LP/2020/518 Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Aktualizácia akčného plánu Národného programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 na rok 2020


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. V analýze vplyvov je v tabuľke č. 1 kvantifikovaný negatívny vplyv v sume 26 000 eur v roku 2020. Predmetnú sumu je potrebné uviesť aj v riadkoch „Výdavky verejnej správy celkom“ a „Financovanie zabezpečené v rozpočte“. Pri programe, z ktorého má byť návrh financovaný je uvedené „program 07904(?)“. Žiadam jednoznačne uviesť, z ktorého programu a v akej sume má byť návrh financovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Zásadné pripomienky k návrhu 1. O. i. k prenatálnemu skríningu, prenatálnej diagnostike, lekárskej genetike, k indikovaniu prenatálnych genetických testov a pod. – uvedené žiadam používať výlučne na záchranu života a liečbu nenarodených detí a len ak je splnená podmienka, že to nemôže ohroziť ich život alebo zdravie. Zásadne nesúhlasím s používaním uvedených prostriedkov a činností alebo iných prostriedkov a činností na účel umožnenia vykonania umelých potratov a s vykonávaním umelých potratov. O. i. žiadam bezodkladne ustanoviť úplný zákaz umelých potratov. Odôvodnenie: Ochrana života a zdravia nenarodených detí, zosúladenie právneho poriadku s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi. 2. V oblasti zriedkavých chorôb aj všeobecne v rámci vedy, výskumu a poskytovania zdravotnej starostlivosti žiadam používať výlučne také prostriedky vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok, činnosti a postupy a implementovať výlučne také odporúčania, ktoré sú v úplnom súlade s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi. Odôvodnenie: Ochrana života, zdravia a ľudskej dôstojnosti narodených FO a nenarodených FO, zosúladenie právneho poriadku s prirodzeným právom, morálnymi zásadami a dobrými mravmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR, Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Predkladateľ predložením materiálu na MPK bez procesu PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K procesu posudzovania vybraných vplyvov Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade posudzovania tohto návrhu došlo k porušeniu procesu, ktorý stanovuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Pokiaľ materiál zakladá minimálne jeden z vybraných vplyvov, má byť predmetom predbežného pripomienkového konania. Podľa našich informácií však tento proces realizovaný nebol. Všeobecne platí, že ak existujú dôvody, pre ktoré materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania a sú v súlade s obsahom Jednotnej metodiky, tie je potrebné uviesť v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V predkladacej správe je uvedené, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Toto konštatovanie je v rozpore s doložkou vybraných vplyvov a analýzou vplyvov, kde sa uvádza, že z návrhu vyplýva negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. Uvedené konštatovanie žiadam upraviť tak, že z návrhu vyplýva negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V návrhu obalu materiálu sa uvádza, že materiál má informatívny charakter. Zároveň je súčasťou materiálu aj návrh uznesenia vlády SR s príslušnými úlohami. Odporúčam jednoznačne určiť charakter materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail