LP/2020/505 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 10391/2020-9.1
Podnet: § 22 ods. 1 a ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; Článok 4 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Budaj, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 01.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/505
Dátum začiatku MPK: 30.10.2020
Dátum konca MPK: 20.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.10.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)