LP/2020/483 Informácia o priebehu a výsledkoch 64. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 7095/2020 (spis č. ÚJD SR 2969-2020)
Podnet: uznesenie vlády SR č. 528/2020 zo dňa 26. augusta 2020
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/483

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2020
Ukončenie štádia: 29.10.2020
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)