LP/2020/542 Návrh na zrušenie niektorých úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5918/2020-250/20358
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne. Okrem iného sa navrhuje zrušenie úlohy s termínom do 30. novembra 2020. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby materiál prerokovala vláda SR do 30. novembra 2020.
Posledná zmena: 20.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/542
Dátum začiatku MPK: 12.11.2020
Dátum konca MPK: 19.11.2020

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 12.11.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)