LP/2020/492 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vlastný materiál V bode 12 účtovnej skupine 35 odporúčame slovo „Nedokočené“ nahradiť slovom „Nedokončené“. V bode 17 v nadpise účtovnej skupiny 72 odporúčame slová „finančním majetkom a finančými záväzkami“ nahradiť slovami „finančným majetkom a finančnými záväzkami“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Dôvodová správa – osobitná časť V odôvodnení k bodom 1 až 3 v poslednej vete odporúčame slovo „nemuším“ nahradiť slovom „nemusí“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 7 v poznámke pod čiarou k odkazu 14d) V bode 7 v poznámke pod čiarou k odkazu 14d) na konci za „z“ vložiť bodku a celý text poznámok pod čiarou ukončiť úvodzovkami a bodkou. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 7 v § 45f V bode 7 v § 45f v názve slová „predaj alebo zásob“ nahradiť slovami „predaj a zásob“, úpravu odporúčame z dôvodu zosúladenia s prvou vetou ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Predkladacej správe a Dôvodovej správe V Predkladacej správe a v Dôvodovej správe uviesť aj vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, v súlade s doložkou vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov odporúčame gramaticky upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodová správa, Všeobecná časť Odporúčame doplniť vplyv návrhu opatrenia na manželstvo, rodičovstvo a rodinu podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Doložke vplyvov V bode 3. Ciele a výsledný stav navrhujeme slovné spojenie „účtovná závierka“ nahradiť slovným spojením „účtovnú závierku“. ODÔVODNENIE: Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov V bode 3 odporúčame slová „účtovná závierka“ nahradiť slovami „účtovnú závierku“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 7 (§ 45f) - O: V navrhovanom § 45f odporúčame upraviť nadpis z dôvodu zosúladenia s obsahom jeho znenia nasledovne: „§ 45f Predaj položky dlhodobého majetku na predaj a zásob“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 7 K čl. I bodu 7 (k navrhovaným poznámkam pod čiarou k odkazom 14d až 14g) Číselné označenie poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať prostredníctvom horného indexu, napríklad „14d)“. Súčasne je potrebné v texte poznámok pod čiarou v označení Zbierky zákonov Slovenskej republiky („Z. z.“) za slovom „z“ vložiť bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 8 K čl. I bodu 8 V textu novelizačného bodu 8 odporúčame slová „a v Štátnej pokladnici“ nahradiť slovami „alebo v Štátnej pokladnici“. Legislatívno-technická pripomienka. Odôvodnenie: Podľa § 13 ods. 3 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska alebo v Štátnej pokladnici“. V nadväznosti na to odporúčame legislatívne zosúladiť navrhovaný text so znením citovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I bodu 7 a bodu 9 K čl. I bodu 7 (k navrhovanému § 45e) a bodu 9 (k prílohe návrhu opatrenia, ktorou sa má nahradiť príloha č. 2) V navrhovanom znení ustanovenia § 45e navrhujeme vypustiť poslednú vetu „Tento platobný účet môže byť vedený na analytickom účte k bežnému účtu poskytovateľa platobnej služby, ktorý splnil podmienku podľa zákona.14h)“ a súvisiacu poznámku pod čiarou k odkazu 14h. Informácie o účtovaní na podsúvahových účtoch navrhujeme uvádzať len v poznámkach, rovnako tak aj informácie v prípade, že platobná inštitúcia ukladá neprevedené prostriedky na účet v banke, pričom nejde o majetok platobnej inštitúcie. Vo vecnej nadväznosti na pripomienku k bodu 7 (k poslednej vete v § 45e) navrhujeme súčasne upraviť aj samotný vzor účtovnej závierky (Súvahy, Poznámky) a zohľadniť uvedenú pripomienku pri úprave obsahu navrhovanej prílohy č. 2. Konkrétne v návrhu prílohy č. 2 „Súvaha“ navrhujeme napríklad z časti „Aktíva“ vypustiť platobné účty v položke 1. ako aj v položke 1.1, a vypustiť položku 2 „Pohľadávky za platobné služby“. V poznámkach v časti E „Poznámky k položkám súvahy a k položkám výkazu ziskov a strát“, Súvaha, Aktíva navrhujeme napríklad vypustiť časť A2.I. „Pohľadávky za platobné služby podľa mien, v ktorých sú vedené“ ako aj A2.II. „Zníženie hodnoty pohľadávok za platobné služby“, prípadne navrhujeme predmetné položky uvádzať len v časti F „Prehľad o iných aktívach a iných pasívach (Podsúvaha)“. Zároveň odporúčame v osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 9 jednoznačne formulovať, v ktorých prípadoch platobná inštitúcia alebo inštitúcia elektronických peňazí predkladá účtovnú závierku podľa návrhu opatrenia a jeho prílohy. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Osobitná časť dôvodovej správy k bodu 7 (k § 45e) uvádza, že § 77 ods. 8 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 492/2009 Z. z.“) umožňuje viesť platobné účty používateľov platobných služieb za stanovených podmienok spoločne s bežnými účtami platobnej inštitúcie. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustanovenie § 77 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z., podľa ktorého „finančné prostriedky prijaté platobnou inštitúciou od používateľov platobných služieb netvoria súčasť majetku platobnej inštitúcie ani nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov33) a sú z neho vylúčené.“. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prijaté finančné prostriedky od používateľov platobných služieb nemôžu byť vykazované ako súčasť aktív, prípadne ako súčasť majetku dohliadaného subjektu a z tohto dôvodu ani nemôžu byť účtované na analytickom účte k bežnému účtu poskytovateľa platobnej služby, tak ako sa to navrhuje ustanoviť v poslednej vete navrhovaného znenia § 45e (t. j. „Tento platobný účet môže byť vedený na analytickom účte k bežnému účtu poskytovateľa platobnej služby, ktorý splnil podmienku podľa zákona.14h)“). Z praxe NBS je známe, že platobné inštitúcie, ktoré vedú platobné účty používateľom platobných služieb, účtujú o finančných prostriedkoch používateľov platobných služieb (ako aj ich pohľadávky z platobných služieb) na podsúvahových účtoch a finančné prostriedky, ktoré neboli prevedené uloží platobná inštitúcia na samostatný účet v banke (výhradne klientske prostriedky) alebo investuje do bezpečných, likvidných a nízkorizikových aktív, ktoré však nie sú majetkom platobnej inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná 16.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami upravenými v II. časti Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 15 Odporúčame úvodnú vetu preformulovať takto: „V prílohe č. 4 účtovnej triede 6 účtovná skupina 62 znie:“. Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 30.1.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K bodu 18 Odporúčame úvodnú vetu preformulovať takto: „V prílohe č. 4 účtovnej triede 7 účtovná skupina 74 znie:“. Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 30.1.). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2020 Detail