LP/2020/478 Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
Legislatívna oblasť: Štatistiky
Miestna štátna správa
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 10430-881/2020
Podnet: § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 5 zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov
domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Zodpovedný predkladateľ: Ballek, Alexander, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: naliehavosť opatrenia v termíne z dôvodu včasného zabezpečenia úloh obce spojených s prípravou a priebehom sčítania obyvateľov
Posledná zmena: 05.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/478
Dátum začiatku MPK: 20.10.2020
Dátum konca MPK: 28.10.2020

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 20.10.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.10.2020
Ukončenie štádia: 04.11.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: 05.11.2020
Vlastník aktivity: ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy))
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2020
Ukončenie štádia: