LP/2020/499 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) predkladacej správe V súlade s čl. 19 ods. 2 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR navrhujeme šiesty a siedmy odsek v predkladacej správe vypustiť a presunúť ich do všeobecnej časti dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) dôvodovej správe V súlade s čl. 18 ods. 1 v spojení s čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR navrhujeme tretí odsek na druhej strane všeobecnej časti dôvodovej správy vypustiť a presunúť ho do predkladacej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2020 Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti V doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie navrhujeme nahradiť slová „k bodom 4., 5. a 6.“ slovami „k bodom 4. a 5.“, nakoľko v súlade s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR má doložka zlučiteľnosti iba 5 bodov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. I V Čl. I úvodnej vete odporúčame slová ,,Špeciálny súd” nahradiť slovami ,,Špecializovaný trestný súd”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Čl. II V Čl. II odporúčame slová ,,od 1 júla 2021” nahradiť slovami ,,1. júla 2021”. Zároveň odporúčame zosúladiť dátum odloženej účinnosti, nakoľko vlastný materiál uvádza 1. júl 2021 a dôvodová správa 1. august 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [v názve návrhu vyhlášky slová „Špecializovaný trestný“ nahradiť slovom „Špeciálny“, čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV a slová „bodu 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“ a vypustiť slovo „od“ ako nadbytočné]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2020 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi doplniť časti 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje v doložke vybraných vplyvov podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia (v prípade predmetného materiálu „spresnenia a doplnenia súčasnej právnej úpravy“). V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu v časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [v názve návrhu vyhlášky slová „Špecializovaný trestný“ nahradiť slovom „Špeciálny“, čl. II zosúladiť s bodom 64.1 prílohy LPV a slová „bodu 1“ nahradiť slovami „prvého bodu“ a vypustiť slovo „od“ ako nadbytočné]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2020 Detail