LP/2020/487 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. Všeobecne – O Po preskúmaní predloženého návrhu vyhlášky, ako aj dôvodovej správy nám nie sú zrejmé dôvody pre použitie skrátenej formy pripomienkového konania, a už vôbec nie z dôvodu zabezpečenia ľudských práv a základných slobôd (podľa čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky by malo ísť o ohrozenie ľudských práv a základných slobôd a nie ich zabezpečenie). Z materiálu tiež nie je zrejmý súvis predloženého návrhu s vyhláseným núdzovým stavom (nie s mimoriadnou situáciou). Rovnako nemôže ísť ani o nedodržanie lehoty určenej na prebratie smernice Európskej únie, pretože podľa doložky zlučiteľnosti problematika návrhu vyhlášky nie je upravená v práve Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 1 V čl. I bode 1 úvodnej vete za slovo „ktorý“ je potrebné vložiť slová „vrátane nadpisu“. Pripomienka podľa bodu 30.1. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bode 1 V čl. I bode 1 navrhujeme prvú vetu označiť ako odsek 1 a druhú vetu označiť ako odsek 2 a na konci doplniť úvodzovku hore a bodku. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I úvodnej vete – O V úvodnej vete odporúčame slová „vyhlášky č. .../2020 Z. z.“ nahradiť slovami „vyhlášky č. 266/2020 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I úvodnej vete V čl. I úvodnej vete odporúčame slová „vyhlášky č. .../2020 Z. z.“ nahradiť slovami „vyhlášky č. 266/2020 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 1 (nadpis § 18a) – O V nadpise § 18a odporúčame slová „(§ 59 ods. 1 písm. g) a odsek 4 písm. a), § 112 ods. 11 zákona)“ nahradiť slovami „[§ 59 ods. 1 písm. g) a ods. 4 písm. a) a § 112 ods. 11 zákona]“ (legislatívno-technická úprava). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 1 (úvodná veta) – O Za slovo „ktorý“ navrhujeme vložiť slová „vrátane nadpisu“ (bod 30.1 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. I bodu 1 (§ 18a) – O Znenie § 18a navrhujeme rozčleniť do dvoch samostatných odsekov (bod 14 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 2 – O Symbol „€“ odporúčame nahradiť slovom „eur“ v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) Všeobecne a zásadne k návrhu vyhlášky Všeobecná pripomienka k návrhu vyhlášky - zásadná COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo vyjadruje nespokojnosť s procesom tvorby predmenej vyhlášky zo strany Ministerstva životného prostredia SR, ktorý je realizovaný netransparentne a bez konsenzu dotknutých subjektov, aj napriek vyjadreniam prezidentky SR pri podpise novely zákona o odpadoch. Prezidentka SR v tejto súvislosti vyslovila požiadavku, aby novelou predkladaný proces stanovenia výšky nákladov na zabezpečenie triedeného zberu prebehol konsenzuálne, so silnou participáciou a po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému, vrátane výrobcov. Na konferencii dňa 6.10.2020 síce prebehla na pôde MŽP SR prvá diskusia za účasti všetkých aktérov v oblasti triedeného zberu, ale jej predmetom bol len návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na triedený zber. O samotnej výške cien ani o podmienkach ich stanovenia sa nediskutovalo a takáto diskusia, ktorá by napĺňala aj požiadavku prezidentky SR, do dnešného dňa nebola zrealizovaná. Výsledkom takéhoto konania MŽP je návrh Vyhlášky, ktorá má byť prijatá bez toho, aby bola dotknutým subjektom zrejmá a zdôvodnená kalkulácia výšky nákladov na triedený zber v súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov. To znamená, že zákonom stanovená ekonomická oprávnenosť nie je nijakým spôsobom preukázaná a zdôvodnená, ale naopak. V návrhu novely Vyhlášky sú náklady na triedený zber stanovené ako minimálne náklady, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch, nakoľko v zmysle zákona náklady na triedený zber majú byť striktne stanovené na základe ich ekonomickej oprávnenosti. Treba jednoznačne konštatovať, že obchodníci sú za realizáciu opatrení v oblasti triedeného zberu s tým, že ako výrobcovia do systému dlhé roky prispievajú a tejto povinnosti sa nikdy nevyhýbali. Vnímame tiež, že systém triedeného zberu komunálneho odpadu dlhodobo vykazuje systémové nedostatky a vyžaduje rýchle opatrenia. Považujeme však za nevyhnutné, aby proces stanovenia ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu, ktorý sa dotýka širokého okruhu subjektov, prebehol transparentne a konsenzuálne. Vzhľadom na závažnosť uvedenej problematiky, za účelom dosiahnutia účinného efektu žiadame, aby v súlade s odporúčaním prezidentskej kancelárie bola výška ekonomicky oprávnených výdavkov stanovená ako spoločná dohoda všetkých zainteresovaných subjektov – výrobcov, samospráv, zberových spoločností a recyklačných firiem a odstránili sa tak problémy, ktoré v súčasnosti navrhovaná novela Vyhlášky prináša. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K čl. I bodu 1 K čl. I bodu 1 Návrh: Žiadame zdôvodniť kalkuláciu výšky nákladov na triedený zber v priamej súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov Odôvodnenie: MŽP SR na základe splnomocňovacieho ustanovenia novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pripravilo novelu vyhlášky, predmetom ktorej je v predmetnom ustanovení bodu 1 zadefinované, že sadzby uvedené v prílohe sú určené na základe ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďlej len “triedený zber”). V danom prípade však nijakým spôsobom nie je zanalyzované, prečo sa zavádza predmetná cenová regulácia (všeobedcné konštatovanie o poddimenzovaní triedeného zberu nie je preukázateľný dôvod), taktiež nie je zdôvodnená kalkulácia výšky nákladov na triedený zber v súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov (t.j. nie je uvedený popis výpočtu, ako sa k stanoveným cenám dospelo) a chýba akékoľvek vyčíslenie dopadov novej regulácie na dotknuté subjekty. Vzhľadom k tomu, že v danom prípade ide o podstatne zvýšený regulačný zásah do podnikateľskej činnosti širokého rozsahu subjektov ako aj vzhľadom k tomu, že tento regulačný zásah budú v konečnom dôsledku, v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov znášať výrobcovia obalov a neobalových výrobkov s tým, že tieto náklady budú následne prenesené do recyklačných poplatkov pre výrobcov a do kúpnej ceny spotrebiteľov je potrebné, aby predmetné náklady boli dostatočne prepočítané a transparentne zdôvodnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K čl. I bodu 2 Príloha 12a K čl. I bodu 2 Príloha 12a Návrh: Žiadame vypustiť z hlavičky tabuľky slovo “od” v texte “Cena v € za tonu od”. Odôvodnenie: Pôvodný návrh MŽP SR počítal so zavedením “minimálnych cien”, čo predpokladá slovíčko “cenu v eurách od”. Platný zákon však v konečnom dôsledku ustanovuje, že minimálne sadzby nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďalej len “sadzby nákladov”)sa zmenili na “ekonomicky oprávnené náklady”. Predkladateľ novely vyhlášky aj napriek tomuto ustanoveniu v zákone, stanovuje sadzby nákladov vo forme minimálnej sumy v eurách za tonu, t.j. zavádza minimálne ceny, ktoré organizácie zodpovednosti výrobcov musia platiť zberovým spoločnostiam a v konečnom dôsledku sa premietnu do recyklačných poplatkov. Z uvedeného vyplýva, že návrh vyhlášky v tejto časti nekorešponduje so znením zákona o odpadoch, t.j. je s ním v rozpore. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K doložke vybraných vplyvov K doložke vybraných vplyvov Návrh: Žiadame doložiť podklady/analýzu, na základe ktorej MŽP SR usudzuje, že systém je poddimenzovaný, t.j. doložiť relevantné dáta vo vzťahu k zberovým spoločnsotiam, z ktorých bude možné vypočítať finančné dopady na výrobcov a potrebný nárast recyklačných poplatkov Odôvodnenie: MŽP SR v dôvodovej správe uvádza, že triedený zber je “finančne poddimenzovaný”, a preto je nutné určiť minimálne ceny za nakladanie s odpadmi, ktoré majú organizácie zodpovednosti výrobcov (v končenom dôsledku výrobcovia) platiť zberovým spoločnostiam. Podľa verejne dostupných informácií sú najväčšie zberové spoločnosti dlhodobo ziskové, pričom zákonom, ani vyhláškou nie je určené, na čo majú zberové spoločnsoti svoje zvýšené príjmy použiť ( len pre zberovú spoločnosť alebo aj pre recyklátora odpadu). Z uvedeného vyplýva, že na základe návrhu vyhlášky budú mať všetky zberové spoločnosti rovnaké príjmy, a to bez ohľadu na skutočné náklady na triedený zber v danom území. Garancia príjmov pre zberové spoločnosti zabráni tomu, aby tieto firmy medzi sebou súťažili na trhu,čo bude mať negatívny dopad na súťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
CJS (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo) K čl. I bodu 2 Príloha 12a K čl. I bodu 2 Príloha 12a Návrh: Žiadame odstrániť jednotné sadzby pre jednotlivé komodity odpadov z obalov Odôvodnenie: Jednotná sadzba pre jednotlivé komodity odpadov nemôže predstavovať zákonom stanovené ekonomicky oprávnené náklady. Jednotlivé zberové spoločnosti vykonávajú svoju činnosť lokálne, pôsobia v rôznych oblastiach, pričom náklady na triedený zber sú v jednotlivých oblastiach rôzne. Tieto náklady okrem iného závisia od hustoty obyvateľstva či geografických daností územia. Preto jednotná sadzba za daný typ odpadu (sklo, plasty papier….) pre všetky subjekty SR nemôže predstavovať ekonomicky oprávnené náklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Doložke vybraných vplyvov ( Príloha č. 1) Žiadame o zorganizovanie spoločného rokovania všetkých dotknutých subjektov k stanoveniu nákladov na triedený zber, a tým naplnenie požiadavky prezidentky SR. Rovnako žiadame o predloženie relevantných dokladov, na základe ktorých boli náklady v návrhu vyhlášky stanovené. Odôvodnenie pripomienky: Prezidentka SR pri podpise novely zákona o odpadoch uviedla, že „považuje za nevyhnutné, aby novelou predpokladaný proces stanovenia minimálnej výšky nákladov na zabezpečenie triedeného zberu prebehol konsenzuálne, so silnou participáciou a po dôkladnom vypočutí hlasov všetkých účastníkov systému vrátane výrobcov a aby nebol preferovaný len záujem niektorých aktérov...“ Diskusia s výrobcami k procesu stanovenia výšky nákladov zatiaľ neprebehla. Na konferencii dňa 6.10.2020 sa o samotnej výške cien ani o jej stanovení nediskutovalo. Prekonzultovaný bol len primárne návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pre jednotlivé druhy materiálov dňa 20.10.2020. Žiadnym spôsobom nebola preukázaná kalkulácia nákladov stanovených predkladanou vyhláškou. Predkladaný materiál je zároveň predmetom skráteného MPK, čo je tak isto v rozpore s pripomienkou prezidentky SR o dôslednom prediskutovaní materiálu všetkými zainteresovanými stranami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) Všeobecná pripomienka k návrhu vyhlášky - zásadná Zväz obchodu SR vyjadruje nespokojnosť s procesom tvorby predmenej vyhlášky zo strany Ministerstva životného prostredia SR, ktorý je realizovaný netransparentne a bez konsenzu dotknutých subjektov, aj napriek vyjadreniam prezidentky SR pri podpise novely zákona o odpadoch. Prezidentka SR v tejto súvislosti vyslovila požiadavku, aby novelou predkladaný proces stanovenia výšky nákladov na zabezpečenie triedeného zberu prebehol konsenzuálne, so silnou participáciou a po dôkladnom vpočutí hlasov všetkých účastníkov systému, vrátane výrobcov. Na konferencii dňa 6.10.2020 síce prebehla na pôde MŽP SR prvá diskusia za účasti všetkých aktérov v oblasti triedeného zberu, ale jej predmetom bol len návrh zavedenia sadzieb na určenie nákladov na triedený zber. O samotnej výške cien ani o podmienkach ich stanovenia sa nediskutovalo a takáto diskusia, ktorá by napĺňala aj požiadavku prezidentky SR, do dnešného dňa nebola zrealizovaná. Výsledkom takéhoto konania MŽP je návrh Vyhlášky, ktorá má byť prijatá bez toho, aby bola dotknutým subjektom zrejmá a zdôvodnená kalkulácia výšky nákladov na triedený zber v súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov. To znamená, že zákonom stanovená ekonomická oprávnenosť nie je nijakým spôsobom preukázaná a zdôvodnená, ale naopak. V návrhu novely Vyhlášky sú náklady na triedený zber stanovené ako minimálne náklady, čo je v rozpore so zákonom o odpadoch, nakoľko v zmysle zákona náklady na triedený zber majú byť striktne stanovené na základe ich ekonomickej oprávnenosti. Treba jednoznačne konštatovať, že obchodníci sú za realizáciu opatrení v oblasti triedeného zberu s tým, že ako výrobcovia do systému dlhé roky prispievajú a tejto povinnosti sa nikdy nevyhýbali. Vnímame tiež, že systém triedeného zberu komunálneho odpadu dlhodobo vykazuje systémové nedostatky a vyžaduje rýchle opatrenia. Považujeme však za nevyhnutné, aby proces stanovenia ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu, ktorý sa dotýka širokého okruhu subjektov, prebehol transparentne a konsenzuálne. Vzhľadom na závažnosť uvedenej problematiky, za účelom dosiahnutia účinného efektu žiadame, aby v súlade s odporúčaním prezidentskej kancelárie bola výška ekonomicky oprávnených výdavkov stanovená ako spoločná dohoda všetkých zainteresovaných subjektov – výrobcov, samospráv, zberových spoločností a recyklačných firiem a odstránili sa tak problémy, ktoré v súčasnosti navrhovaná novela Vyhlášky prináša. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) čl. I bodu 1 Návrh: Žiadame zdôvodniť kalkuláciu výšky nákladov na triedený zber v priamej súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov Odôvodnenie: MŽP SR na základe splnomocňovacieho ustanovenia novely zákon ač. 79/2015 Z.z. o odpadoch pripravilo novelu vyhlášky, predmtom ktorej je v predmetnom ustanovení bodu 1 zadefinované, že sadzby uvedené v prílohe sú určené na základe ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďlej len “triedený zber”). V danom prípade však nijakým spôsobom nie je zanalyzované, prečo sa zavádza predmetná cenová regulácia (všeobedcné konštatovanie o poddimenzovaní triedeného zberu nie je preukázateľný dôvod), taktiež nie je zdôvodnená kalkulácia výšky nákladov na triedený zber v súvislosti so zákonom určenou ekonomickou oprávnenosťou týchto nákladov (t.j. nie je uvedený popis výpočtu, ako sa k stanoveným cenám dospelo) a chýba akékoľvek vyčíslenie dopadov novej regulácie na dotknuté subjekty. Vzhľadom k tomu, že v danom prípade ide o podstatne zvýšený regulačný zásah do podnikateľskej činnosti širokého rozsahu subjektov ako aj vzhľadom k tomu, že tento regulačný zásah budú v konečnom dôsledku, v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov znášať výrobcovia obalov a neobalových výrobkov s tým, že tieto náklady budú následne prenesené do recyklačných poplatkov pre výrobcov a do kúpnej ceny spotrebiteľov je potrebné, aby predmetné náklady boli dostatočne prepočítané a transparentne zdôvodnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) doložke vybraných vplyvov Návrh: Žiadame doložiť podklady/analýzu, na základe ktorej MŽP SR usudzuje, že systém je poddimenzovaný, t.j. doložiť relevantné dáta vo vzťahu k zberovým spoločnsotiam, z ktorých bude možné vypočítať finančné dopady na výrobcov a potrebný nárast recyklačných poplatkov Odôvodnenie: MŽP SR v dôvodovej správe uvádza, že triedený zber je “finančne poddimenzovaný”, a preto je nutné určiť minimálne ceny za nakladanie s odpadmi, ktoré majú organizácie zodpovednosti výrobcov (v končenom dôsledku výrobcovia) platiť zberovým spoločnostiam. Podľa verejne dostupných informácií sú najväčšie zberové spoločnosti dlhodobo ziskové, pričom zákonom, ani vyhláškou nie je určené, na čo majú zberové spoločnsoti svoje zvýšené príjmy použiť ( len pre zberovú spoločnosť alebo aj pre recyklátora odpadu). Z uvedeného vyplýva, že na základe návrhu vyhlášky budú mať všetky zberové spoločnosti rovnaké príjmy, a to bez ohľadu na skutočné náklady na triedený zber v danom území. Garancia príjmov pre zberové spoločnosti zabráni tomu, aby tieto firmy medzi sebou súťažili na trhu,čo bude mať negatívny dopad na súťaž. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) čl. I bodu 2 Príloha 12a Návrh: Žiadame vypustiť z hlavičky tabuľky slovo “od” v texte “Cena v € za tonu od”. Odôvodnenie: Pôvodný návrh MŽP SR počítal so zavedením “minimálnych cien”, čo predpokladá slovíčko “cenu v eurách od”. Platný zákon však v konečnom dôsledku ustanovuje, že minimálne sadzby nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov (ďalej len “sadzby nákladov”)sa zmenili na “ekonomicky oprávnené náklady”. Predkladateľ novely vyhlášky aj napriek tomuto ustanoveniu v zákone, stanovuje sadzby nákladov vo forme minimálnej sukmy v eurách za tonu, t.j. zavádza minimálne ceny, ktoré organizácie zodpovednosti výrobcov musia platiť zberovým spoločnostiam a v konečnom dôsledku sa premietnu do recyklačných poplatkov. Z uvedeného vyplýva, že návrh vyhlášky v tejto časti nekorešponduje so znením zákona o odpadoch, t.j je s ním v rozpore. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail
ZO SR (Zväz obchodu SR) čl. I bodu 2 Príloha 12a Návrh: Žiadame odstrániť jednotné sadzby pre jednotlivé komodity odpadov z obalov Odôvodnenie: Jednotná sadzba pre jednotlivé komodity odpadov nemôže predstavovať zákonom stanovené ekonomicky oprávnené náklady. Jednotlivé zberové spoločnosti vykonávajú svoju činnosť lokálne, pôsobia v rôznych oblastiach, pričom náklady na triedený zber sú v jednotlivých oblastiach rôzne. Tieto náklady okrem iného závisia od hustoty obyvateľstva či geografických daností územia. Preto jednotná sadzba za daný typ odpadu (sklo, plasty papier….) pre všetky subjekty SR nemôže predstavovať ekonomicky oprávnené náklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 3.11.2020 Detail