnom dôchodkovom zabezpečení, vrátane kvalitatívnych podmienok s ňou spojených, po ktorej dosiahnutí musí hodnota starobného dôchodku dosahovať hodnotu, ktorá postačuje na zabezpečenie základných životných podmienok.“ Navrhujeme zmeniť na: „Zákon ustanoví dobu účasti na starobnom dôchodkovom zabezpečení, po ktorej dosiahnutí musí hodnota starobného dôchodku dosahovať hodnotu, ktorá postačuje na zabezpečenie základných životných podmienok.“ Odôvodnenie: Dikcia „vrátane kvalitatívnych podmienok s ňou spojených“ je jednoznačne diskriminačná porušuje princíp solidarity. Zavádzanie kvalitatívnych podmienok vytvára kastáciu občanov a teda vznik kvalitnejších a menej kvalitných občanov. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 6 ods. 1 Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia sa v jednom kalendárnom roku poskytuje najviac v hodnote dvanástich starobných dôchodkov zo starobného dôchodkového zabezpečenia. Navrhujeme, aby sa tento odsek nahradil za odsek: „Starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia sa v jednom kalendárnom roku poskytuje najviac v hodnote dvanásťnásobku mesačnej sumy dôchodkovej dávky starobného dôchodkového zabezpečenia .“ Odôvodnenie: Terminologické zosúladenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
AOPP (Asociácia na ochranu práv pacientov SR) Čl. 7 ods. 5 a ods. 6 Čl. 7 ods. 5 a ods. 6 navrhujeme vynechať. Je to obmedzenie, ktoré pri deflácii spotrebiteľských cien ale súčasne pri navyšovaní životných nákladov neumožnia iný spôsob navyšovania dôchodku. ČL 7 ods. 7, navrhujeme zmeniť a uvádzať ako čl. 7 ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) K Čl. 17 Navrhujeme doplniť článok 17. Odôvodnenie: V návrhu absentuje čl. 17, vzhľadom na význam tohto ustanovenia aj napríklad vo vzťahu k článku 8 ide o zásadný nedostatok. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 3. K čl. 12 odsekom 3 a 4 návrhu Návrhom ustanovenia čl. 12 ods. 3 návrhu sa výrazne obmedzuje možnosť nechať si vyplatiť nasporenú sumu jednorazovo, v zmysle návrhu to bude možné len v prípade, ak ide o osobu v ťažkej životnej situácii alebo ak vzhľadom na nízku hodnotu nasporenej sumy nemožno jej doživotným poskytovaním dosiahnuť primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Ustanovením čl. 12 ods. 4 návrhu sa obmedzuje možnosť dedenia, resp. sa zavádza, že nasporená suma už nebude predmetom dedičstva v prípade, ak sporiteľ zomrel po uplatnení si nároku na starobný dôchodok, teda ak už z nasporenej sumy čerpal. Po posúdení predmetného návrhu úradom sa javí, že ustanoveniami čl. 12 odseku 3 a odseku 4 dochádza k zásadnému obmedzeniu práva sporiteľov/spotrebiteľov nakladať s nimi nasporenou sumou, ako aj k výraznému obmedzeniu možnosti dedenia, resp. možnosti, aby nasporená suma zo starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) mohla byť predmetom dedičstva. Uvedené predstavuje zásah do nedotknuteľnosti vlastníctva a závažné obmedzenie vlastníckeho práva, zvlášť s poukazom na skutočnosť, že navrhovaná úprava sa dotkne aj tých sporiteľov, ktorí do II. piliera starobného dôchodkového sporenia vstupovali s presvedčením, že nimi investovaná a zhodnotená suma bude v budúcnosti predmetom dedenia. „Sporiteľ“ sa tak dostáva do nevýhodnej pozície, keďže podmienky sa neustále menia a jeho výber, resp. disponibilita prostriedkami, ktoré si sporí do budúcnosti sa značne zužuje. Hoci je prirodzene isté obmedzenie potrebné, uvedené je výrazným zásahom do nedotknuteľnosti vlastníctva, pričom v spojení so skutočnosťou, že veková hranica odchodu do dôchodku bude narastať, to môže vytvárať aj situácie, že niektorí sporitelia, sa k tejto nasporenej sume nemusia vôbec dostať, resp. ani ich rodinní príslušníci. Navrhovanou úpravou sa podstatným spôsobom znižuje atraktivita daného systému a v budúcnosti sa dá očakávať znížený záujem zo strany spotrebiteľov, a v konečnom dôsledku môže dôjsť k vytvoreniu nerovnováhy na danom trhu. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 2. Pripomienka k č. 8 ods.1 Pripomienka: Navrhujeme presne a jasne špecifikovať okruh osôb, na ktoré sa čl. vzťahuje, resp. ktoré zabezpečujú výchovu dieťaťa a majú nárok na príplatok. Odôvodnenie: V zmysle návrhu čl. 8 ods. 1 sa nárok vzťahuje na osobu, ktorej je poskytovaný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového zabezpečenia. Znamená to, že príplatok k starobnému dôchodku zo starobného dôchodkového zabezpečenia v sume časti uhradenej povinnej platby spojenej s účasťou dieťaťa, ktoré oprávnená osoba vychovala, sa vzťahuje na oboch rodičov (prípadné iné osoby, ktoré sa podieľali na výchove dieťaťa)? Zo znenia textu čl. 8 ods. 1 rovnako nie je jasné, čo sa myslí pod pojmom „osoba... ...ktorá vychovala dieťa“. Čo v prípade, ak sa na výchove dieťaťa podieľalo postupne viacero osôb (rozvod rodičov a opätovný sobáš, poručníci,...)? Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 2. K čl. 9 odseku 2 návrhu Úpravou článku 9 odseku 2 návrhu sa zavádza, že starobné dôchodkové sporenie môže vykonávať tak ako subjekt súkromného práva aj subjekt verejnej správy. Z daného znenia predmetného ustanovenia, ani k nemu sa vzťahujúcej časti osobitnej dôvodovej správy nie je zrejmé, akým spôsobom má predkladateľ zámer meniť súčasný okruh osôb, resp. subjektov, ktoré môžu vykonávať starobné dôchodkové sporenie. Nakoľko má uvedené zásadný vplyv na rovnováhu daného trhu a zachovanie pravidiel hospodárskej súťaže na danom trhu, požadujeme uvedené špecifikovať, aby to bolo možné vyhodnotiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K čl. 3 odseku 1 návrhu Predmetným ustanovením návrhu zákona sa zavádza možnosť poskytnutia starobného dôchodku ako nefinančného plnenia, resp. ako „v peniazoch oceniteľného plnenia“. Takýto pojem považujeme za neurčitý, nakoľko ani dôvodová správa k predmetnému článku návrhu nespresňuje, aké plnenie mal navrhovateľ za cieľ uvedeným pokryť. Zároveň máme za to, že nakoľko sporiteľ prispieva do II. piliera dôchodkového sporenia v peniazoch, aj následné vyplácanie starobného dôchodku sporiteľovi by malo mať formu peňažného plnenia. Navrhujeme uvedené z návrhu vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) ústavnému zákonu všeobecne V čl. 5 ods. 1 úvodnej vete odporúčame slovo „nasledujúcich“ nahradiť slovom „týchto“. Rovnaká pripomienka sa vzťahuje aj na čl. 7 ods. 3. V čl. 7 ods. 7 odporúčame slovo „než“ nahradiť slovom „ako“. V čl. 9 ods. 6 odporúčame slovo „ktorá“ nahradiť slovom „ktorý“. Upozorňujeme na absentujúci čl. 17, ktorého odôvodnenie je predmetom úpravy dôvodovej správy. V nadväznosti na vnútorný odkaz v čl. 18 ods. 4 upozorňujeme, že čl. 10 sa nečlení na odseky. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 4. Pripomienka č. 11 k čl. 9 ods. 2 Pripomienka: Navrhujeme vypustiť z návrhu čl. 9 ods. 2 text: „subjekt verejnej správy alebo“. Odôvodnenie: Zo znenia návrhu čl. 9 ods. 2 v kombinácii s dôvodovou správou nie sú jasné podmienky, za ktorých by starobné dôchodkové sporenie mohol vykonávať subjekt verejnej správy, ako aj prípadné dopady na štát, na konkurenčné prostredie ako aj na samotný proces udelenia povolenia zo strany regulátora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 3. Pripomienka k čl. 10 Pripomienka : Návrh čl. 10 predstavuje zníženie výšky povinnej platby spojenej s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení oproti existujúcemu stavu. Odôvodnenie: Aj keď návrh čl. 10 predstavuje ústavnú podmienku minimálne výšky sumy povinnej platby na starobné dôchodkové sporenie, nevidíme dôvod, aby táto minimálna výška bola nižšia ako je v súčasnosti, resp. ako je uvedená v zákone č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) K názvu a obsahu ústavného zákona: Podľa zverejnenej predbežnej informácie sa mal pripraviť návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme, do MPK je ale predložený návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Znamená to, že invalidné poistenie (zabezpečenie z dôvodu invalidity) nebude ústavným zákonom garantované? Žiadame o zdôvodnenie tejto zmeny. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) 5. Pripomienka č. 12 všeobecná Privítali by sme v návrhu ústavného zákona zapracovanú garanciu, že finančné prostriedky akumulované v systéme starobného dôchodkového sporenia nemôžu byť prevedené do systému starobného dôchodkového zabezpečenia, resp. iným spôsobom zoštátnené alebo znárodnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) je uvedené, že návrh ústavného zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom jednotlivé vplyvy bude zakladať až nadväzujúca zákonná úprava sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, ktorá bude vypracovaná a predložená do legislatívneho procesu v rokoch 2021 a 2022. Zastávame názor, že v záujme kvalifikovaného posúdenia návrhu ústavného zákona a informovaného rozhodnutia vlády SR a Národnej rady SR by predkladateľ mal doplniť materiál o predpoklady ako aj dôsledky navrhovaných zmien na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť verejných financií, a to aspoň rámcovým odhadom, prípadne identifikovaním zlepšenia/zhoršenia dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Princíp dlhodobej udržateľnosti má byť podľa samotného návrhu ústavného zákona jeden zo základných princípov organizácie starobného dôchodkového systému. Zároveň je potrebné identifikovať vplyv navrhovaných opatrení v krátkodobom horizonte (napríklad intervalovo pre každé významnejšie opatrenie s vplyvom). Aj napriek tomu, že ústavný zákon neustanovuje konkrétne hodnoty viacerých parametrov a ponecháva ich na zákonnú úpravu, nie je vzhľadom na dôležitosť návrhu ústavného zákona doložka vplyvov pripravená dostatočne. Z uvedeného dôvodu žiadame prepracovať doložku vplyvov a materiál doplniť o Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu najmenej na horizont 10 rokov (aj nad rámec požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). V nadväznosti na to, že návrh ústavného zákona neustanovuje žiadne parametre exaktným spôsobom, je zároveň vhodné vypracovať viaceré alternatívne predpoklady vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. 5 ods. 1 návrhu sa nárok na starobný dôchodok ustanovuje dosiahnutím doby účasti na starobnom dôchodkovom systéme, a to buď dosiahnutím počtu rokov alebo dosiahnutím počtu odpracovaných rokov. V prechodných ustanoveniach (čl. 18 ods. 1 a 2) sa na rok 2022 vek určuje ako 63 rokov a odpracované roky v počte 40. V tejto súvislosti upozorňujeme, že návrh ústavného zákona priamym definovaním parametrov na rok 2022 zakladá vplyv na rok 2022, ktorý by mal byť aspoň rámcovo kvantifikovaný. Zavedenie výpočtu dôchodku, ktorý nebude znevýhodňovať rodičov z dlhodobého hľadiska zhoršuje udržateľnosť verejných financií v podobe vyšších budúcich dôchodkov (najmä žien). Podľa aktuálne platnej legislatívy za obdobie čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky je vymeriavací základ na štátom platené poistné 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov – osobný mzdový bod je potom za predmetné roky nižší ako 0,6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail