LP/2020/491 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 618/2007 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 41425/2020-2062-100152
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sulík, Richard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/491
Dátum začiatku MPK: 27.10.2020
Dátum konca MPK: 16.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 27.10.2020
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 16.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 17.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)