LP/2020/50 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 1973/2020/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 633 zo dňa 18.12.2019 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.02.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/50

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia: 04.02.2020
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)