LP/2020/545 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 2 V čl. I bode 2 úvodnú vetu odporúčame upraviť takto: „Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:“. Pripomienka podľa bodu 34.3. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. V záujme zachovania systematiky odporúčame nadpis navrhovaného paragrafu presunúť pod označenie paragrafu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe osobitnej časti V dôvodovej správe osobitnej časti k bodu 4 odporúčame slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 138/2019 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete návrhu V úvodnej vete návrhu nariadenia odporúčame vypustiť slová „(ďalej len „zákon“)“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 5 V čl. I bode 5 odporúčame slovo „zaradenie“ nahradiť slovom „Zaradenie“. Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladacej správe a dôvodovej správe Obsah predkladacej správy a tiež obsah dôvodovej správy všeobecnej časti odporúčame upraviť podľa požiadaviek čl. 18 v spojení s čl. 19 Legislatívnych pravidiel vlády SR, a to vo vzťahu k uvádzaniu zhrnutia vplyvov a súladnosti návrhu s Ústavou a i. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I V čl. I úvodnej vete pred slovom „sa“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 13 – Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti V prílohe č. 13 sú zaradení žiaci stredných športových škôl do 3 skupín podľa vykonávaného druhu športu, každá skupina má priradený iný koeficient pre normatív na žiaka. V rámci skupiny športov je koeficient rozdielny pre žiaka SŠŠ-ŠGYM a žiaka SŠŠ – ŠM. Takto stanovené koeficienty v rámci jednej skupiny športov nepovažujeme za správne. Navrhujeme stanovenie jedného koeficientu v rámci jednej skupiny športov pre všetky odbory SŠŠ na úrovni výšky koef. SŠŠ-ŠGYM. Odôvodnenie: Či je to žiak športového gymnázia alebo odboru športový manažment venuje sa tomu istému športu, náklady na daný šport sú rovnaké pre každého žiaka bez rozdielu aký odbor študuje. Podmienky pre výkon športu (prevádzkové aj personálne zabezpečenie športu) nerozlišuje či sa mu venuje žiak gymnázia alebo žiak odbornej školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č.2 – kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces – koeficient personálnej náročnosti – počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca V prílohe č. 2 : navrhujeme zvýšiť koeficient personálnej náročnosti SŠŠ – počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca na 0,40. Odôvodnenie: Súčasné koeficienty pre stanovenie počtu nepedagogických zamestnancov pre SŠŠ nezohľadňujú reálny stav počtu nepedagogických zamestnancov. SŠŠ sú viac porovnateľné so strednými odbornými školami, ktoré majú koef.počtu NpZ od 0,30 do 0,60. V SŠŠ zabezpečujú nepedagogickí zamestnanci aj ďalšie podporné činnosti ako štandardné profesie NpZ. Súčasťou SŠŠ sú aj vlastné športové zariadenia, vlastné regeneračné strediská, vlastný autobus a p. (u iných typov škôl sa nevyskytujú) ktoré je potrebné prevádzkovať, personálne zabezpečiť. Sú to napr.: maséri, rehabilitační zamestnanci, upratovačka v regener.stredisku, vodič autobusu, videotechník, správca ihriska, správca športových zariadení .... . Je to cca 9 zamestnancov, bez ktorých by nebolo možné zabezpečiť komplexnú tréningovú činnosť vrátane regenerácie, prepravy medzi športoviskami, analýzu tréningového procesu. Tieto profesie nepedagogických zamestnancov nie sú v súčasnom koeficiente zohľadnené. Tieto výpočty majú dopad aj na financovanie týchto škôl Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 13 – Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti V prílohe č. 13 sú zaradení žiaci stredných športových škôl do 3 skupín podľa vykonávaného druhu športu, ku každej skupine bol priradený koeficient podľa ktorého sa určí normatív na žiaka. Nie je možné určiť podľa akých kritérií boli športy takto zaradené. V prvej skupine sa nachádzajú športy, ktoré sú z hľadiska personálneho a prevádzkového zabezpečenia neporovnateľné - napr. Ľadový hokej. Navrhujeme preradenie Ľadového hokeja do skupiny 2. Odôvodnenie : Ľadový hokej je jedným z najpopulárnejších športov na Slovensku, má širokú členskú základňu, vznikom Krajských hokejových akadémií pri Stredných športových školách je potrebné zohľadniť náročnosť daného športu a to z hľadiska nákladov na športové vybavenie, nákladov na športoviská (zimná , letná príprava) ako aj organizačné a personálne zabezpečenie. Požiadavky na osoby, ktoré zabezpečujú športovú prípravu žiakov v ľadovom hokeji sú vyššie z dôvodov charakteru, povahy ako aj náročnosti tréningového procesu a športového vybavenia. Tieto skutočnosti by mali byť zohľadnené pri určení normatívu na žiaka SŠŠ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č. 13 – Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti V prílohe č. 13 sú zaradení žiaci stredných športových škôl do 3 skupín podľa vykonávaného druhu športu. Navrhujeme zrušiť skupinu č.3. Odôvodnenie: od 1.1.2019 športové gymnázia sa pretransformovali na SŠŠ. Štátny vzdelávací program SŠŠ neobsahuje vyučovací predmet telesná výchova, obsah tohto predmetu je súčasťou športovej prípravy jednotlivých športov .Športy ktoré sú zaradené 3. skupiny navrhujeme zaradiť do 1. skupiny. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 3 V Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z. v kategórii „6. Škola umeleckého priemyslu“ v stĺpci „Koeficient personálnej náročnosti (KPN)“ žiadame upraviť koeficient z navrhovaného „2,233“ na „2,380“. Odôvodnenie: Navýšenie personálneho koeficientu žiadame z dôvodu, že prepočet možného počtu zamestnávania zamestnancov, zodpovedá iba prepočtu vyplácania miezd a odvodov s tým spojených na súčasný stav v ŠUP, kedy školy poskytujú vzdelávanie v odboroch skupiny 86 v 1. ročníku a 82 v ostatných ročníkoch, kde nie je dodržiavané delenie žiakov na odborné skupiny podľa potreby vzhľadom na študijné odbory a ich zameranie. Tiež tento koeficient nezohľadňuje variabilitu počtu žiakov v odbore t. j. od 5 do 9 žiakov v skupine. Navrhujeme teda tieto prepočty realizovať na stredný stav počtu žiakov t. j. 7 žiakov. Zároveň chýba rezerva na finančné ohodnotenie zamestnancov za prácu nad rámec pracovných povinností, ktorá sa potom zhodnocuje vo zvyšovanej kvalite poskytovaného vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.12.2020 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 3 V Prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z. v kategórii „6. Škola umeleckého priemyslu“ v stĺpci „Koeficient personálnej náročnosti (KPN)“ žiadame upraviť koeficient z navrhovaného „2,233“ na „2,380“. Odôvodnenie: Navýšenie personálneho koeficientu žiadame z dôvodu, že prepočet možného počtu zamestnávania zamestnancov, zodpovedá iba prepočtu vyplácania miezd a odvodov s tým spojených na súčasný stav v ŠUP, kedy školy poskytujú vzdelávanie v odboroch skupiny 86 v 1. ročníku a 82 v ostatných ročníkoch, kde nie je dodržiavané delenie žiakov na odborné skupiny podľa potreby vzhľadom na študijné odbory a ich zameranie. Tiež tento koeficient nezohľadňuje variabilitu počtu žiakov v odbore t. j. od 5 do 9 žiakov v skupine. Navrhujeme teda tieto prepočty realizovať na stredný stav počtu žiakov t. j. 7 žiakov. Zároveň chýba rezerva na finančné ohodnotenie zamestnancov za prácu nad rámec pracovných povinností, ktorá sa potom zhodnocuje vo zvyšovanej kvalite poskytovaného vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.12.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) predkladacej správe Odporúčame v predkladacej správe vypustiť tretí odsek vzhľadom nato, že predmetná veta je uvedená v druhom odseku. Zároveň odporúčame v piatom odseku za slová „ústavnými zákonmi" doplniť čiarku a v tom istom odseku slová „Slovenská republiky" nahradiť slovami „Slovenská republika". Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) dôvodovej správe V dôvodovej správe osobitnej časti bode 5 poslednej vete odporúčame slovo „je" vypustiť z dôvodu nadbytočnosti. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) dôvodovej správe V dôvodovej správe všeobecnej časti odporúčame v poslednom odseku slová „a s nálezmi " nahradiť slovami „aj s nálezmi". Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v úvodnej vete návrhu nariadenia vlády vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, pretože táto legislatívna skratka je už zavedená v platnom znení nariadenia vlády, v čl. I úvodnej vete za slovami „č. 105/2020 Z. z.“ vypustiť čiarku, v čl. I bode 1 za slová „7 a 8“ vložiť slovo „sa“, v bode 2 úvodnú vetu preformulovať takto: „Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:“ v súlade s bodom 34.3 prílohy LPV, nadpis nad § 12c umiestniť pod § 12c, v bodoch 3 a 4 úvodných vetách vypustiť slová „vrátane nadpisu“ ako nadbytočné, v bode 5 slová „riadku 2“ nahradiť slovami „druhej skupine“ a slovo „zaradenie“ nahradiť slovom „Zaradenie“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I 1. V úvodnej vete čl. I odporúčame za slovami „105/2020 Z. z.“ vypustiť čiarku. 2. V bode 1 odporúčame za slovami „§ 4 ods. 4 a“ vypustiť slovo „ods.“ a za slová „slová „7 a 8““ odporúčame vložiť slovo „sa“. 3. Bod 2 úvodnú vetu odporúčame uviesť takto: „Za § 12b sa vkladá § 12c, ktorý vrátane nadpisu znie:“. Zároveň odporúčame nadpis „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“ umiestniť pod § 12c. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.12.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I bode 2 odporúčame za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“ a slová „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021“ premiestniť za slovo „§12c“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov bode 2, 5 a 12 odporúčame za slová „niektorých zákonov“ vložiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I názve odporúčame za slová „č. 105/2020 Z. z.“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.11.2020 Detail