LP/2020/5 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy, ročnej správy o využívaní investície a informačnej tabule


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k prílohe č. 1 3. V prílohe č. 1 k návrhu vyhlášky – Vzor formulára – Formulár na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, v kolónke č. 1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI navrhujeme upraviť, v prípade, ak je žiadateľom právnická osoba (1.A) „1.5 Miesto podnikania a adresy prevádzkarní, ak sú zriadené:“ na „Sídlo ..“. Ide o identifikačné údaje o žiadateľovi, ak je ním právnická osoba. Legislatívne správne označenie teda neznie „miesto podnikania“ ale „sídlo“. V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ (1.B) odporúčame upraviť gramatickú chybu v bode 1.3 „IĆO“ na „IČO“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k úvodnej vete 1. V úvodnej vete návrhu vyhlášky navrhujeme slová „v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „v znení zákona č. 399/2019 Z. z.“, pretože týmto zákonom sa do znenia zákona č. 91/2010 Z. z. začlenilo ustanovenie § 27i ods. 2 až 4. Žiadnou inou novelou ešte dané ustanovenie nebolo dotknuté. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) úvodnej vete 1. V úvodnej vete návrhu vyhlášky navrhujeme za slovom „až“ vypustiť slovo „ods.“ a slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 399/2019 Z. z.“. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku; navrhujeme zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 2 2. V § 2 navrhujeme použiť legislatívnu skratku „vzor formulára“ zavedenú v § 1 písm. a). Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) § 3 3. V § 3 ods. 2 úvodnej vete navrhujeme slovo „je“ nahradiť slovom „sú“. Odôvodnenie Ide o legislatívno-technickô pripomienku; navrhujeme zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) prílohe č. 1, tabuľke 1. Údaje o žiadateľovi, časti 1A bod 1.6 a časti 1B bodu 1.5 Žiadame vypustiť „Hlavný predmet podnikania a odvetvie podľa SK NACE Rev. 2“. Odôvodnenie: Štatistická klasifikácia SK NACE (vydaná vyhláškou Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z.) sa podľa čl. 2 nariadenia (ES) 1893/2006, uplatňuje len na používanie na štatistické účely. Aplikáciu štatistickej klasifikácie SK NACE vykonáva Štatistický úrad SR na základe vysvetliviek a metodických usmernení, ktoré EUROSTAT vydal podľa článku 5 uvedeného nariadenia. Z doterajších viacročných skúseností Štatistického úradu SR vyplýva, že v čase podávania, resp. schvaľovania rôznych typov žiadostí buď o nenávratný finančný príspevok, ale aj žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci, podniky, podnikatelia ani ministerstvá nevedia vždy jednoznačne a správne posúdiť odvetvie činnosti žiadateľa podľa klasifikácie SK NACE. Rozdielne kódy SK NACE v požadovaných dokumentoch a v štatistickom registri organizácií vedú následne k neúmernému tlaku na Štatistický úrad SR, hlavne zo strany dotknutých podnikateľských subjektov, s cieľom dosiahnuť svoju zmenu v zatriedení podľa štatistickej klasifikácie SK NACE v štatistickom registri organizácií. V prípade, ak takúto zmenu nie je možné vykonať ani na základe dodatočných opakovaných analýz, podnikateľské subjekty sa nestanú oprávnenými žiadateľmi z verejných prostriedkov a celý proces je zmarený. Ak ministerstvo, napriek uvedeným výhradám, použije klasifikáciu SK NACE v príslušných formulároch, musí prijať / zabezpečiť aj dodatočné opatrenia, na základe ktorých bude jasná aplikácia klasifikácie SK NACE v danej, nie štatistickej oblasti, nezávisle od jej aplikácie Štatistickým úradom SR na štatistické účely. Túto pripomienku považuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) § 3 ods. 1 písm. a) druhému bodu, § 4 ods. 1 druhému bodu, § 5 ods. 1 druhému bodu Žiadame za slová "identifikačné číslo" vložiť slovo "organizácie" a vypustiť slová "ak bolo pridelené". Odôvodnenie: V uvedených ustanoveniach treba uvádzať plný názov identifikátora podľa § 1 písm. d) zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a nie je jeho legislatívnu skratku. Slová "ak bolo pridelené" sú významovo nadbytočné, pretože podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2015 Z. z. sa identifikačné číslo organizácie prideľuje každej fyzickej osobe - podnikateľovi. Túto pripomienku považuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za nadbytočnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) § 3 ods. 1 písm. a) druhému bodu , § 4 ods. 1 písm. a) druhému bodu, § 5 ods. 1 písm. a) druhému bodu, prílohe č. 1, časti VII. PRÍLOHY, body 1.2 a 1.5 Z dôvodu jednoznačného posúdenia veľkosti podniku aj zo strany žiadateľa je vhodné uviesť kritériá klasifikácie alebo aspoň odkázať na príslušný právny predpis SR alebo právne záväzný akt EÚ. Podľa prílohy návrhu vyhlášky je napríklad žiadateľ, ktorý má malý alebo stredný podnik, oslobodený od povinnosti predložiť doklad, ktorým preukáže splnenie motivačného účinku investičnej pomoci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K úvodnej vete V úvodnej vete slová "§ 27i ods. 2 až ods. 4" odporúčame nahradiť slovami "§ 27i ods. 2 až 4". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K § 1 písm. b) štvrtý bod V § 1 písm. b) štvrtom bode slovo "správu" odporúčame nahradiť slovom "správy". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) prílohe č. 1, tabuľke VII. Odporúčame prehodnotiť opodstatnenie povinnosti predložiť prílohy č. 1.3 a 2.3. v zmysle § 1 ods. 1 a 3 písm. a) zákona proti byrokracii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 2. k § 3 ods. 3 vlastného materiálu V § 3 Obsah a náležitosti správy o priebehu realizácie investičného zámeru, odsek 3 je potrebné spresniť text v tom smere, že prijímateľ je povinný predložiť Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDaV SR“) správu o priebehu realizácie investičného zámeru každoročne, najneskôr do konca apríla, za predchádzajúci kalendárny rok, a to na základe § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 57/2018“) v nadväznosti na § 27f zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2010“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 7. k § 5 ods. 3 vlastného materiálu V § 5 Obsah a náležitosti správy o využívaní investície, odseku 3 je potrebné spresniť text v tom smere, že prijímateľ je povinný každoročne predložiť MDaV SR správu o využívaní investície, a to počas piatich rokov po roku, v ktorom prijímateľ ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, najmenej však počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, a to na základe § 22, ods. 17, písm. c) zákona č. 57/2018 v nadväznosti na § 27f zákona č. 91/2010. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 5. k § 4 ods. 3 vlastného materiálu V § 4 Obsah a náležitosti záverečnej hodnotiacej správy, odseku 3 je potrebné spresniť text v tom smere, že prijímateľ je povinný predložiť MDaV SR záverečnú hodnotiacu správu najneskôr do troch mesiacov od ukončenia čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, a to na základe § 22 ods. 17 písm. d) zákona č. 57/2018 v nadväznosti na § 27f zákona č. 91/2010. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 4. k § 4 ods. 1 písm. e) bodu 4 vlastného materiálu V § 4 Obsah a náležitosti záverečnej hodnotiacej správy, odseku 1, písm. e) je potrebné upraviť znenie bodu 4 nasledovne: „iné druhy pomoci podľa osobitného predpisu (štátna pomoc, minimálna pomoc)“. Obdobne je potrebné upraviť predmetné znenie aj v prílohe č. 1 Vzor formulára, časť III. Údaje o investičnom zámere, ods. 3, pododsek 3.4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 9. k prílohe č. 1, časti VI., bodu 1.4 vlastného materiálu V prílohe č. 1 k vyhláške, časť VI. Údaje o požadovaných formách investičnej pomoci, je potrebné v bode 1.4 zosúladiť spôsob stanovenia hodnoty majetku (uvádza sa všeobecná hodnota majetku) s § 27b, ods. 1, písm. d) zákona č. 91/2010 (uvádza sa hodnota stanovená znaleckým posudkom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 8. k prílohe č. 1, časti VI., bodu 1.4 vlastného materiálu V prílohe č. 1 k vyhláške, časti VI. Údaje o požadovaných formách investičnej pomoci, je potrebné v bode 1.4 zosúladiť formu pomoci (uvádza sa prevod, zámena nehnuteľného majetku) s § 27b, ods. 1, písm. d) zákona č. 91/2010 (uvádza sa prevod, nájom nehnuteľného majetku). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. všeobecne k vlastnému materiálu Podľa § 1 Predmet úpravy, písm. b), ods. 4 materiálu vyhláška upravuje podrobnosti a náležitosti na predkladanie správy o ukončení investičného zámeru, avšak samotný názov materiálu ani materiál sa úprave obsahu a náležitostí správy o ukončení investičného zámeru nevenuje. Do materiálu je potrebné doplniť predmetnú úpravu obsahu a náležitostí predkladania správy o ukončení investičného zámeru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 3. k § 4 ods. 1 písm. e) bodu 3 vlastného materiálu V § 4 Obsah a náležitosti záverečnej hodnotiacej správy, odseku 1, písm. e), bode 3 je potrebné odstrániť text „štátna“. Zároveň je potrebné v tomto odseku spresniť zákon, podľa ktorého sa poskytuje investičná pomoc. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.2.2020 Detail