LP/2020/490 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z ... 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
KR (Komora reštaurátorov) §2 ods. 2 písm. m) V §2 ods. 2 návrhu opatrenia navrhujeme vypustiť celé písmeno m) v znení „posudok ProMonumenta – prevencia údržbou, ak sa projekt predkladá v podprograme Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.“. Odôvodnenie: Predložený návrh nového opatrenia, na rozdiel od doterajšieho opatrenia, zavádza novú povinnosť pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v podprograme 1.6 dotačného programu „Obnovme si svoj dom“, a to povinnosť vopred si zabezpečiť a následne predložiť k žiadosti o poskytnutie dotácie „akýsi posudok“ vypracovaný Pamiatkovým úradom SR, ktorý vypracúva v rámci projektu ProMonumenta jeho odbor preventívnej údržby pamiatok. Takúto novú povinnosť považujeme za zjavne neopodstatnenú, pretože nemá oporu v žiadnom zákone. Predstavuje iba zbytočne zaťažujúcu byrokratickú prekážku pre žiadateľa o dotáciu (t.j. pre vlastníka NKP). Za zjavne neopodstatnenú a bez akéhokoľvek právneho základu ju považujeme z dôvodu, že takéto tzv. „posudky“ Pamiatkového úradu SR sa vypracúvajú mimo akéhokoľvek správneho konania, ktorým sa povoľuje obnova národnej kultúrnej pamiatky. V dôsledku toho takýto „posudok“ nemá absolútne žiadnu právnu relevanciu v tom zmysle, že jednak nemôže zmeniť žiadne právoplatné rozhodnutie vydané v správnom konaní (nemôže zmeniť právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povolila obnova NKP) a jednak je aj nepoužiteľný pri následnej realizácii obnovy NKP, pretože tá sa môže uskutočňovať výlučne na základe projektovej dokumentácie právoplatne schválenej v stavebnom konaní. Inými slovami, takýto „posudok“ je podľa Stavebného zákona a ustanovení § 32 zákona o ochrane pamiatkového fondu v podstate bezcennou listinou, z ktorej sa vôbec nemôže vychádzať pri realizácii obnovy akejkoľvek NKP. Z tohto dôvodu tento absolútne nadbytočný posudok, ktorý v skutočnosti nikto nepotrebuje, predstavuje pre vlastníka NKP (žiadateľa o dotáciu) iba zbytočnú byrokratickú prekážku v prístupe ku dotáciám. Na základe toho navrhujeme, aby sa vypustila povinnosť pre žiadateľa o dotáciu predkladať posudok Pamiatkového úradu SR, a to vo všetkých dotačných programoch a ich podprogramoch ministerstva, ktoré sú alebo v budúcnosti budú určené na spolufinancovanie obnov NKP. Zásadná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 K § 2: Odporúčame prehodnotiť zavedenie niektorých legislatívnych skratiek napr. „(ďalej len „obnova“)“ pre slová „obnova kultúrnej pamiatky“ alebo slová „príprava a realizácia obnovy kultúrnej pamiatky“ v § 2 ods. 1 písm. a). Následne v § 2 ods. 2 písm. a) je použitá legislatívna skratka „obnovou“, ale v § 2 ods. 2 písm. b) slová „obnovy kultúrnej pamiatky“ a v § 2 ods. 2 písm. c) „obnovu tejto kultúrnej pamiatky“. Legislatívna skratka musí byť výstižná a treba ju dôsledne používať v celom ďalšom texte návrhu právneho predpisu a v prílohách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V úvodnej vete odporúčame uviesť číslo zákona „299/2020 Z. z.“. Táto pripomienka platí aj pre predkladaciu správu a dôvodovú správu. V § 3 ods. 5 písm. c) odporúčame slová „v bodoch“ nahradiť slovami „v písmenách“. Legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 písm. b) a c) K § 3 ods. 2 písm. b) a c): Znenie § 3 ods. 2 písm. b) a c) navrhujeme upraviť podľa bodu 6 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Základné číslovky od 1 do 10 sa v texte návrhu právneho predpisu uvádzajú slovom, základné číslovky nad 10 sa vypisujú číslicami. Ak sa v jednom ustanovení uvádzajú základné číslovky od 1 do 10 a nad 10, vypisujú sa číslicami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) názvu K názvu: Názov opatrenia navrhujeme zosúladiť s bodom č. 18 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 K § 3: Úvodné vety odsekov 2 až 5 treba zosúladiť so znením jednotlivých písmen. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete K úvodnej vete: V úvodnej vete treba slová „č. ...../2020 Z. z.“ nahradiť slovami „č. 299/2020 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K § 2 V odseku 1 žiadame vypustiť znenie písmena c) a v nadväznosti na to vypustiť aj znenie odseku 4, pretože úprava financovania Národného cintorína v Martine je predmetom právnej úpravy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov v znení zákona č. 182/2009 Z. z., podľa ktorého Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade nejde o dotáciu podľa zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, podľa ktorého na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, dotácie sa poskytujú na základe zmluvy a žiadosti o poskytnutie dotácií posudzuje komisia, ale ide o dotáciu poskytovanú na základe osobitného predpisu. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) §1 Do § 1 navrhujeme na jeho koniec doplniť ustanovenie, ktorým by sa bližšie stanovila štruktúra celkového rozpočtu predkladaného projektu. Odôvodnenie: V § 1 ods. 3 sa uvádza: „ (3) Celkový rozpočet projektu sa predkladá v štruktúre podľa prílohy č. 3.“ V prílohe č. 3 ale žiadna požadovaná štruktúra celkového rozpočtu projektu nie je uvedená, v tabuľke sú len prázdne riadky pre vypísanie nákladov (výdavkov) a pre predpokladané výnosy, čo za štruktúru rozpočtu nie je možné považovať. Navrhujeme preto priamo v opatrení spresniť štruktúru výdavkov, aby bolo jasné, ktoré výdavky bude ministerstvo kultúry považovať za oprávnené výdavky. Doterajšiu prax, keď oprávnené výdavky sú stanovené až v jednotlivých výzvach, nepovažujeme za vhodnú, predkladatelia projektov získajú informácie o štruktúre oprávnených výdavkov neskoro a predovšetkým, nemajú možnosť sa k štruktúre možných výdavkov vyjadrovať a obhájiť svoje potreby. Organizácie osôb so zdravotným postihnutím sa na sprístupňovaní kultúry podieľajú v rámci dotačného programu „Kultúra znevýhodnených skupín“ mimo iných aktivít organizovaním konferencií, seminárov, školení, prípravou príručiek a pod, vítame preto rozšírenie podpory na projekty uvedené v § 3 ods. 1 písm. d) až f). V tejto činnosti by sme radi pokračovali, ale uvítali by sme vytvorenie priaznivejších podmienok, ktoré by prispeli k zásadnejšiemu rozšíreniu týchto činností. Ide najmä o tieto dve požiadavky: 1. Uznanie ceny práce ako oprávneného výdavku , nie len príspevku na čistú odmenu zamestnanca bez povinných odvodov zamestnanca i zamestnávateľa, čo je ojedinelý spôsob, ktorý nenachádzame v žiadnom inom dotačnom a projektovom systéme na Slovensku. 2. Uznanie za oprávnený výdavok príspevku na občerstvenie a stravu na seminároch, konferenciách a školeniach. Podľa našich zistení, neuznávanie vyššie uvedených nákladov za oprávnené náklady nevyplýva zo žiadnych legislatívnych a iných predpisov, ktoré je ministerstvo kultúry povinné dodržiavať pri poskytovaní dotácií a preto si myslíme, že uznanie uvedených výdavkov za oprávnené je v kompetencii samotného ministerstva. I vyššie uvedené je dôvodom k tomu, aby štruktúra rozpočtových výdavkov bola v opatrení bližšie špecifikovaná. Chceme veriť tomu, že naša dlhodobo opakovaná požiadavka bude akceptovaná, na ministerstve kultúry sa stretne s porozumením, jej splnením sa výrazne podporí kultúra znevýhodnených skupín a prispeje sa tým k efektívnejšiemu čerpaniu dotácií na tento účel. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov návrhu opatrenia zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v úvodnej vete návrhu opatrenia vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „ministerstvo kultúry“)“, pretože sa v návrhu používa len raz a slová „č. ..../2020“ nahradiť slovami „č. 299/2020 Z. z.“, v § 1 ods. 1 slová „ministerstva kultúry“ nahradiť slovami „Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“, v § 1 ods. 2 vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „popis projektu“)“, pretože sa ďalej v texte návrhu nepoužíva, v § 2 ods. 2 písm. b) vypustiť slová „kultúrnej pamiatky“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky, v § 3 ods. 1 písm. a) za slovo „sociálnej“ vložiť slovo „súdržnosti“, v § 3 ods. 1 písm. b) za slová „pôvodnej“, „krásnej“, a „odbornej“ vložiť slovo „literatúry“, v § 3 ods. 2 písm. b), § 3 ods. 3 písm. i), § 3 ods. 4 písm. e) a § 3 ods. 5 písm. f) slová „dvanásť mesiacov“ nahradiť slovami „12 mesiacov“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 3 ods. 3 až 5 písmeno a) gramaticky zosúladiť s úvodnou vetou, v § 3 ods. 4 písmeno c) preformulovať takto: „c) adresár odberateľov, ak ide o nepredajné periodikum,“, pričom rovnako navrhujeme upraviť aj § 3 ods. 4 písm. d), v § 3 ods. 4 písm. d) číslo „3“ nahradiť slovom „tri“ v súlade s bodom 6 prílohy LPV, v § 3 ods. 5 písm. c) slová „prílohy v bodoch b) a d)“ nahradiť slovami „prílohy podľa písmen b) a d)“, v § 4 písm. c) za slovo „kultúrny“ vložiť slovo „charakter“, v § 5 ods. 1 písm. a) slová „alebo výkonu“ nahradiť slovami „alebo umeleckého výkonu“ a nepoužívať slová v zátvorke, v § 5 ods. 2 vypustiť slová „písm. a) a písm. b)“ ako nadbytočné, označenie príloh č. 1 až 9 zosúladiť s bodom 15 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K prílohám č. 8 a 9 V prílohe č. 8 tabuľke prvom stĺpci riadku č. 14 a v prílohe č. 9 prvom stĺpci riadku č. 16 je potrebné na konci pripojiť slová „bez DPH“, pretože prvotným údajom, ktorý je porovnateľným údajom, by mala byť suma, ktorá zohľadňuje náklady na prípravu periodika, čiže cena bez DPH. Výška DPH sa odvíja od aktuálnej sadzby DPH. Avšak skutočnosť, či predajná cena periodika bude s DPH alebo bez DPH pri tuzemských dodávkach závisí od toho, či jeho dodávateľ je platiteľom DPH alebo nie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 2 ods. 3 Odporúčame spresniť vyhodnotenie študijného odboru vzhľadom na to, že z návrhu opatrenia nie je zrejmé, kto a ako posúdi, či študijný odbor je alebo nie je príslušným k oblasti posudzovaného projektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 4 písm. c) Odporúčame text preformulovať tak, aby bolo zrejmé, čo sa rozumie pod slovami "v mieste", napríklad, či ide o obec, kde má škola sídlo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 písm. a) Žiadame slová "riadneho denného štúdia" nahradiť slovami "štúdia v dennej forme" z dôvodu, že "riadne štúdium" zákon č. 131/2002 Z. z. neupravuje, ale používa pojem "denná forma štúdia". Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ SR za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 1 písm. b) Odporúčame - vypustiť slová "v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry" z dôvodu nadbytočnosti, - preformulovať slovo "multimodálny" z dôvodu, že v právnych predpisoch sa tento pojem nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 písm. g) Odporúčame spresniť, čo je "čiastková webová stránka" a čo je "rezervácia na vlastníctvo" z dôvodu, že z návrhu opatrenia to nevyplýva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 3 písm. d) Odporúčame spresniť, kto je odborníkom na vypracovanie odborného posudku z dôvodu, že z návrhu opatrenia to nevyplýva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 1 písm. e) a f) Odporúčame spresniť, o debarierizáciu čoho ide z dôvodu, že z návrhu opatrenia to nevyplýva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) návrhu opatrenia Odporúčame návrh opatrenia upraviť legislatívno-technicky a jazykovo, napríklad - v § 2 ods. 2 písm. b) vypustiť slová "kultúrnej pamiatky" z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 2 ods. 1 písm. a), - v § 3 ods. 2 písm. a) slovo "opis" nahradiť slovom "popis" z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 1 ods. 2, - v § 3 ods. 2, ods. 3 písm. i) a ods. 4 písať čísla číslicami z dôvodu zosúladenia s bodom 6 prílohy č. 1 k LPV, - v § 3 ods. 3 písm. e) slovo "fotokópia" nahradiť slovom "kópia", - v § 3 ods. 4 zosúladiť používanie pojmov "periodická tlač" a "periodikum", - v § 3 ods. 3 až 5 upraviť úvodnú vetu tak, aby nadväzovala aj na písmeno a), - v § 4 písm. a) slovo "učiteľov" nahradiť slovami "pedagogických zamestnancov" z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 138/2019 Z. z., - v § 4c slová "kultúrno-edukačný" nahradiť slovami "kultúrno-vzdelávací" z dôvodu, že v právnych predpisoch sa používa slovo "vzdelávanie" a nie "edukácia", - v § 5 ods. 1 písm. a) za slová "umeleckého diela alebo" a za slovo "uvedenie" vložiť slovo "umeleckého", - v § 6 ods. 2 písm. b) slovo "štrukturovaný" nahradiť slovom "štruktúrovaný". Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 5 ods. 1 písm. b) Odporúčame - slovo "škôl" nahradiť slovami "verejných vysokých škôl" tak, ako je to v návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, - slová "príslušnej vysokej školy" nahradiť slovami "študijných programov v študijnom odbore ..." a špecifikovať konkrétne študijné odbory, ktoré môžu byť podporené, - neuvádzať text v zátvorkách a preformulovať tak, aby bolo zrejmé, či ide o demonštratívny výpočet alebo o taxatívny výpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2020 Detail