LP/2020/489 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K § 4 ods. 1 Podobne ako v § 2 ods. 1 odporúčame upraviť úvodnú vetu navrhovaného § 4 ods. 1, a to v tomto znení: „(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre a o predĺženie platnosti zápisu v evidencii iných profesionálov v kultúre, v žiadosti uvedie tieto údaje:“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K § 2 ods. 1 Navrhovanú úvodnú vetu odseku 1 odporúčame uviesť v nasledovnom znení: „(1) Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do evidencie profesionálnych umelcov, v žiadosti o zápis uvedie tieto údaje:“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K vlastnému materiálu (názov opatrenia) Názov opatrenia odporúčame uviesť v súlade s bodom 18 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K § 1 ods. 1 V § 1 ods. 1 odporúčame za slová „Zoznam povolaní“ vložiť slová „fyzických osôb“ a za zátvorkou vypustiť čiarku (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 písm. a) a v predvetí § 5 ods. 2 V § 3 ods. 2 písm. a) a v predvetí § 5 ods. 2 odporúčame slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“. Odôvodnenie: Slovo „pokiaľ“ nie je podmienkovou spojkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K § 1 ods. 2 V § 1 ods. 2 za zátvorkou odporúčame vypustiť čiarku (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K § 5 ods. 1 V odseku 1 odporúčame slovo „predo“ nahradiť slovom „pred“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
CIF (Creative Industry Forum) § 1 ods. 3 § 1 ods. 3 znie: „Oblasťou umenia sa na účely evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre rozumie a) literatúra, b) hudobné umenie, c) hudobno-dramatické umenie vrátane opery, operety a muzikálu, d) divadelné umenie, e) tanečné umenie, balet, f) audiovizuálne umenie vrátane inojazyčného znenia audiovizuálnych diel, g) vizuálne umenie alebo h) iné formy umenia, ktoré zahŕňajú 1. architektúru, 2. dizajn, 3. nedivadelné dramatické umenie vrátane rozhlasových hier a recitačných umeleckých výkonov, 4. multimédiá, 5. úžitkové umenie: sklo, keramika, šperk, textil, 6. reportážna a úžitková fotografia, 7. reštaurovanie a konzervovanie úžitkové umenie vrátane reportážnej a úžitkovej fotografie.“ Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme po konzultáciách so zástupcami jednotlivých oblastí umenia s cieľom spresniť formulácie tak, aby lepšie zodpovedali praxi a pomohli tak správnemu zaraďovaniu sa umelcov a iných profesionálov v kultúre vo vznikajúcej evidencii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 1 ods. 3 V § 1 ods. 3 znie: „Oblasťou umenia sa na účely evidencie profesionálnych umelcov a evidencie iných profesionálov v kultúre rozumie a) literatúra, b) hudobné umenie, c) hudobno-dramatické umenie vrátane opery, operety a muzikálu, d) divadelné umenie, e) tanečné umenie, balet, f) audiovizuálne umenie vrátane inojazyčného znenia audiovizuálnych diel, g) vizuálne umenie alebo h) iné formy umenia, ktoré zahŕňajú 1. architektúru, 2. dizajn, 3. nedivadelné dramatické umenie vrátane rozhlasových hier a recitačných umeleckých výkonov, 4. multimédiá, 5. úžitkové umenie: sklo, keramika, šperk, textil, 6. reportážna a úžitková fotografia, 7. reštaurovanie a konzervovanie úžitkové umenie vrátane reportážnej a úžitkovej fotografie.“ Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme po konzultáciách so zástupcami jednotlivých oblastí umenia s cieľom spresniť formulácie tak, aby lepšie zodpovedali praxi a pomohli tak správnemu zaraďovaniu sa umelcov a iných profesionálov v kultúre vo vznikajúcej evidencii. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 V § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 znie: „Vysokoškolské vzdelanie žiadateľa v študijnom odbore Umenie alebo v príbuznej oblasti architektúra a urbanizmus alebo v oblastiach: veda o umení a kultúre, mediálne a komunikačné štúdiá, kultúrny manažment; v prípade študijných odborov, ktoré boli zrušené sa prihliada na ich príbuznosť s existujúcim študijným odborom.“ Odôvodnenie: Názvy študijných odborov navrhujeme zosúladiť so zákonom o vysokých školách (131/2002 Z. z.). Pripomienky ku katalógu povolaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 návrhu opatrenia, predkladáme v tabuľke samostatným mailom zaslaným priamo predkladateľom materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
CIF (Creative Industry Forum) § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 V § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 znie: „Vysokoškolské vzdelanie žiadateľa v študijnom odbore Umenie alebo v príbuznej oblasti architektúra a urbanizmus alebo v oblastiach: veda o umení a kultúre, mediálne a komunikačné štúdiá, kultúrny manažment; v prípade študijných odborov, ktoré boli zrušené sa prihliada na ich príbuznosť s existujúcim študijným odborom.“ Odôvodnenie: Názvy študijných odborov navrhujeme zosúladiť so zákonom o vysokých školách (131/2002 Z. z.) Pripomienky ku katalógu povolaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 návrhu opatrenia, predkladáme v tabuľke samostatným mailom zaslaným priamo predkladateľom materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2020 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K posúdeniu vybraných vplyvov materiálu Vzhľadom na cieľ návrhu odporúčame predkladateľovi vyjadriť sa k zhodnoteniu sociálnych vplyvov, ktoré by potenciálne mohol materiál zakladať, a to minimálne nepriamo. Ako sa predkladateľ vyjadruje v časti 10 doložky vybraných vplyvov, materiál nezakladá vplyvy na rozpočet verejnej správy v súvislosti s evidenciou profesionálnych umelcov, resp. osôb pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, rovnako podľa neho nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie. Čo sa týka potenciálnych sociálnych vplyvov, faktom je, že cieľom prijatia tohto materiálu je, ako navrhovateľ deklaruje, prijať také pravidlá pre registráciu osôb pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle, ktoré povedú k možnosti im adresne poskytnúť pomoc, vrátane zjednodušenia administratívnych podmienok pre jej poskytnutie. Prijatie tohto návrhu by preto mohlo viesť k rozšíreniu počtu osôb, ktoré budú oprávnenými žiadateľmi o pomoc, resp. zlepšiť dostupnosť predmetnej pomoci, čo je značne pozitívnym aspektom, predovšetkým v čase aktuálnej pandémie. Pokiaľ má navrhovateľ zato, že nejde o priamy vplyv, ktorý má byť identifikovaný v časti 9 doložky a separátne analyzovaný, uvedené skutočnosti odporúčame stručne zhodnotiť v časti 10 doložky vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v § 1 ods. 3 piatom bode za slovo „reportážnej“ vložiť slovo „fotografie“, v § 2 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slová „tieto údaje fyzickej osoby, ktorá o zápis žiada:“ ako nadbytočné, v § 2 ods. 1 písm. d) a e) a § 4 ods. 1 písm. d) a e) slovo „adresa“ nahradiť slovom „adresu“, v § 2 ods. 1 písm. g) slová „venuje prioritne“ nahradiť slovami „prevažne venuje“, v § 2 ods. 1 písm. h) slovo „prioritne“ nahradiť slovom „prevažne“, v § 3 ods. 2 písm. a) úvodnej vete a § 5 ods. 2 úvodnej vete slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 4 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slová „tieto údaje fyzickej osoby, ktorá o zápis alebo predĺženie jeho platnosti žiada:“ ako nadbytočné, v § 4 ods. 1 písm. c) za slová „daňové identifikačné“ vložiť slovo „číslo“, v § 5 ods. 1 úvodnej vete slovo „prehlásením“ nahradiť slovom „vyhlásením“, slovo „predo“ nahradiť slovom „pred“ a slová „prílohy 2“ nahradiť slovami „prílohy č. 2“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že ak návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu sa rozpočtová zabezpečenosť vplyvov neoznačuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 4 Odporúčame v ods. 1 písm. c) za slová „daňové identifikačné" vložiť slovo „číslo" Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 1 Odporúčame v odseku 3 piatom bode za slovo „reportážnej" vložiť slovo fotografie. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 2 Odporúčame v ods. 1 písm. d) a e) slovo „adresa" nahradiť slovom „adresu". Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 5 Odporúčame v odseku 2 slovo „pokiaľ" nahradiť slovom „ak" Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2020 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 3 ods. 2 písm. b) Odporúčame, aby sa vzdelanie preukazovalo dokladom o vzdelaní alebo sa overovalo v príslušnom informačnom systéme verejnej správy, a nie čestným vyhlásením. Zároveň nie je upravené preukazovanie zápisu v príslušnej komore podľa § 3 ods. 1 písm. b) tretieho bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2020 Detail