LP/2020/492 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, o
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/014269/2020-74
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/492
Dátum začiatku MPK: 28.10.2020
Dátum konca MPK: 18.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 22.12.2020
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: