LP/2020/490 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MK-5899/2020-110/20149
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Milanová, Natália, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených ochorením COVID-19 je nevyhnutné urýchlené prijatie opatrení na riešenie tejto mimoriadnej situácie. V nadväznosti na schválenie nového dotačného zákona Ministerstva kultúry SR, ktorý nadobudne účinnosť už 1. novembra 2020, je potrebné urýchlene vydať aj tento vykonávací predpis.
Posledná zmena: 10.02.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/490
Dátum začiatku MPK: 28.10.2020
Dátum konca MPK: 05.11.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)